อักษรควบกล้ำ

รูปภาพของ sss27847

          

อักษรควบกล้ำ 

ภาษาบาลี-สันสกฤต      ชนิดของคำ       อักษรควบกล้ำ      ชนิดของประโยค      ระดับภาษา     

 เสียงในภาษาไทย        อักษรคู่ - อักษรเดี่ยว      คำมูล - คำประสม      เสียงวรรณยุกต์         

คำซ้ำ - คำซ้อน      พยางค์และมาตราตัวสะกด      ไตรยางศ์        ธรรมชาติของภาษา         

                            

ที่มาของภาพ

 http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai02/01/20091020152206.jpg

                        http://learners.in.th/file/timarut/ร.jpg

อักษรควบแท้ คือ พยัญชนะที่ควบกับตัว ร ล ว ออกเสียงกลํ้าเป็นเสียงเดียวกันใช้สระตัวเดียวกัน

       คําที่มีอักษรควบ ร  คือ คําที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว พยัญชนะต้นตัวที่ สองจะเป็น ร เวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกัน พยัญชนะที่ใช้ ร กลํ้า ได้แก่ กร ขร คร ตร ปร พร

      ตัวอย่างคํา เช่น กระป๋อง กราด ขรัวพ่อ ขรึม ครีบ คราว ตรัง ตรอก ปรุง โปรด พริก

      การผันวรรณยุกต์ คำที่มีอักษรควบ ร

      คําที่มีอักษรควบกลํ้า กร- ตร- ปร- จะผันวรรณยุกต์อย่างการผัน อักษรกลาง คือ ผันครบทั้ง 5 เสียง ใช้รูปวรรณยุกต์ได้ทั้ง 4 รูป ได้แก่เสียง สามัญ ( จา ) เสียงเอก ( จ่า ) เสียงโท ( จ้า )

            เสียงตรี ( จ๊า ) เสียงจัตวา ( จ๋า )

     คําที่มีอักษรควบกลํ้า ขร- จะผันวรรณยุกต์อย่างการผันอักษรสูง คือ ผันได้ 3 เสียง ใช้รูป

            วรรณยุกต์ได้ 2 รูป ได้แก่ เสียงเอก ( ขริ่บ ) เสียงโท ( ขริ้บ ) เสียงจัตวา ( ขริบ )

     คําที่มี อักษรควบกลํ้า คร- พร- จะผันวรรณยุกต์อย่างอักษรตํ่า คือ ผันได้ 3 เสียง ใช้รูปวรรณยุกต์ ได้ 2 รูป ได้แก่ เสียงสามัญ ( ครู ) เสียงโท ( ครู่ ) เสียงตรี ( ครู้ )

การผันวรรณยุกต์ คำที่มีอักษรควบ ล
คำที่มีอักษรควบกล้ำ กล - ปล- จะผันวรรณยุกต์อย่างการผันอักษรกลาง คือ ผันได้ครบ 5 เสียง และ ใช้รูปวรรณยุกต์ได้ทั้ง 4 รูป ได้แก่ เสียงสามัญ ( กลาง ) เสียงเอก ( กล่าง ) เสียงโท ( กล้าง ) เสียงตรี ( กล๊าง ) เสียงจัตวา ( กล๋าง )

คำที่มีอักษรควบกล้ำ ขล- ผล- จะผันวรรณยุกต์อย่างการผันอักษรสูงคือ ผันได้ 3 เสียง แต่ใช้ รูปวรรณยุกต์ได้เพียง 2 รูป เท่านั้น ได้แก่ เสียงเอก ( โผล่ ) เสียงโท ( โผล้ ) เสียงจัตวา (โผล)

คำที่มีอักษรควบกล้ำ คล- พล- จะผันวรรณยุกต์อย่างการผันอักษรต่ำ คือ ผันได้ 3 เสียง แต่ใช้ รูปวรรณยุกต์ได้เพียง 2 รูป เท่านั้น ได้แก่ เสียงสามัญ ( คลำ ) เสียงโท ( คล่ำ ) เสียงตรี ( คล้ำ )

        อักษรควบไม่แท้ คือ อักษรที่เกิดจากพยัญชนะ ๒ ตัว ควบหรือกล้ำกันอยู่ในสระเดียวกัน ได้แก่พยัญชนะที่รวมกับตัว ร แต่ออกเสียง เฉพาะพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวตัว ร ไม่ออกเสียง หรือบางตัวก็ออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น ๆ เช่น

        1. ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า จริง ไซร้ ศรี  สรง  สร้อย เศร้า ศรัทธา อักษรควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า มักได้แก่ตัว จ ช ศ ส
        2. ออกเสียงแปรเป็นเสียงอื่น  ได้แก่ ท ที่ควบกับ ร แล้วออกเสียงเป็นช ดังตัวอย่างคำประพันธ์ต่อไปนี้
                                             ทรวดทรงทราบทรามทราย             ทรุดโทรมหมายนกอินทรี
                                             มัทรี อินทรีย์ มี                           เทริด นนทรี พุทรา เพรา
                                             ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด                โทรมนัส ฉะเชิงเทรา
                                             ตัว "ทร" เหล่านี้เรา                      ออกสำเนียงเป็นเสียง "ซ"

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์