วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด ปี 4

โครงการ “วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด ปี 4” ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดเขียนแผนพัฒนาธุรกิจประเภทขนมขบเคี้ยว ที่แปรรูปมาจากกล้วยไทยทุกชนิด ในหัวข้อ “เรื่องกล้วย กล้วย” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 13 ส.ค.53 

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชั้นปีที่ 3-4 ไม่จำกัดสาขาและคณะ
2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน  และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษาสามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด
3. อาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่ง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าประกวด มากกว่าหนึ่งทีม
4. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
5. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลงของผู้อื่น
6. สินค้า OTOP ที่เลือกเขียนแผน จะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับรางวัลการประกวดใดๆ มาก่อน
7. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งสำเนาหลักฐานหรือเอกสารใบรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP ที่ตนเลือกทำ มาพร้อมแผนงานที่ส่งเข้าประกวด

วิธีการสมัคร
1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนาม
2. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนพัฒนาดลาด และระบุสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขัน
3. ส่งใบสมัครและส่งแผนงาน (Proposal) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

โครงการ One2Call!-BrandAge Award
เลขที่ 128/410 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 37 ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-129-3857-8 ต่อ 212-214
มือถือ 085-913-7887, 081-170-2750
*หมายเหตุส่งใบสมัครและแผนงานตามเวลาที่กำหนด (เวลาทำการ  9:00–17:00 น.)

รอบที่ 1 : รอบคัดเลือก

การแข่งขันระดับภูมิภาค จำนวน 6 ภาค
1.    กรุงเทพ ปริมณฑล ( นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ )        
2.    ภาคกลาง                           
3.    ภาคตะวันออก                       
4.    ภาคใต้                           
5.    ภาคเหนือ                        
6.    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   

คณะกรรมการจะร่วมทำการคัดเลือกผลงานจากทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบภูมิภาคจำนวน 6 ภูมิภาคๆ ละ 3 ทีม ยกเว้นในกรุงเทพและปริมณฑลจะคัดเลือก 6 ทีม รวมเป็น 21 ทีม


รอบที่ 2 : รอบชนะเลิศระดับภูมิภาค

ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 21 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Camp เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยทางโครงการจะมีการอบรม บรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเพื่อให้นิสิต-นักศึกษานำไปใช้พัฒนาแผนฯสำหรับทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป พร้อมกับการรับโจทย์เพื่อพัฒนาแผนในการชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งนี้  โครงการได้จัดการอบรมบรรยายเพิ่มเติมดังหัวข้อต่อไปนี้
-    Topic I :   นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
-    Topic II :  การส่งออก

หลังจากการอบรมจะมีการแข่งขันโดยการนำเสนอแผนงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อหาทีมชนะเลิศระดับภูมิภาคและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , 2 โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งในแต่ละภูมิภาค จะเป็นตัวแทนในแต่ละภาคเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบระดับประเทศ เพื่อหาสุดยอดทีมระดับประเทศต่อไป


รอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีม จะต้องกลับไปพัฒนาแผนงานเพิ่มเติม โดยมีระยะเวลาพัฒนาแผนงาน เป็นเวลา 15 วัน โดยจะต้องส่งต้นฉบับผลงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์ Power Point พร้อมสำเนารวม 5 ชุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553) และนำเสนอแผนงานที่พัฒนาแล้วต่อหน้าคณะกรรมการที่กรุงเทพฯ เพื่อชิงรางวัลเงินสดมูลค่า  200,000 บาท เพียง 1 รางวัลเท่านั้น


หลักเกณฑ์การตัดสิน
หลักเกณฑ์ในการตัดสินรอบที่สองและรอบชิงชนะเลิศ
1.ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 30%          
2.ความคิดสร้างสรรค์ 30%
3.ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 20%
4.การรักษาเวลาในการนำเสนอ 10%
5.ศิลปะและการนำเสนอ 10%
* การคัดเลือกในแต่ละรอบจะไม่นำคะแนนของรอบก่อนหน้ามาพิจารณา

การแข่งขันรอบภูมิภาค

รางวัลชนะเลิศ : จำนวน 1 รางวัล
รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: จำนวน 1 รางวัล
รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: จำนวน 1 รางวัล
รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลดีเด่น (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ)  : จำนวน 3 รางวัล
รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
เงินรางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านละ 5,000 บาท


การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Champ of the Champ)

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  : จำนวน 1 รางวัล
รับทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
เงินรางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมที่ชนะเลิศ 20,000 บาท

รวมเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท

กำหนดวันรับสมัคร                           
21 มิถุนายน  - 6 สิงหาคม 2553


กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย                         
13 สิงหาคม  2553   


ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบ 21 ทีม                   
23 สิงหาคม  2553


กิจกรรม Camp อบรมให้ความรู้                   
27-29  สิงหาคม  2553


ประกาศผลรางวัลระดับภูมิภาคและทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 6 ทีมสุดท้าย
29 สิงหาคม  2553


กำหนดส่งแผนที่พัฒนาแล้ว                       
13 กันยายน 2553


รอบชิงชนะเลิศ                           
17 กันยายน  2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.12callbrandageaward.com


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์