กสพท.คัดเรียนแพทย์-ทันตะ ปี 54 รับ 1,432 คน

          กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบันและคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบรับตรง รวมจำนวน 1,432 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
         คุณสมบัติทั่วไป
         1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2554
         2.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(สำหรับผุ้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผุ้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2553
         3.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสอท./ทปอ. ยกเว้นผู้ที่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2553 และผู้ที่ตาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2553
ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึงผู้ที่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 ทั้งนี้รวมถึงที่ลงทะเบียนหลังวันสมัคร ในปีการศึกษา 2553 ด้วย
         4.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2554 (ยกเว้นหลักสูตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต)และหลักสุตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 5 สถาบันที่เข้าร่วมกับกสพท. ทั้งนี้กสพท.จะประกาศตัดสิทธิ์ผู่สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพ.บ.และท.บ.ดังกล่าวข้างต้นออกจากการคัดเลือกของกสพท.ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554
         5.ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิตตามที่คุณสมบัติเฉพาะกำหนด
         6.มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ (ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
         หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภายในปีการศึกษา 2553 ยกเว้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล่า ที่ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีในวันที่สมัครทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่  เวบไซต์ของสถาบันให้ละเอียด


         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียน
         หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสม โดยยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาแพทย์เอง และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
         1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
         2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
         2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้น  รุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         2.2 เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่ วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         2.3 เป็ นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
         2.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง  สองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
         2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
         2.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้ง สองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
         2.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้ง  นี้คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้


         เอกสารการสมัคร
         1.เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ(กสพท.01)พร้อมลายมือชื่อผู้สมัคร
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
         3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว่ไม่เกิน 6 เดือนเหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 5 รูปเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังทุกรูปให้อ่านได้ชัดเจน คิดรูปถ่าย 1 รูปลงในใบสมัคร ส่วนที่เหลืออีก 4 รูปจัดใส่ซองจดหมายเล็ก ปิดผนึกเขียนหน้าซองว่า"รูปถ่ายจำนวน 4 รูป"หรือใส่ซองพลาสติกใส
         4.หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ให้ส่งสำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ส่วนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสอบเทียบมาตรฐานต่างประเทศต้องมีสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือขนาดไม่เกิน 5x10 นิ้ว จำนวน 2 ซองที่จ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจนโดยใช้ที่อยุ่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่ถึงมือผู่สมัคร พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซอง ๆ ละ 5 บาท เพื่อกสพท.จะส่งบัตรประจำตัวสอบพร้อมแจ้งสถานที่ของสอบวิชาเฉพาะครั้งหนึ่ง และสอบวิชาสามัญอีกครั้งหนึ่ง
         6.สำหรับผู้ที่คุณสมบัติผู่มีสิทธิ์สมัครทั่วไปข้อที่ 3 และ 4 ต้องแสดงหลักฐานการลาออกจากสถาบันการศึกษาที่อยู่กอ่นวันสมัคร(วันที่ 15 สิงหาคม 2553)
         7.ส่งเอกสารทุกรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(เอกสารสมัครสอบ) ตึกอานันทมหิดลชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2553 โดยกสพท.ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับเอกสารที่นำมาส่งด้วยวิธีอื่นในกรณ๊ที่ส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้าและต้องประทับตราไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 3 กันยายน 2553 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 3กันยายน 2553
         วิชาที่สอบ คะแนน O-NET60% กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสนาและวัฒนธรรม สอบวิชาสามัญ คะแนน 70%กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คะแนนสอบวิชาเฉพาะ 30% สอบวันที่ 30 ตุลาคม 2553 สอบวิชาสามัญระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2554


         สนใจดูรายละเอียดของแต่ละสถาบันได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.md.kku.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.md.kku.ac.th,คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.med.cmu.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.med.tu.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล www.ra.mahidol.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล www.si.mahidol.ac.th,วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.medicine.swu.ac.th,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.medinfo.psu.ac.th,วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล www.vajira.ac.th,วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า www.pcm.ac.th,คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th,คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.th,คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.dent.cmu.ac.th,คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.dent.psu.ac.th/ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.dent.swu.ac.th/


 ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์