ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษ2555 ชั้น ม. 4/1 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

ภาคเรียนที่ 2

งานครั้งที่ 1 ม.4/4

ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

1. ขอให้นักเรียนช้ันม.4/1 ทุกกลุ่มส่ง

1.1. แนวความคิดในการทำโครงงานตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ประมาณ 5-10 บรรทัด

1. 2. ส่งภาพโครงสร้างตุ๊กตา

1. 3. ภาพตุ๊กตาเปเปอร์ที่สำเร็จ  1  ภาพ

2. ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง

3. ให้ส่งงานภายในวันที่   15 ม.ค. 2555 เวลา 05.30 น.

4. แจ้งส่งurlของบล๊อกที่นักเรียนทำตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่าง เช่น www. thaigoodview.com / nod /68948

5. เพื่อนในห้องร่วมแสกงความคิดเห็น

นาย ปาพจน์  วรรณพิรุณ  ม.4/5 เลขที่ 7


แนวคิดที่มาและความสำคัญ


ปัจจุบัน สังคมให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลดโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า สามารถนำสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ เปเปอร์มาเช่ คือการนําเอากระดาษที่เหลือใช้มาดัดแปลง  ตกแต่ง ให้สวยงาม แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้


โครงสร้าง 


 


 


 


 


 

น.ส.รพีวรรณ   พากเพียร 
ม.
4/1 
เลขที่ 29

แนวคิด

              ในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากมาย
ดิฉันจึงเห็นว่าสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยนำวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สามารถเป็นของตกแต่งได้อีกด้วย
ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาหมีที่ดิฉันชื่นชอบจึงประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของโดยนำตุ๊กตาหมีมาเป็นต้นแบบ

 

 

น.ส.รพีวรรณ   พากเพียร 
ม.
4/1 
เลขที่ 29

แนวคิด

              ในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากมาย
ดิฉันจึงเห็นว่าสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยนำวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สามารถเป็นของตกแต่งได้อีกด้วย
ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาหมีที่ดิฉันชื่นชอบจึงประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของโดยนำตุ๊กตาหมีมาเป็นต้นแบบ

 

 

นางสาว  ธีรารัตน์  นันทวิสิทธิ์  ชั้นม.4/1 เลขที่ 43

แนวคิดที่มา
ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน เพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือย ทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน เปเปอร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือ...

ของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ และยังเป็นงานที่สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ การทำเปเปอร์มาเช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อน และดิฉันเองก็ชอบการ์ตูนเรื่องหนูน้อยมารุโกะ จึงทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ที่มีต้นแบบมาจากตัวการ์ตูนเรื่องหนูน้อยมารุโกะ

โครงสร้าง

สำเร็จ

       น.ส. จินตนา  เวรไธสง  ม.4/1  เลขที่ 24

แนวความคิด

 หมูน้อยหรรษาได้แนวความคิดมาจากตุ๊กตาหมูน้อยสีชมพูและกล่องใส่เอกสาร  ตุ๊กตาหมูน้อยมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสบ่งบอกถึงความสุขที่มีอยู่ในตุ๊กตาหมูน้อย เมื่อครั้นหันไปมองตุ๊กตาหมูน้อยเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็สามารถทำให้ดิฉันยิ้มได้ แต่ที่ดิฉันนำแต่หัวหมูมาติดกับกล่องใส่ของ เพราะหน้าตาของตุ๊กตาหมูน้อยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแลดูมีความสุขนั้นเมื่อนำมาติดหน้ากล่องใส่ของแล้ว กล่องใส่ของก็เหมือนกล่องแห่งความสุข ที่หมูน้อยหอบมาด้วย ทำให้คนที่ใช้สอยมีความสุข  ดิฉันจึงตั้งชื่อผลงานว่า หมูน้อยหรรษา

 

 

 โครงสร้าง

 

 

เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

images by free.in.thimages by free.in.th

images by free.in.th" mce_src="images by free.in.th

แนวคิด

ทุกวันนี้ทุกคนหันไปใช้สิ่งของที่ย่อยสลายยาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา คือ ขยะล้นเมือง

ส่วนทางแก้ไขนั้นก็มี เช่น การประดิษฐ์ชิ้นงาน เปเปอร์มาเช่

 

นาย ธนธรณ์ อนามัยดี ม.4/1 เลขที่ 10 

สำเร็จ

น.ส.จุฑาทิพย์    พรประเสริฐผล เลขที่ 19 ชั้นม.4/2
ชื่อผลงาน ตุ๊กตาลูกเป็ด
เสนอ 
อ.ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์


แนวความคิด
ในการทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเปิดเข้าไปหาการทำเปเปอร์มาเช่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอรูปที่คล้ายกับเปเปอร์มาเช่รูปนี้เมื่อเห็นว่าน่ารักดีจึงนำมาประดิษฐ์ 

 

http://image.ohozaa.com/view2/wl1PIfOgSCBUfI8y

 

โครงสร้าง

http://image.ohozaa.com/view2/wl1OBPUE9vbIf4uH 

นายณรงค์  ตรียสูตร เลขที่ 8 ม.4/1

 

ชื่อผลงาน "เด็กน้อย"

 

แนวคิดและที่มา

1. ช่วยลดโลกร้อน
2. ฝึกความคิดสร้างสรรค์
3. ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
4. ฝึกทักษะการทำงาน

 

โครงสร้าง

 

 

 

 

สำเร็จ

 

 

 

 

 

นางสาวเจนจิรา บุญกระจาย

เลขที่ 33    ม.4/1

ชื่อผลงาน ควีน พิ้งค์

แนวคิด

เนื่องจากดิฉันมีอุปกรณการเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สะดวกในการเก็บรักษาและการนำไปใช้ ดิฉันจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์กล่องใส่อุปกรณ์การเรียนขึ้นมา เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์การเรียนและสามารถเป็นของตกแต่งได้ในขณะเดียวกัน

 

 

 โครงสร้าง

 

 

 

สำเร็จ

 

Coolเปเปอร์มาเช่Cool

CoolจัดทำโดยCool

Coolนางสาวไอยดา  วิเวกชาติ เลขที่ 32 ม.4/1Cool

CoolเสนอCool

Coolอาจารย์ปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์Cool

Coolแนวคิดและที่มาCool

1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.เพื่อฝึกความคิสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่

4.เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลาย

5.เพื่อนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ 

Coolภาพที่ 1 : โครงสร้างผลงานCool

Coolภาพที่ 2 : ผลงานสำเร็จCool

 

 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช
Potato Mine
จัดทำโดย
น.ส.น้ำอ้อย นพเทา
ม.4/1 เลขที่ 42

แนวคิดที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมาจากผลกระทบจากมนุษย์ผลิตวัสดุต่างๆออกมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เมื่อเหลือใช้ก็หาวิธีการในการจัดการไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาขยะ และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำ...

เนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน กล่องใส่ของ หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้าน มีราคาค่อนข้างสูง ที่สำคัญ ของบางชนิด สามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้ เป็นการประหยัดเงิน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือด้วยใช้ให้ลดลงได้ และที่สำคัญ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
ดิฉันจึงประดิษฐ์ Potato Mine ชิ้นนี้ขึ้น คือ ระเบิดมันฝรั่งในเกมส์ Plants VS. Zombies เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่คงจะรู้จักเกมส์นี้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นตัวการ์ตูนแล้ว สามารถตกแต่งบ้าน และยังมีลิ้นชักเล็กๆ ไว้สำหรับใส่ของเล็กๆ น้อยๆ ได้อีกด้วย
โครงสร้าง
สำเร็จ

นางสาวดลยา 
ยำพะวา เลขที่ 41  ม.4/1

หมูฉึก ฉึก

แนวคิดที่มาและความสำคัญ
แนวคิดนั้นได้มาจากกระปุกออมสินรูปหมูที่บ้าน
ซึ่งมันน่ารัก แต่มันตัวเล็ก ดิฉันจึงได้คิดค้นหมูตัวนี้ขึ้นมาให้มีขนาดใหญ่โดยใช้ลูกโป่งเป็นโครงสร้างซึ่งลูกโปร่งนั้นหาได้ง่ายและมีจำนวนมาก
เพราะในหมู่บ้านของดิฉันนั้นได้มีลูกโป่งไว้เพื่อจัดแสดงงานเลี้ยงฉลองงานต่างๆในหมู่บ้านดิฉันจึงไปขอลูกโปร่งมาทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
ดิฉันจึงคิดค้นหมูตัวนี้ออกมาเป็นชิ้นงานค่ะ


โครงสร้าง

สำเร็จ

 

แจกันรวมรัก

นางสาววิภานาถ  เมืองจีน

เลขที่ 13 ม.4/1

แนวคิดที่มา  
เนื่องจากในปัจจุบันเราได้มีการใช้ทรัพยากรมากทำให้เกิดขยะซึ่งขยะแต่ละอย่างใช้เวลาในการย่อยสลายนานจึงมีการนำเศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ มาทำเป็นผลงานเปเปอร์มาเช่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุและนำไปใช้ประโยชน์ได้  ผู้จัดทำจึงคิดทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ขึ้นมา 
โครงสร้าง 
images by free.in.th
ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์
images by free.in.th
ตุ๊กตาเหล็กดัด
นางสาวรัชดาภรณ์   ไชยวิวิช
เลขที่ 17 ม.4/1
แนวคิดที่มา 
เนื่องจากดิฉันเป็นคนที่ชอบเล่นและชอบสะสมตุ๊กตาจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ตุ๊กตาขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบ
และ ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงสร้าง
images by free.in.th

ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์
images by free.in.th

 

กล่องใส่ทิชชูรูปวัว 

นายเมธาสิทธิ์  วิเศษกุล

เลขที่ 2 ม.4/1 

แนวคิดที่มา

เนื่องจากผู้จัดทำต้องการทำเปเปอร์มาเช่ที่ไม่ซ้ำและไม่เหมือนใครและต้องการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ และเนื่องจากที่บ้านทำนาก็เลยอยากใช้ดินเหนียวเป็นส่วนประกอบและต้องการทำที่ใส่ทิชชู่ที่ไม่ซ้ำใครโดยที่จะปั้นดินเหนียวเป็นแบบ คือ รูปหัววัวโดยที่จะให้ทิชชู่ออกมาทางจมูกวัว

 

โครงสร้าง

images by free.in.th

ชิ้นงานสมบูรณ์

images by free.in.th

CATTY  สารพัดประโยชน์ จัดทำโดยน..สโรชิน   เหลืองงามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  เลขที่  35 เสนออาจารย์ ปรีณารัชต์   ธัญญ์ปวีณ์

แนวความคิดการทำเปเปอร์มาเช่

ในการทำเปเปอร์มาเช่ครั้งนี้เราได้นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพง    นำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์อาจจะเป็นของเล่น  ของใช้ หรือของตกแต่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริง  การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาได้แนวคิดมาจากตัวการ์ตูนกาฟิลล์ที่มีรูปร่างเหมือนแมวมีสีสันสดใสเหมาะกับเป็นของเล่นของเด็กๆ  สิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้อาจจะเป็นของเล่นได้เพียงอย่างเดียว เราคิดว่าหน้าจะทำเป็นของใช้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ ลิ้นชักใส่ของหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้  เช่น เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆ พวงกุญแจ แฟลตไดร์  เงิน  ดินสอ  ยางลบ เป็นต้น  

 

โครงสร้าง

  

 

สำเร็จ 

 

น.ส.ศิริพร คล้ายสุวรรณ์ เลขที่ 34 ชั้นม.4/1
ชื่อผลงาน กล่องใส่ของ Spongbob
เสนอ
อ.ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์
...


แนวความคิด
          ในการทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่อง Spongebob
           เป็นการ์ตูนที่ดิฉันชอบและตัวการ์ตูนมีความน่ารักจึงได้นำมามาทำเปเปอร์มาเช่
โครงสร้าง
สำเร็จ

ชื่อผลงาน ชั้นแห่งรอยยิ้ม

จัดทำโดย

น.ส. อารดา  วิไลรัศมี ม.4/1 เลขที่ 27

แนวคิดและความสำคัญ

เนื่องจากผู้จัดทำได้เห็นสิ่งของที่มีขนาดชิ้นเล็ก
วางอยู่อย่าง
กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบและต้องการหาที่เก็บของเหล่านั้นที่มีลักษณะสีสันสดใส
ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ยกเคลื่อนที่ได้

            ผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ชั้นวางของที่มีช่องขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมกันอยู่ในตัวสามารถเก็บของได้และเป็นชั้นใส่หนังสือเล่มเล็กๆได้เช่นกัน

โครงสร้าง

สำเร็จ

 

 

 

หนูน้อยหมวกเหลือง

จัดทำโดย

น.ส. ธีรารัตน์ 
นันทวิสิทธิ์  ม.4/1 เลขที่ 43

แนวคิดที่มา

             ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน   

เพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือย


ทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน  

เปเปอร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำเศษวัสดุเหลือ

ใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้

และยังเป็นงานที่สามารถ

เป็นอาชีพเสริมได้
การทำเปเปอร์มาเช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อน

 และดิฉันเองก็ชอบการ์ตูน

เรื่องหนูน้อยมารุโกะ
จึงทำตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ที่มีต้นแบบ

มาจากตัวการ์ตูนเรื่องหนูน้อยมารุโกะ

                                          โครงสร้าง                                             

รูป​ถ่2330.jpg

 

 

 

 

 

 

ภาพที่เสร็จสมบูรณ์

 

217.jpg

 

ชื่อผลงาน  ถังขยะหมูน้อย

จัดทำโดย

น.ส.จินตนา  คำขะ  ชั้น ม.4/1
เลขที่ 38

แนวความคิด

เนื่องจากที่บ้านของข้าพเจ้ามีตะกร้าที่แตกแล้วแต่ยังสามารถนำมาใช้งานได้
อยู่ และเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนชอบวาดรูปซึ่งการวาดรูปต้องใช้กระดาษข้าพเจ้าจึง คิดที่จะทำถังขยะขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใส่กระดาษที่ไม่ใช้แล้วแทนที่จะวางทิ้ง
เกลื่อนกลาดเราก็นำกระดาษมาทิ้งใส่ในถังขยะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บ อีกรอบและดูสะอาดมากขึ้นและเพื่อให้ดูน่าใช้มากขึ้นข้าพเจ้าจึงทำเป็น
เปเปอร์มาเช่คือการนำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วมาปะติดกับผลงานที่เรา คิด ข้าพเจ้าจึงคิดที่จะทำเป็นถังขยะหมูน้อยสีฟ้าเพราะสีฟ้าคือสีที่ข้าพเจ้าชอบ

โครงสร้าง

 

 

 

ผลงานที่สำเร็จ


น.ส.ศิริพร   คล้ายสุวรรณ์  เลขที่ 34 ชั้นม.4/1


เสนอ


อ.ปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์


ชื่อผลงาน กล่องใส่ของ Spongbob


โครงสร้าง


-

สำเร็จ

- 

 

 

น.ส.สุวภัทร สุวรรณภักดี ชั้นม.4/1 เลขที่ 30

เสนอ

อ.ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ 

ชื่อผลงาน สวี้ตตี้ บอทส์

 แนวคิดที่มา

- ต้องการสร้างชิ้นงานที่แตกต่าง โดยเน้นทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ หาได้ง่าย ประหยัด และมีประโยชน์ที่หลากหลาย

- โดยมีแนวคิดมาจากเรื่อง ทรานฟอร์เมอร์ ซึ่งหุ่นยนต์ในเรื่องสามารถแปลงร่างได้ จึงนำแนวคิดนี้มาเป็น ผลงานที่ชื่อ สวี้ตตี้ บอทส์ 

 

โครงสร้าง

 

 

สำเร็จ

 

 

 

Tongue outเปเปอร์มาเช่Tongue out

Tongue outจัดทำโดยTongue out

Tongue outนางสาวอิงชนก  ประสาตร์  เลขที่ 31  ม.4/1Tongue out

Tongue outเสนอTongue out

Tongue outอาจารย์ปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์Tongue out

Tongue outแนวคิดและที่มาTongue out

ช่วงที่ข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพราะ  ในช่วงนั้นได้มีการแข่งขัน "ฟุตบอลยูโร 2012" ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบรรดารใจให้ประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา และผลงานชิ้นนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกสมาธิ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย

Tongue outภาพที่ 1 : โครงสร้างผลงานTongue out

Tongue outภาพที่ 2 : ภาพสำเร็จTongue out

 

 

นางสาว ภัสสร  นพมณี ม.4/1 เลขที่39
ชื่อผลงาน "ออมสินใส่ของ"
แนวคิดที่มา
จากการเห็นวัสดุเหลือใช้บริเวณบ้านที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ จึงนำมาประดิษฐ์เป็นผลงานเปเปอร์มาเช่
โครงสร้าง
สำเร็จ

นายเมธาสิทธิ์  ยะหัตตะ เลขที่ 1 ม.4/1

 

ชื่อผลงาน "หุ่นยนต์สารพัดบรรจุ"

 

แนวคิดและที่มา 

ผลงานเปเปอร์มาเช่ "หุ่นยนต์สารพัดบรรจุ" ชิ้นนี้ ผมได้แนวคิดมาจากการที่ผมชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ

โดยเฉพาะหุ่นยนต์ เป็นพิเศษ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

มันมีลักษณะเป็นหุ่นยนต์สีเงินเหมือนสีโลหะ มีรูปร่างเป็นที่คุ้นตา มีความแข็งแรงทนทาน

สามารถเก็บของใช้ต่างๆ หรือนำไปวางเป็นของตกแต่งได้ ทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน

 

โครงสร้าง

 

 

 

สำเร็จ

 

 

นางสาว พุธศจิ  ใคร่ครวญ  ชั้นม.4/1 เลขที่ 25

ผลงานMotive Bug

แนวคิดที่มา ความสำคัญของโครงงานและการประดิษฐ์                        เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากผลกระทบที่ผลิตวัสดุต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และปัญหาการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน กล่องใส่ของ ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้เองจะเป็นการประหยัดเงิน ทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ ให้ลดลงได้อีกด้วย

ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ มาใช้สำหรับเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบมากขึ้นโดยประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง เมื่อได้ใช้งานจึงเกิดความภาคภูมิใจ เพราะได้ประยุกต์นำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากชีวิตประจำวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงสร้างสำเร็จ                       

 

 น.ส.ณัฐธยาน์   มั่นใจ  เลขที่ 37  ม.4/1 

 ชื่อผลงาน ออมสินตุ๊กตาหมี

แนวความคิดและที่มา

       เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีแก้วน้ำพลาสติกที่เกิดจากการกินแล้วทิ้งเยอะเยะมากมายโดยที่ไม่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ดิฉันจึงคิดที่จะนำแก้วพลาสติกเหล่านั้นกับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นโดยการนำแก้วพลาสติกมาทำงานเปเปอร์โดยทำเป็นกระปุกออมสิน เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบตุ๊กตา ดิฉันจึงนำมาประดิษฐ์เป็นออมสินตุ๊กตาหมี เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เก็บสะสมเงินมีแรงบรรดาลใจในการเก็บเงินมากขึ้น

  โครงสร้าง

ภาพสำเร็จ

 

นางสาวธัญญรัตน์  ยนสุวรรณ์   เลขที่ 20 ม.4/1

ลิ้นชักของฉัน

แรงบันดาลใจ

สำหรับงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ชิ้นนี้  
ดิฉันได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนนวนิยายเรื่องสามก๊ก  ตอนนั้นเป็นตอนที่ขงเบ้งป่วยหนัก
เขาจึงเขียนตำราการออกศึกและการทหารมากมาย 
เขาคิดว่าผู้เดียวที่จะสามารถรับช่วงต่อในการรักษาราชวงศ์ฮั่นได้ก็คือ
เตียวกุย  
ขงเบ้งจึงเรียกเตียวกุยมาพบแล้วมอบตำรานี้ให้ 
เตียวกุยนำตำราเหล่านี้ไปเก็บไว้ในลิ้นชักในห้องหนังสือของเขา 
ดิฉันจึงได้ไอเดียจากเรื่องนี้ในการทำลิ้นชักขึ้น เพื่อนำไว้ใส่สิ่งที่มีคุณค่า  และตำราความรู้

 

โครงสร้าง 

 

สำเร็จ

 

น.ส. สายธาร  ปฏิบูรณ์ ม.4/1 เลขที่ 26
 

1.เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆ

2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อเป็นการทำงานส่งคุณครู

4.เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  แนวคิดใหม่ ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ

5.เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์