องค์การค้าโลก

รูปภาพของ sila15722

WTOองค์การการค้าโลก (WTO)

ความเป็นมาองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อปี พ.. 2490 ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีสถานะเป็นสถาบันจน