มศว.เปิดสอบตรง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร


         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 วิธีสอบตรงสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย จำนวน 50 คน, สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ จำนวน 50 คน,สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จำนวน 50 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553
         คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ หรือจบ Grade 12 จากโรงเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจบ O-Level จากโรงเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศในระบบที่เทียบเท่ากับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ของประเทศไทย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบในการเทียบระดับการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
         2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)


         เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรอง)
         1.บัตรประจำตัวประชาชน
         2.ใบระเบียนการศึกษาหรือเอกสารรับรองการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
         3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
         4.สำเนาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือสำเนาเอกสารหรือรูปถ่าย
แสดงกิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นสำเนา หรือ ภาพถ่าย เท่านั้น)   ให้เขียนชื่อ นามสกุล และสาขาวิชาที่สมัครสอบกำกับเอกสารและข้อมูลทุกรายการด้วย


         วิชาที่สอบ 
         -ภาษาอังกฤษ
         -ความถนัดทางการเรียน การทดสอบความถนัดทางการเรียนมีความมุ่งหมายเพื่อจะทราบว่า ผู้สมัครมีสมรรถภาพทางด้านการสื่อสารคิดค้นหาเหตุผลเชิงวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งถูกต้องในระดับใด มิได้มุ่งวัดความสามารถในการจำเนื้อหาวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องขวนขวายกวดวิชา หรือซื้อตำราชนิดใด ๆ เพื่อการสอบดังกล่าว
         วิชาเฉพาะสาขา
         - สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย ต้องสอบปฏิบัติ โดยให้เตรียมอุปกรณ์เพื่อออกแบบ เช่น ดินสอ ยางลบ สี ตามถนัด (ดินสอสี สีน้ำ สีโปสเตอร์)
         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สอบข้อเขียนวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เบื้องต้น
         -สอบสัมภาษณ์วิชาการ เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียนขั้นที่ 1 เท่านั้น โดยให้นำแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ไปแสดงแก่คณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
         สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่ cosci@swu.ac.thโดย กองบก. นิตยสารการศึกษาวันนี้