ข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ ป.3

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

แบบทดสอบกลางปี        ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2553วิชา  ประวัติศาสตร์         เวลา  30  นาที            ชั้นประถมศึกษาปี ๓.................................................................................................................................................................

คำชี้แจง              จงกากบาท   X ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 1.      ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศให้ใช้พุทธศักราช(พ.ศ.)อย่างเป็นทางการในรัชสมัยใดก.    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วภูมิพลอดุลยเดชข.    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค.    พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง.     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 2.     การนับปีศักราชในประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาคือการนับแบบใดก.    คริสต์ศักราช            ข.  พุทธศักราช               

 ค. ฮิจเราะศักราช          ง. มหาศักราช

 3.     ปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ตรงกับคริสต์ศักราชที่เท่าใด

ก.    2009                  ข. 2010             

ค. 2011                  ง. 2012

 4.     การสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนสำคัญกี่ขั้นตอน    ก.    ๒ ขั้นตอน                  ข. ๓ ขั้นตอน          

    ค. ๔ ขั้นตอน                  ง. ๕ ขั้นตอน

 5.     ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์    ก.    การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา       ข. การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

 ค.    การตรวจสอบข้อมูล                 ง. การนำเสนอข้อมูล

 6.     ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร     ก.    อนุสาวรีย์                     ข. ศาลาวัด          

     ค. หนังสือพิมพ์                 ง. ภาพถ่าย

 7.     ข้อใดจัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร      

     ก. หนังสือท่องเที่ยว          ข. หลักศิลาจารึก    

     ค. หนังสือพิมพ์               ง. ภาพยนต์ 8.     คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณใด

ก.    ที่สูง            ข. ริมทะเล           ค. ที่ราบ                 ง. ที่ราบสูง

 9.     ข้อใดมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

ก.    ที่ตั้ง       ข. ภูมิอากาศ     ค. ทรัพยากรธรรมชาติ       ง. ถูกทุกข้อ

 10.  เหตุใดมนุษย์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม    ก.    เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน    ข. เพื่อความรู้สึกปลอดภัย  

    ค. เพื่อให้มีแรงงานพอเพียง   ง. ถูกทุกข้อ

………………………………………………………

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์