*  ขอให้นักเรียน ม. 4/ 3 ทุกคน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย  อยุธยา รัตนโกสินทร์  

            *  สรุปองค์ความรู้ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด  พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 2 รูป  พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลของภาพให้ถูกต้องด้วย

            * ส่งภายในวันที่  26 กรกฏาคม 2553  เวลา 05.30 น.

            * แจ้งส่ง Url  ของ Blog ที่นักเรียนทำตรงที่แสดงความคิดเห็นข้างหน้า เช่น  http://www.thaigoodview.com/node/67443

            *  เพื่อน ๆในชั้นเรียนเข้าไปแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อน ๆ