โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผนึกกำลัง ร่วมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) เพื่อเฟ้นหาตัวแทนและเชิญชวนนิสิต  นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติเป็นเลิศในกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาสามารถแสดงออกในเวที  Good  Practices นี้

สืบเนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ดี  ซึ่งนิสิต นักศึกษาคือ ผู้รับบริการกลุ่มหลักของสถานศึกษา การทำกิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ที่กำหนดให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพของนักศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติที่ดี คือ ต้องสร้างความเข้าใจกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา มีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพและมีการนำความรู้ด้านประกันคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยการนำระบบวงจรคุณภาพ (Plan, Do, Check, Action : PDCA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในกิจกรรมหรือโครงการนิสิต นักศึกษา มีการพัฒนาประเมินผลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมที่ดำเนินโดยนิสิต นักศึกษา และนิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน รายละเอียดดังนี้


1. เปิดรับสมัคร วันที่1-16 ก.ค.2553 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จ.ปทุมธานี www.rmutt.ac.th  และสามารถส่งผลงาน Online ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม  2553
2.ประกาศผลการตัดสินขั้นต้น  วันที่1 ส.ค.2553 
3. การนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดีบนเวที การประกวดตัดสินผลการประกวดและมอบรางวัล วันที่ 28 ส.ค.53  


ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   สอบถามได้ที่  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายกตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี 12110โทรศัพท์ 02-549-3505 โทรสาร 02-577-5048 ติดต่อประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์e-mail : usgp@mail.rmutt.ac.th หรืองานประชาสัมพันธ์ มจพ.0-2586-9010และ0-29132615หรือฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว.โทรศัพท์ 0-2260-2574 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://www.usgp.rmutt.ac.th/?page_id=2


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์