คะแนนปฏิบัติ คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น ม.2/4

รูปภาพของ chachaiyawat
เลขที่

User ID

ชื่อ - สกุล

งาน 1

งาน 2

งาน 3

งาน 4

งาน 5

รวม

1 chas 2105 เด็กชาย ศราวุธ ยอดขำ  

100

100

2 chas 2107 เด็กชาย แสนชัย นวนทัด          

0

3 chas 2109 เด็กชาย อาจณรงค์ สงวนสิน

100

100

100

100

100

500

4 chas 2127 เด็กชาย นครินทร์ ทองสุข          

0

5 chas 2129 เด็กชาย นันทโชค กล้วยอิ่ม

ย้ายสถานศึกษา

6 chas 2131 เด็กชาย ปิยะณัฐ แก้วก้อ          

0

7 chas 2135 เด็กชาย วัชรพงษ์ สุขสำราญ          

0

8 chas 2134 เด็กชาย ยุทธภัณฑ์ ศรีศันสนีย์

พักการเรียน

9 chas 2136 เด็กชาย วันชนะ จันทะปัญญา          

0

10 chas 2137 เด็กชาย วายุ แก้วภิรมย์

100

100

100

100

100

500

11 chas 2139 เด็กชาย โศรวิทย์ บุญชูนนท์          

0

12 chas 2145 เด็กชาย เอกพันธ์ บัวขำ  

100

100

200

13 chas 2164 เด็กชาย ณรงค์ชัย แพทย์ชัยโย

100

100

100

70

370

14 chas 2168 เด็กชาย ทิวัตถ์ บุ้งจันทร์          

0

15 chas 2169 เด็กชาย เทพประสิทธิ์ แคว้นอินทร์          

0

16 chas 2170 เด็กชาย ธงชัย ปู่ใจดี

100

100

100

100

80

480

17 chas 2173 เด็กชาย เปรมชัย เปรพิพัฒน์  

100

100

200

18 chas 2175 เด็กชาย รัชชานนท์ ทาทอน          

0

19 chas 2176 เด็กชาย เลอพงศ์ อุ่นแก้ว          

0

20 chas 2371 เด็กชาย อนุรักษ์ ดวงพันธ์

100

100

100

70

370

21 chas 2372 เด็กชาย นิติพงษ์  ร่วงรู้          

0

22 chas 2392 เด็กชาย กิตติพล เกี๋ยงคำ          

0

23 chas 2147 เด็กหญิง กรรณิการ์ เด็ดแก้ว          

0

24 chas 2153 เด็กหญิง ปนัดดา กาขัน          

0

25 chas 2155 เด็กหญิง มินทิรา เรืองนา          

0

26 chas 2158 เด็กหญิง วิยะดา สีแสง

100

100

200

27 chas 2161 เด็กหญิง สุนิศา ฤาชา          

0

28 chas 2162 เด็กหญิง อรนลิน ดอกชูรุ่ง          

0

29 chas 2183 เด็กหญิง กรรณิการ์ แซ่กือ          

0

30 chas 2185 เด็กหญิง นันทนา เชื้อกษัตริย์

100

100

100

300

31 chas 2188 เด็กหญิง ประกายเพชร โชคดี          

0

32 chas 2190 เด็กหญิง พิจิตรา พรหมทอง          

0

33 chas 2191 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สีทา          

0

34 chas 2195 เด็กหญิง สายธาร แก้วปักษี

100

100

35 chas 2373 เด็กหญิง ภัชรา โสมนัส

100

100

200

36 chas 2374 เด็กหญิง สุดารัตน์ แสงพรม

100

100

200

37 chas 2375 เด็กหญิง สุวิชาดา ลีเจียวาระ

100

100

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์