ภาคเรียนที่ 1 งานครั้งที่ 1 ม.4/4 ปีการศึกษา 2556 งานประดิษฐ์โครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

งานคร้ังที่ 1 ม.4/1  ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/1 ทุกกลุ่มส่ง

 1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา 1 ภาพ 

1. 3. ภาพตุ๊กตาเปเปอร์ที่สำเร็จ  1  ภาพ

2. ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง

3. ให้ส่งงานภายในวันที่   15 กค. 2556 เวลา 05.30 น.

4. แจ้งส่ง url ของบล๊อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www. thaigoodview.com / nod /68894

5. เพื่อนในห้องร่วมแสกงความคิดเห็น

รูปภาพของ Wipavee_Khemchaloem

นางสาวสรินยา  พิมพ์กิ

 

เลขที่ 25  ม.4/4

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ    

ในปัจจุบันนี้โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้โลกของเราได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  และสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ดั้งนั้นผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ลดลงโดยการนำวัสดุเหลือใช้ มาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ เป็นการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาประดิษฐ์ สร้างเป็นผลงานชิ้นใหม่ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

โครงสร้าง

                                                                                 

  

 

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 
รูปภาพของ Wipavee_Khemchaloem

นางสาวพิมธกานต์  หลายทอง

 

เลขที่ 20 .4/4

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

 

ในปัจจุบันมีปริมาณขยะที่ส่งผลต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านต่างๆ เช่น  ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเผาทำลายขยะบนโลก ซึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นขยะนั้นบางชนิดยังสามารถนำมาใช้งานได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมารีไซเคิลหรือนำมาประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังช่วยลดปริมาณขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกด้วย

 

โครงสร้าง 

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

รูปภาพของ Wipavee_Khemchaloem

นางสาววิภาวี  เข็มเฉลิม

 

เลขที่ 14 .4/4

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีปริมาณขยะที่ส่งผลต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านต่างๆ เช่น  ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเผาทำลายขยะบนโลก ซึ่งสิ่งที่คิดว่าเป็นขยะนั้นบางอย่างยังสามารถนำมาใช้งานได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมารีไซเคิลหรือไม่ก็นำมาประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังช่วยลดปริมาณขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกด้วย

 

โครงสร้าง

 

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้


ชื่อชิ้นงาน


Chopper


จัดทำโดย


น.ส.พิชชาพร  พินิตย์อัทธยา


ชั้น  ม. 4/2   เลขที่  32


แนวคิดและความสำคัญ


            เนื่องจากโมเดลตัวจริงของการ์ตูนเรื่องนี้มีราคาแพง  และเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงเรียนมีการจัดสอนวิชานี้ขึ้น  ทำให้มีโอกาสที่จะทำโมเดลตัวนี้อย่างจริงจัง  และผลงานที่ออกมาคือโมเดลตัวนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   และยังประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งได้เป็นการลดขยะได้เป็นจำนวนมาก


 


 


โครงร่าง


รูปภาพ


 


 


เสร็จสมบูรณ์


รูปภาพ


 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้


เรื่อง Minion


 


จัดทำโดย


นาย รัชต์พงษ์ ศรีทอง


ชั้นม.4/1 เลขที่ 6


 


แนวคิด ที่มา และความสำคัญ


เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านต เช่น ปัญหาขยะ
ปัญหาภาวะโลกร้อน จากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เอง
 และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น กล่องใส่ของวัสดุต่างๆ หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  มีราคาค่อนข้างสูง ที่สำคัญ
ของบางชิ้น ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้เองจะเป็นการประหยัดเงิน ทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกความอดทนของตนเอง  นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้อีก และที่สำคัญเท่ากับเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและภาวะขยะล้นโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย



นางสาว กัญญารัตน์ เข็มเพ็ชร ม.4/4 เลขที่ 16

แนวคิด

              การคิดสร้างสรรค์ที่นำเอาเศษวัสดุที่ย่อยสลายยากมากๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนและทำให้โลกไม่น่าอยู่ เช่น ขวดพลาสติกและสิ่งอื่นๆ จึงได้นำเอาสิ่งที่คิดไปทดลองทำเมื่อให้เกิดประโยชน์แก่โลกและรวมถึงตัวเรา เป็นการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ การประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราได้เสริมสร้างความคิด และทำให้สิ่งที่ความปฏิบัติ ทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ทำให้ส่งงานตรงต่อเวลาถึงมีอุปสรรคมากมายก็ตาม เราก็สามารถผ่านไปได้ ด้วยความพยายาม และสามารถทำเป็นเป้นรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อจะได้มีงานทำใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการประหยัดของที่เราอยากได้ควรที่จะทำเองดีกว่าจะได้ภูมิใจในตนเอง

โครงสร้าง

                                                                               

   เสร็จสมบูรณ์

รูปภาพของ พัทธพล รอดประเสริฐ

นายพัทธพล  รอดประเสริฐ ม.4/4 เลขที่2

 

  แนวคิดในการทำบ้านหรรษาครั้งนี้ได้มาจากการที่ผมเปิดอินเตอร์เน็ตและผมได้เห็นบ้านหรรษษที่ทำจากเศษปฏิทินตั้งโต๊ะที่เหลือใช้แล้วผมจึงมีไอเดียที่จะทำตามเขาบ้างและนำมาดัดแปลงนิดหน่อยครับ และบ้านหรรษษนี้มีรูปทรงน่ารักและน่าใช้มากครับ และนั่นก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างหนึ่งครับเพราะคนเรานั้นไม่เห็นคุณค่าของปฏิทิน  ถ้ามันหมดปีของปฏิทินนั้นคนเราก็จะทิ้งกันครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึี่งที่สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ครับ ผมจึงมีได้เดียที่จะนำเอาปฏิทินตั้งโต๊ะนี้ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับ

โครง

 

บ้านหรรษาที่สำเร็จ

รูปภาพของ พัทธพล รอดประเสริฐ

นายพัทธพล  รอดประเสริฐ ม.4/4 เลขที่2

 

  แนวคิดในการทำบ้านหรรษาครั้งนี้ได้มาจากการที่ผมเปิดอินเตอร์เน็ตและผมได้เห็นบ้านหรรษษที่ทำจากเศษปฏิทินตั้งโต๊ะที่เหลือใช้แล้วผมจึงมีไอเดียที่จะทำตามเขาบ้างและนำมาดัดแปลงนิดหน่อยครับ และบ้านหรรษษนี้มีรูปทรงน่ารักและน่าใช้มากครับ และนั่นก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างหนึ่งครับเพราะคนเรานั้นไม่เห็นคุณค่าของปฏิทิน  ถ้ามันหมดปีของปฏิทินนั้นคนเราก็จะทิ้งกันครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึี่งที่สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ครับ ผมจึงมีได้เดียที่จะนำเอาปฏิทินตั้งโต๊ะนี้ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับ

โครง

 

บ้านหรรษาที่สำเร็จ

รูปภาพของ พัทธพล รอดประเสริฐ

นายพัทธพล  รอดประเสริฐ ม.4/4 เลขที่2

 

  แนวคิดในการทำบ้านหรรษาครั้งนี้ได้มาจากการที่ผมเปิดอินเตอร์เน็ตและผมได้เห็นบ้านหรรษษที่ทำจากเศษปฏิทินตั้งโต๊ะที่เหลือใช้แล้วผมจึงมีไอเดียที่จะทำตามเขาบ้างและนำมาดัดแปลงนิดหน่อยครับ และบ้านหรรษษนี้มีรูปทรงน่ารักและน่าใช้มากครับ และนั่นก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างหนึ่งครับเพราะคนเรานั้นไม่เห็นคุณค่าของปฏิทิน  ถ้ามันหมดปีของปฏิทินนั้นคนเราก็จะทิ้งกันครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึี่งที่สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ครับ ผมจึงมีได้เดียที่จะนำเอาปฏิทินตั้งโต๊ะนี้ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับ

โครง

 

บ้านหรรษาที่สำเร็จ

รูปภาพของ พัทธพล รอดประเสริฐ

นายพัทธพล  รอดประเสริฐ ม.4/4 เลขที่2

 

  แนวคิดในการทำบ้านหรรษาครั้งนี้ได้มาจากการที่ผมเปิดอินเตอร์เน็ตและผมได้เห็นบ้านหรรษษที่ทำจากเศษปฏิทินตั้งโต๊ะที่เหลือใช้แล้วผมจึงมีไอเดียที่จะทำตามเขาบ้างและนำมาดัดแปลงนิดหน่อยครับ และบ้านหรรษษนี้มีรูปทรงน่ารักและน่าใช้มากครับ และนั่นก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างหนึ่งครับเพราะคนเรานั้นไม่เห็นคุณค่าของปฏิทิน  ถ้ามันหมดปีของปฏิทินนั้นคนเราก็จะทิ้งกันครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึี่งที่สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ครับ ผมจึงมีได้เดียที่จะนำเอาปฏิทินตั้งโต๊ะนี้ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับ

โครง

 

บ้านหรรษาที่สำเร็จ

                                                                             

                                                                             เปเปอร์มาเช่จากวัสดุเหลือใช้
                                                                             ชื่อเรื่อง
  ที่ใส่ของอเนกประสงค์
                                                                                         จัดทำโดย
                                                                  น.ส.จามิกร  กิ่งทอง
                                                                                     ม.4/1 เลขที่ 41

นวคิดที่มาและความสำคัญ
งานเปเปอร์มาเช่เป็นงานที่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้ง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ที่มักจะฝึกสมาธิ  ฝึกความอดทน สร้างความคิดสร้างสรรค์มักจะประดิษฐ์งานพวกเปเปอร์มาเช่เพราะสามารถหาอุปกรณ์การทำได้ง่ายไม่ว่าจะตามบ้านเรือนหรือตามชุมชนและที่สำคัญคืองานเปเปอร์มาเช่นั้นสามารถลดปริมาณขยะที่เราไม่ใช้ได้อีกด้วย
      การทำเปเปอร์มาเช่นั้นเราต้องวางแผนก่อนว่าเราต้องการทำอะไร อุปกรณ์ที่เรามีสามารถประดิษฐ์อะไรได้บ้างจึงเริ่มคิดโครงร่าง  แต่การทำเปเปอร์มาเช่นั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆมักจะพบกับปัญหามากมายในการทำเปเปอร์มาเช่ดังนั้นเราต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีจึงจะสำเร็จและสิ่งที่ตามมาคือได้ชิ้นงานที่สามารถนำมาใช้ได้จริง เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองจึงทำให้เรามีกำลังใจทำต่อไป

                                                                                                   โครงร่าง

                                                         

                                                                                   เสร็จสมบูรณ์

                                                                   

รูปภาพของ padpreenarat

ขอชมเฃย ม4/1 ส่งงานครบเยี่ยมมาก ๆ   Wink ครูปุ๊

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

เรื่อง กล่องนิดๆ นะ 

จัดทำโดย

นางสาววนัสชา   หอมชิต 

ชั้นม.4/1 เลขที่ 42

 

แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

ในปัจจุบันนี้โลกเราประสบกับปัญหาขยะล้นโลก เราจึงมีแนวคิดที่จะนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วย เพราะว่าโลกเราตอนนี้กำลังประสบกับปัญหานี่อยู่  เราจึงเกิดแนวคดที่จำนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาประดิษฐ์เป็น ข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงของเด็กเล่นด้วยเช่นกัน

 

โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

เรื่อง โมโมโกะ เก็บของ

 

จัดทำโดย

นางสาวเทวิกา   เทพารักษ์

ชั้นม.4/1 เลขที่ 23

 

แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านต เช่น ปัญหาขยะ
ปัญหาภาวะโลกร้อน จากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เอง
 และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น กล่องใส่ของวัสดุต่างๆ หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  มีราคาค่อนข้างสูง ที่สำคัญ
ของบางชิ้น ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้เองจะเป็นการประหยัดเงิน ทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกความอดทนของตนเอง  นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้อีก และที่สำคัญเท่ากับเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและภาวะขยะล้นโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ
ก เอ๋ย ก ลูกไก่

โดย
นายปิยวัช สุขสำราญ
เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6


แนวคิดที่มาและความสำคัญ

          ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะเน่าเหม็นซึ่งพบทุกชมชุนและสถานที่ราชการต่างๆ จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ อย่างมากมาย แต่บางวิธีนั้นอาจไม่ได้ผลประโยชน์เท่ากับสิ่งที่สูญเสียไป โดยวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้และได้ผลประโยชน์ามากคือวิธีการนำสิ่งของเหล่านั้นมาแปรรูปหรือนำกลับมาใช้ใหม่ แล้วจึงนำไปรีไซเคิล ผู้จัดทำจึงเลือกวิธีการนี้มาแก้ไขปัญหาขยะ  โดยวิธีการประดิษฐ์ตุ๊กตา เปเปอร์มาเช่ ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านและโรงเรียน

 

โครงร่าง


 

 สำเร็จรูป


เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

Letter Box

จัดทำโดย

นางสาว วิรัญญา  ยงไธสงค์

เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

    เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้เกิดภาวะโลกร้อนและมีปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะจำนวนมากมาย
ดิฉันจึงมีแนวคิดประดิษฐ์สิ่งของขึ้นเองโดยไม่ต้องซื้อ
ลดใช้สิ่งของจำพวกพลาสติก และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้
และที่สำคัญ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

 
 ตุ๊กตาตั้งโชว์สปองบ๊อบ
 
 
จัดทำโดย
 
นายภูเบศ ตรีราภี
 
 เลขที่6 ม.4/1 
 
แนวคิดที่มาและความสำคัญ 
 
เศษขยะและวัสดุเหลือใช้ในปัจุบันมีอัตรากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาสิ่งของเศษวัสดุเหลือใช้และขยะที่สามารถนำกลับมาใช้งานและประดิษฐ์สิ่งของที่นำมาใช้ได้มากมายด้วยเหตุที่มีเศษวัสดุเหลือใช้และขยะมากมายจึงทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในด้านต่างๆตามมาภายหลัง เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจาการเผาขยะ  ผลกระทบจากการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค และอีกปัญหาคือการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน ของประดับตกแต่งบ้าน มีราคาค่อนข้างสูง และที่สำคัญ สินค้าบางชิ้นบางรายการ ซึ่งถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้เองนั้นจะเป็นการประหยัดเงินและได้ฝึกฝนความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญยังเป็นแนวทางการลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ให้ลดลงได้อีกทางหนึ่ง 
 
 
โครงร่าง 
 
 
 
เสร็จสมบูรณ์
 
 
 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

กล่องกระดาษทิชชู"เป็นหวัด"

 จัดทำโดย

 นางสาวธนยพร   วิทยประภารัตน์

ม.4/1  เลขที่ 19

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจในปัญหานี้ซึ่งส่วนใหญ่มลพิษต่างๆล้วนแต่เกิดจากความต้องการและการสร้างจากมือของมนุษย์ทั้งสิ้น  นอกจากนี้ปัญหาขยะยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้  การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้จึงเป็นทางออกหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อมาใช้งาน  ยังเป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

โครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์


 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

กล่องกระดาษทิชชู"เป็นหวัด"

 จัดทำโดย

 นางสาวธนยพร   วิทยประภารัตน์

ม.4/1  เลขที่ 19

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจในปัญหานี้ซึ่งส่วนใหญ่มลพิษต่างๆล้วนแต่เกิดจากความต้องการและการสร้างจากมือของมนุษย์ทั้งสิ้น  นอกจากนี้ปัญหาขยะยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้  การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้จึงเป็นทางออกหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อมาใช้งาน  ยังเป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

โครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์


 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

หมากระป๋อง


 

 จัดทำโดย
นางสาว อรทิพา   ชูโชคเทียนกุล
เลขที่  25  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนพนมสารคาม “ พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖


แนวคิดที่มาและความสำคัญ

            เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีล้ำสมัยมากให้ค่าของเงินเพิ่มมากขึ้น ของใช้ภายในบ้านมีราคาค่อนข้างแพง ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เกิดการกินการใช้ของมากยิ่งขึ้น ขยะก็เลยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเราหันมารีไซเคิลขยะ ก็จะทำให้เรานั้นได้ทั้งของใช้ของตกแต่งบ้านเกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประหยัดเงินในการซื้อของใช้ ทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

โครงร่าง

 

สำเร็จรูป

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ
ไดโนเสาร์หวานแหว๋ว
 
จัดทำโดย
นางสาว มนัสวี  ใจเย็น
เลขที่ 24  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

แนวคิดที่มาและความสำคัญ
       เนื่องจากในปัจจุบัน  ประสบปัญหาขยะมูลฝอย มีปริมาณมาก  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด  และยังทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆมากมาย  ขยะเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกทุกวันและย่อยสลายนานมาก  ผู้คนจึงนิยมกำจัดด้วยวิธีการเผา ซึ้งเป็นผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือเป็นมลพิษ  ตามมาอีกด้วย  หากเรานำขยะเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่ให้ประโยชน์ ให้ความสวยงามตามต้องการ สามารถช่วยลดจำนวนขยะที่มากขึ้น  ได้ของที่ถูกใจ  ประหยัดค่าใช่จ่าย  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โครงร่าง
สำเร็จรูป

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

 

 ตุ๊กตามีประโยชน์

 

จัดทำโดย

นางสาว พรทิพย์ จันทร์ดาขำ

เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

เนื่องจากว่าปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อน  
สาเหตุมาจากเศษวัสดุเหลือใช้จำนวนมากที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย  
เราจึงนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเปเปอร์มาเช่ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน   
เป็นการเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

เสือบ้า

 

โดย

นายบรรหาร มหาอุตม์

เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกาปีที่ 4/1

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

             เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมาจากผลกระทบจากมนุษย์ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เมื่อเหลือใช้ก็หาวิธีการในการจัดการไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาขยะ และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน กล่องใส่ของ หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  มีราคาค่อนข้างสูง ที่สำคัญ ของบางชนิด สามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้ เป็นการประหยัดเงิน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือด้วยใช้ให้ลดลงได้ และที่สำคัญ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

 

โครงร่าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

นาฬิกาหุ่นยนต์เก็บของ

 

โดย

นางสาวปาลภัสสร์ ทองสุข

เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ   

      เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราประสบปัญหาเรื่องขยะ โดยขยะนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาความสกปรก ปัญหาคมนาคม หรืออื่นๆ ซึ่งขยะแต่ละชนิดนั้นบางสิ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยดิฉันได้คิดที่จะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเพื่อลดปัญหาขยะ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

 

โครงร่าง

 

สำเร็จ

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

บ้านน้อยทิชชู่

จัดทำโดย

นางสาว ศศิอาภา    มรรคน้อย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 18

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันมีเศษวัสดุเหลือใช้จำนวนมาก  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและ  ปัญหาขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อโลก ทางผู้จัดทำจึงคิดนำ      
 เศษวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นเช่น กล่องกระดาษทิชชู กระดาษหนังสือพิมพ์  ฯลฯ มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถใช้งานได้จริง

 

โครงร่าง

เสร็จสมบูรณ์

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

กล่องสารพัใส่

จัดทำโดย

น.ส.สมฤดี ใหม่บุตรดา

ม.4/1 เลขที่ 20

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ


เนื่องจากปัจจุบันมีของเหลือใช้เป็นจำนวนมาก และซึ่งไม่มีใครนำไปใช้ประโยชน์อะไร ก่อให้เกิดปัญหาขยะตามมา ซึ่งก็เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาได้
ทางผู้จัดทำตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างมากจึงได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาของเหลือใช้ต่าง ๆ โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ขึ้นมาใหม่และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วย

โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้

ลิง ...จั๊ก ๆ

จัดทำโดย

น.ส.กิตติมา นพโสภณ

ม.4/1 เลขที่ 30

 

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมา เช่น ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน ฯลฯ จากการที่มนุษย์ผลิตสินค้าและวัสดุต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนั้น  เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการเหลือใช้ของวัสดุนั้นๆทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะตาม มา ซึ่งของที่เห
ลือใช้นั้นไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็สามารถนำมารีไซเคิลหรือไม่ก็นำมาประดิษฐ์ใช้ใหม่ได้ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังช่วยลดปริมาณขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกด้วย

 

โครงร่าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

เปเปอร์มาเช่ จากเศษวัสดุเหลือใช้

ตะพาบใส่ของ

จัดทำโดย

น.ส.กมลพรรณ วิเศษกุล ม.4/1 เลขที่ 15

 


 แนวความคิด
         ปัจจุบันมีของเหลือใช้อยู่เป็นจำนวนมาก บางคนอาจจัดการกับของเหล่านั้นด้วยการนำไปเผาทิ้งหรือไปทำลายโดยวิธีต่างๆ ซึ่งการกระทำเช่นนี้อาจเป็นการสร้างมลภาวะอีกทางหนึ่งให้กับโลกใบนี้ก็เป็นได้ ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือภาวะโลกร้อน ทางผู้จัดทำตระหนักและเห็นวามสำคัญของเรื่องนี้ โดยการนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยทางผู้จัดทำได้เลือกทำ “เต่าใส่ของ” เพราะของที่นำมาประดิษฐ์ล้วนแต่เป็นของที่หาได้ง่ายและเมื่อประดิษฐ์เสร็จก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง


 

โครงร่าง

 

เสร็จสมบูรณ์

งานประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ชื่อชิ้นงาน : ลิ้นชักติดคอโดยนางสาว ขนิษฐา ม่วงปลอด เลขที่ 26ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1เสนอ

อาจารย์ ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

   โครงสร้างก่อนปะติด   เสร็จสมบูรณ์   แนวคิดที่มาและความสำคัญวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุ จัดเป็นขยะที่หากไม่นำกลับมาใช้ใหม่หรือทำลายอย่างถูกวิธีก็จะนำมาซึ่งการสะสมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปัญหาขยะ ภาวะโลกร้อน สำหรับในระดับภายในครัวเรือนหรือโรงเรียน ทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะโดยเฉพาะเศษวัสดุเหล่านั้นได้ คือการนำมาแปรรูป สร้างสรรค์เป็นผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น เครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน ซึ่งสามารถประดิษฐ์และสร้างขึ้นเองได้      

 



 
เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ
กระปุกออมสินฟักทอง 


 
โดย
นางสาวโสภาวรรณ จ้อยจีด
เลขที่  ๓๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑
 
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนพนมสารคาม  “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

 
แนวคิดที่มาและความสำคัญ
 

                       
เนื่องจากความต้องการที่มีในปัจจุบัน ของมนุษย์ที่มากขึ้น ทำให้เกิดการผลิตและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก ขยะเหล่านี้ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก หรือบางชิ้นก็ไม่สามรถย่อยสลายได้เลย ซึ่งนั้นทำให้ในปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องขยะล้นโลก วิธีที่จะช่วยลดปัญหาทางหนึ่งในเรื่องนี้ได้คือการนำ เอาวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ แทนที่เราจะทิ้งไป เรานำกลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยเรื่องการลดขยะแล้ว ยังสามารถsaveเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย
 
โครงร่าง
 
 
สำเร็จแล้
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์