การวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จัดให้มีการวิจัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

โดยใช้กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายภาพภายนอกรอบ สอง จาก สมศ.ที่มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 50 โรงเรียนรวม สาม ขนาด ทั้ง ใหญ่ กลาง และ เล็ก เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยระยะเวลาดำเนินการ กรกฏาคม ถึง กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการประกันคูรภาพภายในทั้ง  8 ด้านและเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เห็นด้วยกับการทำวิจัย ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด ทำทุกๆปี เพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดได้เห็นความสำคัญ และเป็นการสนับสนุนในเรื่องกระบวนการติดตามผลและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี