มรภ.สวนดุสิต รับระบบโควตา

          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบโควตาความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2553
          คุณสมบัติด้านความรู้
          1.ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) และมีผลการเรียนอยู่ในระดับร้อยละ 30 แรกของแต่ละแผนการเรียน (มีค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70.00 ขึ้นไป) หรือมีคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่สองของมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4 ภาคเรียน)
          2.ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ชั้นปีที่ 3) และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 ถึงภาคเรียนที่สองของระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 (4 ภาคเรียน)
          3.มีพื้นฐานความรู้ตรงตามเกณฑ์ที่หลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษากำหนด
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          2.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
          3.มีความประพฤติเรียบร้อย
          -นักเรียนสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกผ่านทาง Website: www.dusit.ac.th โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา และ 1 ประเภทการคัดเลือก ที่สนใจมากที่สุดเท่านั้น หากการสมัครของนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก
          -นักเรียนสามารถสมัครผ่านทาง Website: www.dusit.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2553
          -นักเรียนสมัครผ่าน Website : www.dusit.ac.th โดยกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Download เอกสารหมายเลข 1 , 2 รวมทั้งเอกสารหมายเลข 3 ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกให้นำส่งคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
          เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          เอกสารหมายเลข 2 หนังสือรับรองผลการเรียน แยกประเภทเอกสารได้ดังนี้
          ผู้สมัครประเภทความสามารถทางวิชาการ
          ผู้สมัครประเภทนักเรียนดีเด่น(ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)
          ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์และการ
ละคร ดนตรี ศิลปะ และกีฬา
          เอกสารหมายเลข 3 ใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.1)


          การสอบระบบโควต้า ประเภทความสามารถพิเศษ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
          คุณสมบัติด้านความรู้
          1.เป็นผู้ที่กำลังเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่สองของมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า (4 ภาคเรียน) (ยกเว้นความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1.80)
          2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ชั้นปีที่ 3) หรือ
เทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (ยกเว้นความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00)
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          2.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
          3.มีความประพฤติเรียบร้อย


          ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553
          คุณสมบัติเฉพาะ
          1.ผู้สมัครสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
          - เพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
          - เพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
          2.ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
          - มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่สองของมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4 ภาคเรียน)
          ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
          1.มีความสามารถทางการกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ ยูโด แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยกน้ำหนัก เซปัคตะกร้อ จักรยาน แฮนด์บอล เทควันโด้ เชียร์ลีดเดอร์ มวยสากลสมัครเล่น (เฉพาะชาย) ฯลฯ
          คุณสมบัติเฉพาะด้านกีฬา
          • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และมีใบรับรองความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาจาก
          1. สมาคมกีฬาจังหวัด หรือ
          2. สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ
          3. การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
          4. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย หรือ
          5. คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ
          6. ใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ (กีฬาเขตการศึกษา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาที่สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิคเกมส์)
          • เป็นนักกีฬาหรือเคยเป็นนักกีฬา ดังนี้
          1. เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษากีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาที่สมาคมสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิคเกมส์
          2. เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ (ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิคเกมส์) หรือ
          3. เป็นผู้มีทักษะในชนิดกีฬานั้นอย่างดีเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ
          4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 1.80 ทั้งนี้จะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากต้นสังกัด มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาและจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ
          ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
          ด้านดนตรีไทย มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          1. ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
          2. สามารถบรรเลงเพลงได้อย่างน้อย 5 เพลง ที่ผู้ทดสอบเห็นว่ามีความยากง่ายเหมาะสม
          3. สามารถบรรเลงร่วมวงได้
          4. สามารถขับร้องเพลงไทยเดิมได้
          5. สามารถสละเวลาในการซ้อมร่วมวงและในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้
          ด้านดนตรีสากล มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          1. อ่านโน้ตสากลได้
          2. บรรเลงเพลงตามเครื่องดนตรีที่เลือกได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว จากเพลงที่เลือกเองและเพลงที่ผู้ทดสอบกำหนด
          3. สามารถเล่น Scale ต่าง ๆ ได้
          4. สามารถบรรเลงร่วมวงได้
          5. สามารถสละเวลาในการซ้อมร่วมวงและการแสดงต่าง ๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยได้
          6. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างชำนาญ
          ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล และการละคร มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          1.มีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์สากล เป็นอย่างดี
          2.มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์สากล ที่รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ มีใบรับรอง วุฒิบัตรทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์สากล จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
          3.สามารถเสียสละเวลาในการฝึกซ้อมการแสดง และร่วมแสดงในงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
          สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล และการละคร
          1) ผ้าโจงกระเบน หรือชุดฝึกปฏิบัติ
          2) ซีดีเพลง สำหรับสอบปฏิบัติ
          3) แฟ้มสะสมผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์สากล
          ประเภทความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2553
          ความสามารถด้านศิลปะ มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          1.มีความสามารถในการออกแบบและวาดเส้น
          2.มีความรู้ภาคทฤษฎีทางศิลปะ
          3.มีผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมงาน
          4.เคยเข้าแข่งขันหรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชน และได้รางวัลที่ 1–3
          5.ต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานตามคุณสมบัติ ข้อ 3.4.1 – 3.4.4 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์


          หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
          1. นักเรียนสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกผ่านทาง Website: www.dusit.ac.th โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา และ 1 ประเภทการคัดเลือก ที่สนใจมากที่สุดเท่านั้น หากการสมัครของนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก
          2. นักเรียนสามารถสมัครผ่านทาง Website: www.dusit.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2553
          3. นักเรียนสมัครผ่าน Website : www.dusit.ac.th โดยกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Download เอกสารหมายเลข 1 , 2 รวมทั้งเอกสารหมายเลข 3 ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกให้นำส่งคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
          เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          เอกสารหมายเลข 2 หนังสือรับรองผลการเรียน แยกประเภทเอกสารได้ดังนี้
          ผู้สมัครประเภทความสามารถทางวิชาการ
          ผู้สมัครประเภทนักเรียนดีเด่น(ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)
          ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์และการละคร ดนตรี ศิลปะ และกีฬา
เอกสารหมายเลข 3 ใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.1)
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ทางWebsite : www.dusit.ac.th
          สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/regis54/file/talent.pdfโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์