มศว.เปิดสอบตรง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร


         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 วิธีสอบตรงสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย จำนวน 50 คน, สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ จำนวน 50 คน,สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จำนวน 50 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553
         คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ หรือจบ Grade 12 จากโรงเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจบ O-Level จากโรงเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศในระบบที่เทียบเท่ากับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ของประเทศไทย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบในการเทียบระดับการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
         2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)


         เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรอง)
         1.บัตรประจำตัวประชาชน
         2.ใบระเบียนการศึกษาหรือเอกสารรับรองการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
         3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
         4.สำเนาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือสำเนาเอกสารหรือรูปถ่าย
แสดงกิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นสำเนา หรือ ภาพถ่าย เท่านั้น)   ให้เขียนชื่อ นามสกุล และสาขาวิชาที่สมัครสอบกำกับเอกสารและข้อมูลทุกรายการด้วย


         วิชาที่สอบ 
         -ภาษาอังกฤษ
         -ความถนัดทางการเรียน การทดสอบความถนัดทางการเรียนมีความมุ่งหมายเพื่อจะทราบว่า ผู้สมัครมีสมรรถภาพทางด้านการสื่อสารคิดค้นหาเหตุผลเชิงวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งถูกต้องในระดับใด มิได้มุ่งวัดความสามารถในการจำเนื้อหาวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องขวนขวายกวดวิชา หรือซื้อตำราชนิดใด ๆ เพื่อการสอบดังกล่าว
         วิชาเฉพาะสาขา
         - สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย ต้องสอบปฏิบัติ โดยให้เตรียมอุปกรณ์เพื่อออกแบบ เช่น ดินสอ ยางลบ สี ตามถนัด (ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์)
         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สอบข้อเขียนวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เบื้องต้น
         -สอบสัมภาษณ์วิชาการ เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียนขั้นที่ 1 เท่านั้น โดยให้นำแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ไปแสดงแก่คณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
         สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่ cosci@swu.ac.thโดย กองบก. นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์