รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้เกิดแก่นักเรียน  ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาครั้งนี้  ได้แก่   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง 11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  48  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยวิธีการจับสลาก   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง   จำนวน   6  เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  1  ฉบับ  35  ข้อ 50  คะแนน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ   ค่า  t-test  (Dependent Sample)    ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                         1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ  86.98/85.50  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   3.  นักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  =  4.32)                     ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    จึงเป็นเครื่องมืออันจะนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          

สร้างโดย: 
นางกาญจนา ประดับวัน
แหล่งที่มา: 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์