รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้เกิดแก่นักเรียน  ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาครั้งนี้  ได้แก่   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง 11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  48  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยวิธีการจับสลาก   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง   จำนวน   6  เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  1  ฉบับ  35  ข้อ 50  คะแนน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ   ค่า  t-test  (Dependent Sample)    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                         1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ  86.98/85.50  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   3.  นักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  =  4.32)                     ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    จึงเป็นเครื่องมืออันจะนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          

สร้างโดย: 
นางกาญจนา ประดับวัน
แหล่งที่มา: 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์