รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โครงสร้างอะตอม ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สาระการเรียนรู้วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโครงสร้างอะตอม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยผู้เรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 45 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดการคิดแก้ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Related Samples ผลการวิจัย พบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.60/80.22ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80 โดยมีผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ 5Es มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้ทำแบบทดสอบประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 76.28 4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในแผนการจัดการเรียนรู้ หลังการเรียนในระดับดี

สร้างโดย: 
นิยะดา ลี้ละไกรวรรณ
แหล่งที่มา: 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์