แพทย์มศว.รับตรง 12 คน เรียนหลักสูตรแพทย์อินเตอร์


 
          สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)รับสมัครนิสิตใหม่แพทย์โครงการร่วมมหาวิทยาลัยนอคคิงแฮม ปรเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวนรับ 12 คน
          หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. 6 ปี) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
          1.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบได้แล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
          1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
          2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) อย่างน้อยระดับ 7.00 และต้องส่งหลักฐานไปพร้อมกับใบสมัคร
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
          1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัครด้วย
          2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
          3) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
Language Testing System) อย่างน้อยระดับ 7.00 และต้องส่งหลักฐานไปพร้อมกับใบสมัคร
          สมัครทางอินเทอร์เนต ได้ที่ http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และต้องส่งใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย (แบบ อ.3) และหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดไปที่งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)หากส่งเอกสารไม่ครบภายในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
          ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯโดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
          4.ต้องไม่มีโรค ความพิการ หรือปัญหาต่อไปนี้
          1) ความพิกลพิการของร่างกายที่ทำให้เสียบุคลิกลักษณะ
          2) ปัญหาทางสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเป็นแพทย์ในอนาคต
          3) ภาวะติดสารเสพย์ติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
          4) โรคติดเชื้อในระยะติดต่อและอันตรายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานในการเป็นแพทย์ เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น
          5) โรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในการเป็นแพทย์ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น
          6) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่องานบริการการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โทร. 0-2649-5934 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 4919 หรือ 4409 หรือที่ http://jointmd.medicine.swu.ac.thโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์