ข้อสอบ(แบบฝึกหัด)วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 (มีข้อเลือกตอบ)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง  จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

1..................is a bed.
A.  It                             B. He                      C. She
2.She ........a nurse.
A. are not                       B. am not              C. is not
3......I a teacher?
A. Are                           B.Is                       C. Am
4.......You a farmer ?
A. Are                           B.Is                      C.Am
5........is a big horse.
A. Those                     B.These                C.That
6......are mangoes.
A. This                       B.Those               C.That
7........is a thin man.
A. This                      B.Those               C.These
8.The banana is .......
A. yellow                   B.blue                 C.black
9.......are Mae.
A.They                      B.You              C.We
10.........is blue hat.
A. He                        B. She             C.It
11........are black dogs.
A. You                     B.They           C.We
12........are nurses.
A. We                    B.She             C.I
13.We are........
A.girl                     B.boy            C.pupils
14.She has .......fan.
A. a                     B.an               C.the
15.This is ..... car.
A.a                     B.the              C.an
16.........is an ant.
A.Those              B.That          C.These
17.......are pens.
A. Those            B.That          C.This
18.These........apples.
A.has             B.have             C.are
19.......am in the room.
A.I               B.You            C.We
20. You..... a small ball.
A.are            B.have           C.has
...................................................................................
Surprised 
เฉลย
1.A
2.C
3.B
4.A
5.C
6.B
7.A
8.A
9.B
10.C
11.B
12.A
13.C
14.A
15.C
16.B
17.A
18.C
19.A
20.B

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์