ประกวดออกแบบเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้งานนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับของนักเรียนหลักสูตรการออกแบบของสถาบัน โดยเปิดกว้างให้สาหรับผู้มีใจรักในการออกแบบทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาคพื้นเอเชีย อาทิ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน อินเดีย ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และฮ่องกง เป็นต้น ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว ในหัวข้อ “The Force of Nature – The Impressionable Design for Change” เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วโลกให้ได้ตระหนักถึงวิกฤติและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยนามาประยุกต์กับงานออกแบบเครื่องประดับให้ตระการตา แปลกใหม่ นำสมัย และสามารถนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสร้างความตื่นตัวแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
1 ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี
2 ประเภทประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 26 - 40 ปี
 

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักออกแบบต้องส่งผลงานแบบวาดเครื่องประดับเป็นคอลเลคชั่น จานวนไม่ต่ากว่า 3 ชิ้น ใน 1
ผลงาน โดยเลือกจากสร้อยคอ ต่างหู แหวน กาไล และเข็มกลัด ลงบนกระดาษขนาด A3
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็น ภาพวาดลงสีสวยงาม หรือภาพที่เขียนจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย
2.1 ติดภาพผลงานที่ออกแบบลงบนกระดาษแข็งสีดา เว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
2.2 ใส่ชื่อผลงาน พร้อมทั้งบรรยายแนวความคิดสั้นๆ ลงบนกระดาษขนาด 2 x 4 นิ้ว และแปะลง
บนมุมขวาล่างของกระดาษแข็งสีดา โดยห้ามใส่ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนด้านหน้าของผลงาน
2.3 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร และแปะที่ด้านหลังผลงาน พร้อมทั้งส่งสาเนาใบ
สมัครอีก 1 แผ่นสาหรับเจ้าหน้าที่เก็บเป็นหลักฐาน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จาหน่าย
และต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนาวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น
ไม้ พลาสติก เรซิ่น และเทคนิคการเย็บปักถักร้อยเข้ามาใช้ในผลงาน ซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจาหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ผลงาน
6. ส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องประดับได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 3 อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด (รวมมูลค่า 16,500 $US หรือกว่า 580,000 บาท)
1. ประเภทเยาวชน ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ: เงินสดมูลค่า 3,000 $US พร้อมโล่เกียรติยศ และหลักสูตรฝึกอบรม “GIT
Intensive Jewelry Design Course”
- รางวัลรองอันดับ 1: เงินสดมูลค่า 1,500 $US พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลรองอันดับ 2: เงินสดมูลค่า 1,000 $US พร้อมโล่เกียรติยศ
2. ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ: เงินสดมูลค่า 5,000 $US พร้อมโล่เกียรติยศ และหลักสูตรฝึกอบรม “GIT
Intensive Gemology Course”
- รางวัลรองอันดับ 1: เงินสดมูลค่า 2,500 $US พร้อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลรองอันดับ 2: เงินสดมูลค่า 1,500 $US พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลพิเศษ มี 2 รางวัล ได้แก่
- รางวัล Popular Design: มี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 1,000 $US
- รางวัลขวัญใจกรรมการ: มี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 1,000 $US (คัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าร่วม
ประกวดทุกผลงาน)


Download รายละเอียดการประกวด ตัวอย่างแบบวาดและใบสมัครที่
www.git.or.th ภายใน 13 สิงหาคม สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.0-2218-5470-4


โดย กองบ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์