"ลักษณะทางกายภาพ ของโลก"

 รายงานวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง  ลักษณะทางกายภาพ ของโลก จัดทำโดย นาย ปิยะวัฒน์  วงศ์อัยรา  ม.5/2  เลขที่ 5 นาย เอกพล  บุดดาพันธ์  ม.5/2  เลขที่ 6 นางสาว ศิรินารถ  นาคสมภพ  ม.5/2  เลขที่ 8 นาย ปัญญา  เลขกลาง  ม.5/2  เลขที่ 21 นาย จีระศักดิ์  บุญภาค  ม.5/2  เลขที่ 22 นางสาว ณัฐรินทร์  ศรีเลิศ  ม.5/2  เลขที่ 31 เสนอ อาจารย์ วัชรี  กมลเสรีรัตน์  รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม รหัส ส.32101 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน ศีลาจารพิพัฒน์


คำนำ รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ส. 32101 ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องลักษณะทางกายภาพของโลก ซึ่งทำให้เรารู้และเข้าใจถึงการเปรี่ยนแปลงของโลก และทำขึ้นเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยมี อ.วัชรี กมลเสรีรัตน์ เป็น ผู้ ชี้นะและให้ คำปรึกษา                                                                                                                                                                                                       ผู้จัดทำ                                                                                                                                                                                        ทุกคนที่เป็น สมาชิกกลุ่ม


               สารบัญ     แผนที่คือ                                       1     ลักษณะทางกายภาพ                   2     ข้อมูลต่างๆของ โลก                   3      รูป ทางกายภาพ                          4   


แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจำลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อยๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่มักเป็นรูปสองมิติซึ่งแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณหนึ่งๆ อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังสามารถวาดแผนที่แสดงคุณสมบัติของบริเวณต่างๆ บนพื้นโลก เช่น ความหนาแน่นของประชากร ความสูง เป็นต้น หรือของบริเวณอื่นๆ อาทิ สมองของมนุษย์ ได้อีกด้วยแผนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการแสดงผล

1. แผนที่กายภาพ เป็นแผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก

2.แผนที่รัฐกิจ เป็นแผนที่เน้นการแสดงเขตการปกครองเป็นหลัก

3. แผนที่เศรษฐกิจ แสดงเขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และทรัพยากรธรรมชาติ

4.แผนที่เฉพาะกิจ หรือ แผนที่เฉพาะเรื่อง แสดงที่ตั้งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ เช่นแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท-ห้าง-ร้าน  


ลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์  มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้           1.  ภูมิประเทศภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เป็นภูเขาที่ราบสูง ที่ราบลุ่มที่ราบชายฝั่งทะเลสิ่งที่เราต้องศึกษา เช่น ความกว้างความยาวความลาดชันและความสูงพื้นที่  เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ สิ่งที่ต้องใช้ในการสำรวจ สังเกต ตรวจ วัด 2.  ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ หมายถึง</