ประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ ชิงกว่าสองแสน

บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้เล็งเห็นคุณค่าแห่งการบันทึกความทรงจำในรูปแบบการเขียนลงบนสมุดบันทึกที่มีดีไซน์ ควรค่าแห่งความทรงจำ จึงได้จัด โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ – “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รักการออกแบบและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบ   

รูปแบบการประกวด
เป็นการจัดการประกวดออกแบบปกสมุด ZEQUENZ ขนาด 14.8 x 21 cm. ภายใต้หัวข้อการประกวด  “ชีวิตมีดีไซน์ ออกแบบได้ 360 องศา” เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ขีดจำกัด

การสมัครและส่งผลงาน
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 

การคัดเลือกผลงาน
แบ่งออกเป็น 3 รอบ:
รอบแรก : รับผลงานและคัดเลือกเพื่อขึ้นเว็บไซต์ และให้ประชาชนโหวต
รอบสอง : คัดเลือกเหลือ 30 คนสุดท้ายจากคะแนนโหวต และจากกติกาตามที่ผู้จัดประกวดกำหนด
รอบสาม : ตัดสินผู้ชนะรางวัลเหลือเพียง 4 ท่าน คือ: ผู้ชนะเลิศ 1 ท่าน / รองชนะเลิศ 2 ท่าน / ผู้ชนะคะแนนเสียงจากมหาชนสูงสุด 1 ท่าน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
-นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค
-ผู้ส่งผลงานต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
-ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานจากผู้เข้าประกวดที่เป็นพนักงานบริษัทซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ   บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประกวด


เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน
-ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg เท่านั้น และขนาดไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 1 MB พร้อมอธิบายคอนเซ็ปหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ (ไม่เกิน 2500 ตัวอักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
-ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนการสมัคร พร้อม Download แบบฟอร์มการส่งผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.zequenz.com/360creativelife เท่านั้น
-ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงาน ได้ 3 ผลงานต่อ 1 ท่าน
-ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ท่าน จะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .ai เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน
-ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัทฯสามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
-ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
-ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิ ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
-ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อน
-ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ จะถือว่าการตัดสินที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทันที
-ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ซึ่งมีผล ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
-ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้อง เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3
-ดีไซน์จะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมาย และทำให้เกิดการฟ้องร้อง
-ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กติกาการประกวดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
-ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถร้องเรียน อุทธรณ์ใดๆได้ทั้งสิ้น
-ผู้เข้าประกวดเข้าใจ รับทราบ และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ

เงื่อนไขการออกแบบ
-ออกแบบผลงานลงบนปกสมุด ZEQUENZ 360o ขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.) วัสดุที่ใช้เป็น PU (หนังเทียม) โดยใช้สีและแบบร่างตามที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.zequenz.com
-การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา”
-แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ส่งประกวดเอง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงจากผลงานของบุคคลอื่น (ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผลงานที่เข้าประกวด)
ผลงานที่ออกแบบจะต้องสามารถผลิตได้จริง ภายใต้เทคนิคดังนี้ :
Deboss (ปั๊มจม) : การสร้างลวดลายบนปกสมุดโดยการกดทับให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่กดทับ
Hot Stamping/ Foil (การกดด้วยความร้อน) : การทำภาพพิมพ์บนปกสมุดโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอล์ยให้ติดผิววัสดุเพื่อให้เกิดลวดลายตามแม่พิมพ์ แผ่นฟอล์ยอาจมีสีหรือลวดลายเป็นอย่างอื่นก็ได้
Silk Screen (การพิมพ์สกรีน) : การพิมพ์ลวดลายบนปกสมุด โดยการปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีน
Die-Cut (การไดคัท) : เป็นการสร้างลวดลายบนปกสมุด โดยการกดทับวัสดุ PU ให้ขาด ตามรูปแบบใบมีดบนแม่พิมพ์
Embroidery / Stitched Work (การปักลาย) : เป็นการออกแบบลวดลายบนปกสมุดโดยใช้เทคนิคการปักด้วยเส้นด้ายเท่านั้น * โลโก้และBookmark จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมบนปกสมุดเท่านั้น 


ข้อกำหนดในการออกแบบ
-ผู้ส่งผลงานสามารถใช้เทคนิคที่กำหนดได้ไม่เกิน 2 เทคนิคต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน ต่อ 1 ท่าน
-ผู้ส่งผลงานต้องใช้สีวัสดุ PU ที่กำหนดให้ โดยถือว่า 1 สี คือ 1 ผลงาน
ผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ซิลค์ สกรีน ต้องไม่เกิน 2 สี
-ผลงานที่ใช้เทคนิคการปัก ต้องเป็นการปักจากเส้นด้ายเท่านั้น
ห้ามนำส่วนประกอบใดๆ ในเครื่องหมายการค้าของ ZEQUENZ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
-แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (Inspiration ) 20 คะแนน
-อธิบายที่มาและเหตุผลของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
-ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
-ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) 30 คะแนน
-ความแปลกใหม่ของผลงาน
-ความสวยงาม
-ความสมดุลของชิ้นงาน
-การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Value) 30 คะแนน
-สามารถนำไปใช้งานได้จริง
-พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
-สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
-คะแนนความนิยมจากมหาชน (Popular Vote) 20 คะแนน
-คะแนนจากการโหวตในเว็บไซต์

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
-จากคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการ 80%
-จากคะแนน Popular Vote 20%
 
กติกา / วิธีการโหวต
-ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ในการโหวตผลงานของตนเอง
-ผู้โหวตสามารถโหวตผลงานได้ 1 ครั้ง/ผลงาน
-ผู้โหวตต้องลงทะเบียน และยืนยันการเป็นสมาชิก
-การโหวตแต่ละครั้ง ผู้โหวตสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน (1=น้อยที่สุด, 5=มากที่สุด)
-คะแนนของผลงานมาจาก 2 ส่วน คือ คะแนนเฉลี่ยจากผลโหวต และ จำนวนผู้ที่ร่วมโหวตในแต่ละผลงาน โดยทั้ง 2 ส่วนมีอัตราส่วนเท่ากัน

เงื่อนไขการคัดเลือก Top Voter
-ผู้ที่โหวตสูงสุดและตรงกับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลท็อปโหวต (ยิ่งโหวตมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก)

ประเภทรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 4 รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 75,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ (#1)
-รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท/รางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติยศ (#2)
-รางวัล Popular Vote เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท (#3)
-รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ Popular Vote จะได้รับ สมุดบันทึก ZEQUENZ รุ่นพิเศษ สมาชิกนิตยสาร I-DESIGN 1 ปี และบัตรสมาชิกร้านหนังสือเอเชีย บุ๊คส์ 1 ปี

รางวัลสำหรับผู้โหวตที่มีผลโหวตตรงกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สมุดบันทึก ZEQUENZ รุ่นพิเศษ และสมาชิกนิตยสาร I-DESIGN 6 เดือน จำนวน 10 รางวัล

ปิดรับผลงาน 10 สิงหาคม 2553 ประกาศผลรางวัลชนะเลิศผ่านเว็บไซต์ 26 พ.ย.
http://www.360creativelife.com/th/schedule

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์