M-150 IDEOLOGY 2010 โซลาร์เซลล์เพื่อชุมชนพอเพียง ชิงรางวัล 2.7 แสนบาท

โครงการ M-150 IDEOLOGY 2010 เป็นความร่วมมือระหว่างเครื่องดื่ม M-150 โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความคิด และอุดมการณ์ ได้สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มอบให้ชุมชนพอเพียงที่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้มีเวทีสร้างสรรค์โครงงานการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาพัฒนาสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนที่ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ได้ตระหนักและคำนึงถึงการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม

ชื่อโครงการ
โครงการ M-150 IDEOLOGY 2010 โซลาร์เซลล์เพื่อชุมชนพอเพียง : SOLAR CELL FOR SELF-SUFFICIENT COMMUNITY

หลักการ
ด้วยชุมชนพอเพียงหลายแห่ง โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกล ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น พลังงานจากแสงอาทิตย์มีอยู่อย่างเหลือเฟือในประเทศไทย และเป็นพลังงานที่สะอาด นับเป็นทางเลือกที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนเหล่านั้นได้ ประกอบกับนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เครื่องดื่ม M-150 จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้ปฏิบัติงานสร้างสถานีโซลาร์เซลล์ มอบให้เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน
นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับ ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ จิตสำนึก และความภาคภูมิใจให้กับนิสิตนักศึกษา ในฐานะเป็นผู้ให้ต่อสังคมอีกด้วย

รูปแบบโครงการ
เปิดรับสมัครทีมนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้เสนอโครงงานก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมแก่ชุมชนพอเพียงที่เลือกสรรไว้ คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานรอบสุดท้ายให้เหลือ 5 ทีม ที่จะได้ลงพื้นที่ไปก่อสร้างจริง โดยเครื่องดื่ม M-150 จัดหาแผงโซลาร์เซลล์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ทั้งหมด เมื่อสร้างเสร็จจะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งจัดประกวดผลงานของแต่ละทีม เพื่อรับรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนิสิตนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา เน้นสายวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม อายุ 18-25 ปี รวมเป็นทีมมีสมาชิกครบจำนวน 10 คน แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ประจำสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นที่ปรึกษา 1 ท่าน แต่ละสถาบันการศึกษา สามารถส่งโครงงานเข้าแข่งขันกี่ทีมก็ได้ ต้องพร้อมออกปฏิบัติการในสถานที่จริงจนงานสำเร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่กำหนด

โครงงานที่นำเสนอต้องประกอบด้วย
ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระบุสถานที่พร้อมเหตุผลในการเลือก แนวคิด และรูปแบบในการสร้างสรรค์ รายละเอียดโครงงาน พร้อมแบบร่าง รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ แผนปฏิบัติงาน โครงสร้างบุคลากร และการบริหารจัดการ รายชื่อคณะทำงาน และประวัติ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย การตัดสินคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดที่ส่วนรวมจะได้รับเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคทางด้านวิศวกรรม ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม การวางแผนบริหารจัดการ ความสมบูรณ์ของโครงงานที่นำเสนอ ฯลฯ


รอบแรก คัดเลือกจากโครงงานที่ส่งประกวดให้เหลือจำนวน 10 ทีม
รอบรองชนะเลิศ ให้ผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีม นำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการโดยตรง ณ ห้องประชุมบริษัท โอสถสภา จำกัด โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมอบให้ เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความโดดเด่นที่สุดจำนวน 5 ทีม จะได้ไปปฏิบัติการในพื้นที่จริงต่อไป
รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 5 ทีม ออกปฏิบัติการจริง โดยคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลงานในพื้นที่ เพื่อประกอบการตัดสิน พร้อมบันทึกผลงานเสนอผ่านสื่อ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา 50,000 บาท
รองชนะเลิศ 4 ทีม รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 20,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา 10,000 บาท

ส่งโครงงานสมัครและส่งผลงานออนไลน์ ได้ทาง www.m-150.com หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ และส่งเป็นแผ่นซีดีรอม พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด (ไม่รับเอกสารต้นฉบับ) ถึง ตู้ ปณ.1013 ปณฝ รามคำแหง กรุงเทพ 10241 ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขต 13 สิงหาคม 2553

การประกาศผลติดตามผลได้ทาง www.m-150.com  โทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร. 0 2319 6495


โดย กองบก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์