True Young Producer Award 2010

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรณรงค์ลดวิกฤติภาวะโลกร้อน ในหัวข้อ “ลดก๊าซคาร์บอน=ลดโลกร้อน” โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ทรูวิชั่นส์ เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการทำภาพยนตร์โฆษณาโดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนหันมาตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิกฤติภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคต “ลดก๊าซคาร์บอน=ลดโลกร้อน” นับเป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกส่วนต้องรับรู้และมีส่วนรับผิดชอบ เพราะปัญหาของอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น มิได้เป็นเรื่องไกลตัวและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่กลับส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ รวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ประเภทของการประกวดภาพยนตร์โฆษณา
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รณรงค์ลดภาวะวิกฤติโลกร้อน ในหัวข้อ “ลดก๊าซคาร์บอน=ลดโลกร้อน” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
3.ผู้สมัครของแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงานต่อทีม
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

หลักเกณฑ์การประกวด
การคัดเลือกรอบที่ 1
ผู้สมัครของแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาและผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board)
พร้อมด้วยข้อเขียนบทบรรยายของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ   “ลดก๊าซคาร์บอน = ลดโลกร้อน”
1.โดยส่งมาที่
  แผนกกิจกรรมองค์กร ทรูวิชั่นส์ ชั้น 15
  เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้ ถ.พระรามหก
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
  ภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
2.ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิด และเนื้อหาเป็นหลัก
3.ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Storyboard) เป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ แต่จะต้องจัดทำบนกระดาษขนาด A4 โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยวาดภาพประกอบและเขียนบทบรรยายให้ชัดเจน (ให้ส่งผลงานโฆษณาต้นร่างไม่เกิน 5 แผ่น )
4.ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (จำนวน 20 ทีม) จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2553 ณ องค์การณ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆของวงการโฆษณา
***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมสัมมนาได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

การคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบรองชนะเลิศ )
1.คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
2.ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงาน ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาผลิตผลงาน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม ถึง วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553
3.ส่งผลงานสปอตโฆษณาในรูปแบบของเทป MINI  DV/ DVD ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ที่
  แผนกกิจกรรมองค์กร ทรูวิชั่นส์ ชั้น 15
  เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้ ถ.พระรามหก
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
  (ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.)

การคัดเลือกรอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ)
1.คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายใน วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มบริษัท ทรู, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, ทรู วิชั่นส์, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา
2.คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “ลดก๊าซคาร์บอน=ลดโลกร้อน” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที จากผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งผลงานตามกำหนด
3.ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตโฆษณา ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นคณะกรรมการฯ จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
4.เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการประกวดโฆษณา
5.ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของกลุ่มบริษัท ทรู เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
6.คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.ประกาศผลและมอบรางวัล วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 

รางวัล และ ทุนการศึกษา
1.รางวัลภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลทัศนศึกษาสัมผัสเทคโนโลยี ธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
(สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 250,000 บาท

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
โล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา 20,000 บาท

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
โล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา 15,000 บาท

4.รางวัล Popular Vote  
โล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา 10,000 บาท

ส่ง Story Board ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 มาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรู วิชั่นส์ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกกิจกรรมองค์กร ทรูวิชั่นส์
โทร.0-2615-9751 , 0-2615-9769 
 
 

www.truevisionswecare.com
www.truelife.com
www.trueplookpanya.com
www.facebook.com/trueyoungproduceraward

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์