การเขียนโปรแกรมภาษาซี Week2 ม.4/2

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/varticle/18065
ให้นักเรียนทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเว็บไซต์ http://www.programming.in.th/tutorial/index.php
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม และผ่านด่านทดสอบให้สำเร็จ

จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ ตามขั้นตอนที่กำหนด
1.
เขียนโค้ดตามตัวอย่าง
2.
บันทึกตามชื่อที่กำหนด
3.
คอมไพล์ และรัน

4.
บันทึกผลที่ได้ ตามโจทย์กำหนดในแต่ละข้อ

/* chap1_1.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

   

    getch();

    return 0 ;

}

จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ 

/* chap1_2.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("Hello, World");
    getch();
    return 0 ;
}

/* chap1_3.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    printf("Hello, World\n");

    getch();

    return 0 ;

}

จงตอบคำถามต่อไปนี้
เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ 

/* chap1_4.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    printf("1 I'm a boy. \n2 You are a girl.");

    getch();

    return 0 ;

}

 

/* chap1_5.c*/

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main()

{

    printf("1 I 'm aboy. \n2 You are a girl.\n");

    getch();

    return 0 ;

}

จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ /* chap1_6.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I 'm a boy");
    printf("2. I 'm a girl");
    getch();
    return 0;
} /* chap1_7.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I 'm a boy");
    printf("\n2. I 'm a girl");
    getch();
    return 0;
} /* chap1_8.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I 'm a girl\n");
    printf("2. I 'm a boy");
    getch();
    return 0;
}
จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ/* chap1_9.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I'm a boy\n");
    printf("2. I'm a girl\n");
    getch();
    return 0;
}/* chap1_10.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1. I am a boy\n");
    printf("\t2. I am a girl\n");
    printf("\t\t3. I am a man\n");
    getch();
    return 0;
}
จงตอบคำถามต่อไปนี้
โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ /* chap1_11.c*/ #include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1+1\n");
    printf("2+2 = %d\n", 2+2);
    printf("2+2 = %d \t3+3 = %d\n", 2+2 , 3+3);
    getch();
    return 0;
}/* chap1_12.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("1x1 = %d\n" , 1*1);
    printf("2x2x3 = %d\n", 1*2*3);
    printf("2x4x6 = %d \n" , 2*4*6);
    getch();
    return 0;
} /* chap1_13.c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    printf("3 / 2 = %d\n" , 3/2);
    printf("3 / 2 = %f\n", 3/2);
    printf("3.0 / 2 = %f \n" , 3.0/2);
    printf("3 / 2.0 = %f \n" , 3/2.0);
    printf("3.0 / 2.0 = %f \n" , 3.0/2.0);
    getch();
    return 0;
}
จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผล และ Conversion specifiers เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้
1.
จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม
3. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง 

ส่งงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/66195

1ตอบ  ไม่ได้ใส่printf ("ข้อมูล") เพราะ printf เป็นตัวแสดงผลเมื่อรันผล2ตอบ เพราะข้อมูลที่ printf ต่างกัน ( \n คือการขึ้นบรรทัดใหม่)
3.ตอบ ต่างกันที่การขึ้นบรรทัดใหม่
4ตอบ printf("\n"); 5. ตอบ ต่างกันที่การขึ้นบรรทัดใหม่{ printf(\n);}6. ตอบ printf(\n); อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน7.ตอบ    มีคำสั่ง \n8.ตอบ  มีการใช้คำสั่ง\t เข้าไปหน้าข้อความ9.ตอบ  เป็นการแสดงผลลัพท์จำนวนที่คำนาณและยังไม่มีคำสั่ง\n \t  %f  %d10.ตอบโปรแกรม conversion specifiers  ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

11.ตอบ  โปรแกรม conversion specifiers   เป็นโปรแกรมทั้งสาม

ปาริฉัตร  บุญทะสอน ม.4/2  เลขที่ 24

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ ตอบ เพราะไม่มีสั่งคำสั่งPrintf 2.เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3.จึงให้ผลต่างกัน ตอบ เพราะมีคำสั่งNew live 3.โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ มีเคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง 4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ มีไสั่งNew liveหรือ/n 5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ ข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด ที่เหมือนกัน 6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ เพราะมีคำสั่ง New Line หรือ คำสั่ง /n 7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตอบ มีคำสั่ง\n 8.โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร ตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ ตลอด 9.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร ตอบ เป็นการที่ใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็มที่ 10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c ตอบ คำสั่งโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t 11.จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม ตอบ ปุ่มConversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ดกับเครื่อง 12.จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ ตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

 

นางสาวราตรี อนันต์ เลขที่26

รูปภาพของ chas1774

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ ไม่มีคำสั่งPrintf

2.เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3.จึงให้ผลต่างกัน

 ตอบ เพราะมีคำสั่งNew live

3.โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ มีเคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง

4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ มีไสั่งNew liveหรือ/n

5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ ข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด ที่เหมือนกัน

 6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ เพราะมีคำสั่ง New Line หรือ คำสั่ง /n

 7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

 ตอบ มีคำสั่ง\n

8.โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ ตลอด

9.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

 ตอบ เป็นการที่ใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็มที่

10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c

ตอบ คำสั่งโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t

11.จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ ปุ่มConversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ดกับเครื่อง

12.จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ ตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

 

นายนัทธพงศ์  วังทัน 12

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ ตอบchap1_2.cแตกต่างเพราะ\n ตอบ chap1_2.cจะแตกต่างจากchap1_3.Cเพราะระหว่าง a boy กับaboy ตอบ chap1_4.cจะแตกต่างจากchap1_5.Cเพราะ\n ตอบchap1_6.c,1_7.cและ1_8.cจะแตกต่างตรง\n ตอบchap1_10.cจะแตกต่างจากอันอื่นคือ\t\t ตอบchap1_11.c,1_12.cและ1_13.cแตกต่างที่d\n และt\n

ภัชรามณี ศรีแสง ม.4/2

รูปภาพของ chas1772

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้

ตอบ เพราะไม่มีสั่งคำสั่งPrintf

2.เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3.จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ เพราะมีคำสั่งNew live

3.โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ มีเคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง

4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ มีไสั่งNew liveหรือ/n

5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ ข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด ที่เหมือนกัน

6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ เพราะมีคำสั่ง New Line หรือ คำสั่ง /n

 7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ มีคำสั่ง\n

8.โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ ตลอด

9.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ เป็นการที่ใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็มที่

10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c

ตอบ คำสั่งโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t

11.จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ ปุ่มConversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ดกับเครื่อง

12.จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

 ตอบ ตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

 

นายธีระวัฒน์  สมศรี  ม.4/2  เลขที่ 11

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่ ตอบ เพราะคำสั่งไม่มี printf 2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน ตอบ เพราะ chap1_2.c มีคำสั่ง \n ส่วน chap1_3.c ไม่มีคำสั่ง 3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ chap1_4.c ไม่มีคำสั่ง \n (new line) ส่วน Chap1_5.c มีคำสั่ง \n (new line) 4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ New line หรือ \n 5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ chap1_6.c มีคำสั่ง print f chap1_7.c มีคำสั่ง print f และคำสั่ง \n (new line) Chap1_8.c กับ Chap1_7.c แค่สลับ ข้อความ เท่านั้น แต่มี คำสั่ง print f และคำสั่ง \n (new line) 6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ New Line หรือ คำสั่ง \n และคำสั่ง \t 7.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร ตอบ แตกต่างกัน Chap1_9.c จะมีคำสั่ง \n (new line)เป็นการเว้นบรรทัด ส่วน chap1_10.c จะมีคำสั่ง \t ที่เป็นคำสั่งย่อหน้า เพิ่มเข้าไป 8.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร ตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม ในการแสดงผล 9.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c ตอบ เป็นการแสดงผลลัพธ์จำนวนที่คำนวณ และยังมีทั้งคำสั่ง \n , \t , %f , %d 10.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม ตอบ โปรแกรม Conversion specifiers เป็นโปรแกรมที่ควบคุมคีย์บอร์ด 11.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ โปรแกรม Conversion specifiers เป็นโปรแกรมควบคุมโรแกรมทั้งสาม  น.ส สุธิดา มาฆะเซ็นต์ ม.4/2 เลขที่36

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้
ตอบ เพราะว่าไม่มีสั่งคำสั่งPrintf
2.
เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ เพราะว่ามีคำสั่งNew live
3.
โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ เพราว่ามีเคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง
4.
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ เพราะว่ามีคไสั่งNew liveหรือ/n
5.
โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ เพราะว่าข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด
6.
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ มีคำสั่ง New Line หรือ คำสั่ง /n
7.
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ  มีคำสั่ง\n
8.
โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร
ตอบ เพราะมีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ ตลอด
9.
คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ เพราะเป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม
10.
จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c
ตอบ เพราะคำสั่งโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t
11.
จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม
ตอบ เพราะ มีปุ่มConversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด
12.
จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง
ตอบ เพราะเป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

 นาย วงศกร ขุนสอน ม4/2 เลขที่ 16

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ ตอบ เพราะไม่มีสั่งคำสั่งPrintf 2.เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3.จึงให้ผลต่างกัน ตอบ เพราะมีคำสั่งNew live 3.โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ มีเคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง 4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ มีไสั่งNew liveหรือ/n 5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ ข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด ที่เหมือนกัน 6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ เพราะมีคำสั่ง New Line หรือ คำสั่ง /n 7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตอบ มีคำสั่ง\n 8.โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร ตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ ตลอด 9.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร ตอบ เป็นการที่ใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็มที่ 10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c ตอบ คำสั่งโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t 11.จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม ตอบ ปุ่มConversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ดกับเครื่อง 12.จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ ตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

 

 นาย วินัย งามทองคง ม4/2 เลขที่ 9

0.0

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่

ตอบ เพราะคำสั่งไม่มี printf

2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ เพราะ chap1_2.c มีคำสั่ง \n ส่วน chap1_3.c ไม่มีคำสั่ง

3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_4.c ไม่มีคำสั่ง \n  ส่วน Chap1_5.c มีคำสั่ง \n 

4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ  \n

5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_6.c มีคำสั่ง print f chap1_7.c มีคำสั่ง print f และคำสั่ง \n  Chap1_8.c กับ Chap1_7.c แค่สลับ ข้อความ เท่านั้น แต่มี คำสั่ง print f และคำสั่ง \n

6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ New Line หรือ คำสั่ง \n และคำสั่ง \t

7.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร

ตอบ  Chap1_9.c มีคำสั่ง \n เป็นกานเว้นบรรทัด ส่วน chap1_10.c จะมีคำสั่ง \t ที่เป็นคำสั่งย่อหน้า เพิ่มเข้าไป

8.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม

9.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ เป็นการแสดงผลลัพท์จำนวนที่คำนวณ และยังมีทั้งคำสั่ง \n , 

10.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ โปรแกรม Conversion specifiers เป็นการควบคุมที่คีย์บอร์ด

11.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ โปรแกรม Conversion specifiers เป็นการควบคุมโปรแกรมทั้งสาม

 

นายกฤษณะ สิงหไสว 

 ม.4/2 เลขที่ 1

รูปภาพของ chas02368

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่

ตอบ เพราะคำสั่งไม่มี printf

2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน

ตอบ เพราะ chap1_2.c มีคำสั่ง \n ส่วน chap1_3.c ไม่มีคำสั่ง

3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_4.c ไม่มีคำสั่ง \n (new line) ส่วน Chap1_5.c มีคำสั่ง \n (new line)

4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ New line หรือ \n

5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร

ตอบ chap1_6.c มีคำสั่ง print f chap1_7.c มีคำสั่ง print f และคำสั่ง \n (new line)

       Chap1_8.c กับ Chap1_7.c แค่สลับ ข้อความ เท่านั้น แต่มี คำสั่ง print f และคำสั่ง \n (new line)

6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน

ตอบ New Line หรือ คำสั่ง \n และคำสั่ง \t

7.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร

ตอบ แตกต่างกัน Chap1_9.c จะมีคำสั่ง \n (new line)เป็นกานเว้นบรรทัด ส่วน chap1_10.c จะมีคำสั่ง \t ที่เป็นคำสั่งย่อหน้า เพิ่มเข้าไป

8.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร

ตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม ในการแสดงผล

จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผล และ Conversion specifiers เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

9.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c

ตอบ เป็นการแสดงผลลัพท์จำนวนที่คำนวณ และยังมีทั้งคำสั่ง \n , \t , %f , %d

10.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม

ตอบ โปรแกรม Conversion specifiers เป็นโปรแกรมที่ควบคุมคีย์บอร์ด

11.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ โปรแกรม Conversion specifiers เป็นโปรแกรมควบคุมโรแกรมทั้งสาม

นางสาวณัฐรดา ธรรมยศ ม.4/2 เลขที่ 41

1. เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ   เพราะไม่มีคำสั่ง printF2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับchap1_3.cจึงให้ผลต่างกันตอบ  เพราะมีคำสั่ง new lineหรือ  \n ให้ขึ้นบรรทัดใหม่3.โปรแกรมchap1_4.cกับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ  เคอเชอร์จะลงมาอยู่ข้างล่าง4. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ  new line หรือ \n5. โปรแกรมchap1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ  นอกจาก chap1_6.c  chap1_7.c  chap1_8.c  มีการใช้ /n สลับที่กัน6. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ  new line7. เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ  มีการใช้คำ /t  เข้าไปต้นข้อความ  คำสั่ง /t8. โปรแกรม chap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆ อย่างไร ตอบ   มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ9. คำสั่งทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ  คำสั่ง /t ทำให้ข้อความถูกเลื่อนออกไป10.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ   เป็นการคำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม11.จงอธิบายความสัมพันธ์ของConversion specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสามตอบ Conversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีร์บอร์ด12. จงอธิบาย Conversion  specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง

ตอบ    เป็นตัวควบคุมโปรแกรมทั้งสาม

 นางสาว ประกายเพชร  แก้วบาง  เลขที่  31  ม.4/2

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ เพราะ ไม่ได้สั่งคำสั่ง   Printf และรับไม่ได้จากโปรแกรมจะฟ้อง2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2. c กับ  chap  1_3. c   จึงให้ผลต่างกันตอบ เพราะเมื่อเราใส่สัญลักษณ์\nจึงจะทำให้บรรทัดลง3.โปรแกรม chap 1_4. c  กับ  chap 1_5.c  ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ เพราะใส่คำสั่งเลื่อนบรรทัดลงมาโดยใช้คำสั่งn\4โปรแกรม4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ \n การใส่ข้อมูลก่อนและใส่ข้อข้อมูลที่หลัง5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c  ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ข้อ6มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ7มีข้อความ2บรรทัด6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ New Line หรือ คำสั่ง /n7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ เพราะไม่มีชุดคำสั่ง \n ส่วนอีก 2 ชุดจะมี\n  ทำหน้าที่ขึ้นบรรทัดใหม่8. โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ9. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม  chap1_11.cถึงchap1_13.c ตอบ  โปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.cใช้คำสั่ง\nและ\t11. จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล  ในโปรแกรมทั้งสามตอบ โปรแกรมทั้งสามต้องมีชุดตำแหน่งที่อยู่ตัวแปรที่จะใช้ข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลผล12. จงอธิบาย Conversion specifiers  ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม   

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้
ตอบ เพราะว่าไม่มีสั่งคำสั่งPrintf
2.เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ เพราะว่ามีคำสั่งNew live
3.โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ เพราว่ามีเคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง
4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ เพราะว่ามีคไสั่งNew liveหรือ/n
5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ เพราะว่าข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด
6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ มีคำสั่ง New Line หรือ คำสั่ง /n
7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ  มีคำสั่ง\n
8.โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร
ตอบ เพราะมีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ ตลอด
9.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ เพราะเป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม
10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c
ตอบ เพราะคำสั่งโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t
11.จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม
ตอบ เพราะ มีปุ่มConversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด
12.จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง
ตอบ เพราะเป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

นาย วินัย งามทองคง ม4/2 เลขที่ 9

 --------------------------------------- 

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่มีสั่งคำสั่งPrintf2.เหตุใดโปแกรม chap1_2.กับ chap1_3จึงให้ผลต่างกันตอบ เพราะมีคำสั่งNew live3.โปรแกรมchap1_4กับchap1_5.cให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ เคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลต่างกันตอบ New live หรือ /n5.โปรแกรมchap1_6.cกับchap1_7.cกับchap1_8.cให้ผลต่างอย่างไรตอบ  ข้อ 6มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ7มีข้อความ2บรรทัด6.คำสั่งจึงทำให้ผลแตกต่างกันตอบ New line หรือ คำสั่ง /n7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ตอบ  คำสั่ง /n8.โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างกันจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ  มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป  ด้านหน้าข้อความ9.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ตำแหน่งของจำนวนเต็ม10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_1_13.cตอบ  โปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\y11.จงอธิบายความสำพันธ์ของ conversion  specifiers กับข้อมูลในโปรแกรมทั้งสามตอบ  conversion  specifiers   เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด12.จงอธิบาย conversion  specifiers  ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ  เป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ ตอบ  ในchap1_1.cจะมีเคอเวอร์ เพราะในchap1_1.cจะไม่มีข้อความที่จะแสดงออกทางchap1_1.c จะมีแต่ตัวกระพริบ2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ เหตุใดโปรแกรมchap1_2.c กับ chap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน ตอบ   เพราะ /n คือ การสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่  ซึ่งมีจะอยู่ใน chap1_3.c แต่ใน chap1_2.c จะไม่มี จึงทำให้เคอเวอร์ ( _ ) ใน chap1_2.c และ chap1_3.c ต่างกัน 3.จงตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมchap1_4.c กับchap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ   เพราะในchap1_4.cจะไม่มีไม่มี /n ต่อทางท้ายของข้อความเหมือนเหมือนกับในchap1_5.c จึงทำให้เคอเวอร์ในchap1_4.cและchap1_5.c ต่างกัน 4.จงตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมchap1_6.c กับchap1_7.c กับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ  chap1_6.c จะไม่มี /n อยู่หน้าของผลลัพธ์ข้อ2 จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่บรรทัดเดียวกัน chap1_7.c มี/n อยู่หน้าข้อที่2 จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่คนละบรรทัดกัน ส่วน chap1_8.cมี/n อยู่ท้ายข้อความที่1 จึงทำให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับchap1_7.c แต่ข้อความจะต่างกันเพราะข้อความในchap1_7.cและchap1_8.c สลับที่กันอยู่นั่นเอง 5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตอบ  เพราะ/n ทำให้เริ่มขึ้นบรรทัดใหม่ได้ 6.จงตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร ตอบ  เพราะ \t เป็นคำสั่งให้ย่อหน้า จึงทำให้ข้อความย่อหน้าไปครึ่งนึ่งของข้อความแรก และถ้า \t\t มี 2 ตัวก็จะไล่ต่อไปอีก ตามลำดับ 7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร ตอบ  / n คำสั่งเริ่มบรรทัดใหม่ \t คำสั่งย่อหน้า จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผลและ Conversion specifies  เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c ตอบ  chap1_11.cถึงchap1_13.c เป็นการเขียนควบคุมการทำงาน น.ส.ศิริพร  ทาทอน ม.4/2

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ ตอบ  ในchap1_1.cจะมีเคอเวอร์ เพราะในchap1_1.cจะไม่มีข้อความที่จะแสดงออกทางchap1_1.c จะมีแต่ตัวกระพริบ2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ เหตุใดโปรแกรมchap1_2.c กับ chap1_3.cจึงให้ผลต่างกัน ตอบ   เพราะ /n คือ การสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่  ซึ่งมีจะอยู่ใน chap1_3.c แต่ใน chap1_2.c จะไม่มี จึงทำให้เคอเวอร์ ( _ ) ใน chap1_2.c และ chap1_3.c ต่างกัน 3.จงตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมchap1_4.c กับchap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบคำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ตอบ   เพราะในchap1_4.cจะไม่มีไม่มี /n ต่อทางท้ายของข้อความเหมือนเหมือนกับในchap1_5.c จึงทำให้เคอเวอร์ในchap1_4.cและchap1_5.c ต่างกัน 4.จงตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมchap1_6.c กับchap1_7.c กับchap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร ตอบ  chap1_6.c จะไม่มี /n อยู่หน้าของผลลัพธ์ข้อ2 จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่บรรทัดเดียวกัน chap1_7.c มี/n อยู่หน้าข้อที่2 จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่คนละบรรทัดกัน ส่วน chap1_8.cมี/n อยู่ท้ายข้อความที่1 จึงทำให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับchap1_7.c แต่ข้อความจะต่างกันเพราะข้อความในchap1_7.cและchap1_8.c สลับที่กันอยู่นั่นเอง 5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ตอบ  เพราะ/n ทำให้เริ่มขึ้นบรรทัดใหม่ได้ 6.จงตอบคำถามต่อไปนี้ โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร ตอบ  เพราะ \t เป็นคำสั่งให้ย่อหน้า จึงทำให้ข้อความย่อหน้าไปครึ่งนึ่งของข้อความแรก และถ้า \t\t มี 2 ตัวก็จะไล่ต่อไปอีก ตามลำดับ 7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร ตอบ  / n คำสั่งเริ่มบรรทัดใหม่ \t คำสั่งย่อหน้า จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผลและ Conversion specifies  เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c ตอบ  chap1_11.cถึงchap1_13.c เป็นการเขียนควบคุมการทำงาน 

น.ส.ศิริพร  ทาทอน

ม.4/2

ตอบคำถาม 1.เหตุใดคำตอบจึงเป็นเช่นนี้     

 ตอบ  เพราะไม่มีคำสั่งหรือข้อมูลเพื่อจะแสดง

2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน      ตอบ \n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร      ตอบ  เคอร์เซอร์จะลงมาอยู่ข้างล่าง     - คำสั่งใดให้เกิดผลแตกต่าง     

ตอบ new line

4.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร      ตอบ new line จะอยู่ต่างกัน     - คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่าง     

ตอบ new line

5.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น    

ตอบ การใช้ \t เข้าไป

6.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร    

ตอบ การแสดงผล

จงศึกษาเรื่องคำสั่งแสดงผล และ Conversion specifiers เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้
1.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.cตอบ  ใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม
2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบ Conversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด
3. จงอธิบาย
Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง 

ตอบ  เป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

 

น.ส. พฤกษา พิมพ์สูงเนิน   เลขที่  21  ม.4/2  

รูปภาพของ chas 1786

ตอบคำถาม 1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้
ตอบ
  เพราะคำสั่ง printf ไม่มี   จึงทำให้คอมไพล์และรันไม่ได้ 2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ
  เพราะ chap1_2.c ไม่มีคำสั่ง \n  แต่  chap1_3.c  มีจึงมีการขึ้นบรรทัดใหม่  3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เคอร์เซอร์จะอยู่ข้างล่าง  ผลจึงต่างกัน
 4.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เพราะ
chap1_6.c ไม่มี \n แต่ chap1_7.c มี \n จึงทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่ 5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ  เพราะ
\n เป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ 6.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ
   เพราะ  มีคำสั่ง  \t  เพิ่มมา 7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ
  คำสั่ง \t  8.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
ตอบ   จะมีทั้งคำสั่ง 
\n  และ  \t
 9.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบโปรแกรม conversion    เป็นตัวคุมคีร์บอร์ดในโปรแกรมทั้งสาม 10.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ  เป็นตัวคุมการทำงานในโปรแกรมทั้งสาม นางสาวจันทร์จิรา   อ่อนคำ   4.2   เลขที่  20

รูปภาพของ chas1791

ตอบคำถาม 1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ
  เพราะคำสั่ง printf ไม่มี 2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ
  เพราะ chap1_2.c มีคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ chap1_3.c ไม่มี 3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เคอร์เซ่อร์จะอยู่ข้างล่าง
 4.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เพราะ
chap1_6.c ไม่มี \n แต่ chap1_7.c มี \n จึงทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่ 5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ  เพราะ
\n เป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ 6.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ
   เพราะ \t 7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ  เพราะคำสั่ง
\t หรือ teb 8.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
ตอบ
chap1_11.c มีทั้งคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่และคำสั่งteb  ส่วน chap1_12.c และ chap1_13.c มีแต่คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
   9.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบโปรแกรม conversion    คือตัวควบคุมคีร์บอร์ดในโปรแกรมทั้งสาม 10.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ  คือตัวควบคุมการทำงานของโปรแกรมทั้งสาม 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้
ตอบ
  เพราะว่าไม่ได้เขียนคำสั่งprintf2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ
  เพราะว่ามีคำสั่งที่ทำให้เว้นวรรคหรือทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่
3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เพราะว่าเคอร์เซอร์จะทำให้อยู่บรรทัดใหม่
4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ
  มีการพิมพ์ตัว /n เพิ่มไปอีกตัวหนึ่ง5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ   
chap1_6.c-chap1_8.cจะมีการใช้ /n สลับกันจึงทำให้เกิดผลต่างกัน
6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ  คำสั่ง /
n เพราะว่าจะทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่7.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ  มีการใช้คำสั่งเว้นวรรคหรือ/
t ไว้หน้าข้อความ
8.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ  คำสั่งเว้นวรรคเพราะข้อความจะถูกเลื่อนออกไป9. จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
ตอบ  มีการใช้ตัวคำสั่ง/
dเป็นคำสั่งแทนที่ของจำนวน
10.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบ  ความสัมพันธ์ของ Conversion specifiersคือใช้แทนค่าตัวแปรและควบคุมในทั้ง3โปรแกรม11.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ   คือใช้แทนค่าตัวแปรและควบคุมในทั้ง3โปรแกรม 

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้
ตอบ ไม่ได้สั่งคำสั่งPrintf

2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ เพราะมีคำสั่งNew live

3.โปรแกรมchap1_4.cกับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ เคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง

4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ New liveหรือ/n

5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ ข้อ 6 มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ 7 มีข้อความ 2 บรรทัด

6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ New Line หรือ คำสั่ง /n

7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ คำสั่ง\n

8. โปรแกรมchap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไร
ตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ

9. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม

10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม chap1_11.c ถึงchap1_13.c
ตอบ โปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.c ใช้คำสั่ง\nและ\t

11. จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสาม
ตอบ Conversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด

12. จงอธิบาย Conversion specifiers ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง
ตอบ เป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี้ตอบ ไม่ได้สั่งคำสั่งPrintf 2. เหตุใดโปรแกรม chap1_2.cกับ  chap1_3.c  จึงให้ผลต่างกันตอบ เพราะมีคำสั่งNew live3.โปรแกรมchap1_4.cกับ  chap1_5.c  ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ เคอเซอร์จะลงมาอยู่ด้านล่าง 4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ New liveหรือ/n5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.c  ให้ผลต่างกันอย่างไรตอบ ข้อ6มีข้อความบรรทัดเดียวข้อ7มีข้อความ2บรรทัด6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบ New Line หรือ คำสั่ง /n7.เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอบ คำสั่ง\n8. โปรแกรมchap1_10.cมีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อนๆอย่างไรตอบ มีการใช้คำสั่ง /t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ9. คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน ผลของคำสั่งเป็นอย่างไรตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม10.จงอธิบายการทำงานของโปรแกรม  chap1_11.cถึงchap1_13.c ตอบ  โปรแกรม chap1_11.cถึงchap1_13.cใช้คำสั่ง\nและ\t11. จงอธิบายความสำพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล  ในโปรแกรมทั้งสามตอบ Conversion specifiers เป็นตัวควบคุมคีย์บอร์ด12. จงอธิบาย Conversion specifiers  ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้งตอบ เป็นตัวควบคุมในโปรแกรมทั้งสาม

1.จงตอบคำถามต่อไปนี้เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ
 เพราะไม่มีคำสั่ง printf2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ
  มีคำสั่ง New Line หรือ \n เป็นคำสั่งเว้นบรรทัด หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ เคอร์เซอร์ของโปรแกรมลงมาอยู่บรรทัดใหม่
4.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกัน
ตอบ คำสั่ง /
n  มีการเพิ่ม /n ไปอีก1ตัว5.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ นอกจาก
chap1_6. chap1_7.c chap1_8.c มีการใช้ /n สลับที่กัน

6.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ New Line หรือ คำสั่ง /n7.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ มีการใช้คำสั่ง /
t เข้าไป ด้านหน้าข้อความ8.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ คำสั่ง /
t ทำให้ข้อความถูกเลื่อนออกไป9.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
ตอบ เป็นการใช้คำสั่ง /d คำสั่งแทนที่ ตำแหน่งของจำนวนเต็ม10.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบ คือตัวแปรที่ใช้แทนค่า ของโปรแกรมทั้ง3โปรแกรม
11. จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ คือตัวแปรที่ใช้แทนค่า ของโปรแกรมทั้ง3โปรแกรม

รูปภาพของ chas1791

ตอบคำถาม 1.เหตุใดผลที่ได้จึงเป็นเช่นนี่
ตอบ
  เพราะไม่มีคำสั่ง printf 2.เหตุใดโปรแกรม chap1_2.c กับ chap1_3.c จึงให้ผลต่างกัน
ตอบ
  เพราะ chap1_2.c มี \n แต่ chap1_3.c ไม่มี 3.โปรแกรม chap1_4.c กับ chap1_5.c ให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เคอร์เซ่อร์จะลงมาอยู่ข้างล่าง
 4.โปรแกรม chap1_6.c กับ chap1_7.c กับ chap1_8.cให้ผลต่างกันอย่างไร
ตอบ  เพราะ
chap1_6.c ไม่มี \n แต่ chap1_7.c มี \n จึงทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ 5.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันตอบเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ  เพราะคำสั่ง
\n เป็นคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ 6.โปรแกรม chap1_10.c มีการแสดงผลแตกต่างจากโปรแกรมก่อน ๆอย่างไร
ตอบ
   เพราะ มีคำสั่ง \t 7.คำสั่งใดทำให้เกิดผลแตกต่างกันผลของคำสั่งเป็นอย่างไร
ตอบ  เพราะคำสั่ง
\t เป็นคำสั่ง teb8.จงอธิบายการทำงานของ โปรแกรม chap1_11.c ถึง chap1_13.c
ตอบ
chap1_11.c มีทั้ง \n และ \t   ส่วน chap1_12.c และ chap1_13.c มีแต่ \n
 9.จงอธิบายความสัมพันธ์ของ Conversion specifiers กับข้อมูล ในโปรแกรมทั้งสามตอบโปรแกรม conversion    เป็นตัวควบคุมคีร์บอร์ดในโปรแกรมทั้งสาม10.จงอธิบาย Conversion specifiers ที่ใช้ในโปรแกรมทั้งสามอีกครั้ง ตอบ  คือตัวควบคุมการทำงานของโปรแกรมทั้งสาม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์