ศิลปากรคัดเรียนมัณฑนศิลป์ ระดับปริญญาบัณฑิต

          คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาในด้านศิลปะและการออกแบบ คณะฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีวิชา เฉพาะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษาไม่สามารถ ดำเนินการจัดสอบ วิชาเฉพาะ ให้แก่ นักเรียนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ตามต้องการได้ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงเห็นสมควรให้มีการสอบ รับตรง  ช่วงเดือนสิงหาคม
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
         2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง ศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอก โรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการ ดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา
         3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค สำคัญ ที่จะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
         4.ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดเลือกฯ เห็นว่าจะ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีทั้งสองข้าง หูหนวก ทั้งสองข้าง มีความพิการของมือ แขน หรือขา ทั้งสองข้าง
         5.ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หากปรากฎในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูก ตัดสิทธิ์ การสอบคัดเลือก หรือถอน สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่า ได้รับการส่ง รายชื่อ เข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ แล้วก็ตาม
         ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก
         1.ให้ผู้สมัครเข้าสู่เวปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th/ ทำการ สมัครสอบ กับโปรแกรมการรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดย ผู้สมัครต้องปฎิบัติดังนี้ คือ
         1.1ผู้สมัครต้องสมัครสอบวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย
         วิชา 01 ภาษาและสังคม
         วิชา 02 วิทย์และคณิต
         วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์
         1.2ให้ผู้สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครประสงค์จะสมัครคัดเลือกรับตรงในรหัสวิชา 61 - 67 ตาม จำนวนวิชาที่ประสงค์ จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และให้จัดลำดับสาขา วิชาที่ประสงค์สมัครคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามความต้องการ เข้า ศึกษาได้สูงสุด 7 ลำดับ ประกอบด้วย
         วิชา 61 ออกแบบภายใน
         วิชา 62 ออกแบบนิเทศศิลป์
         วิชา 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์
         วิชา 64 ประยุกตศิลปศึกษา
         วิชา 65 เครื่องเคลือบดินเผา
         วิชา 66 ออกแบบเครื่องประดับ
         วิชา 67 ออกแบบเครื่องแต่งกาย
         1.3ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยัน การสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัครบนกระดาษขาว ขนาด A 4 ทั้งนี้ เมื่อการ สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้ง ด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมา ทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด
         1.4โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคาร ที่กำหนด
         1.5ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วย ตนเอง เอกสาร ที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร และไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง การสมัคร ต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครตามข้อ 1.1 ใหม่ และ คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว
         1.6ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ได้ทาง เว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th/ หลังจากส่งหลักฐานการสมัคร แล้ว 7 วัน


          2.หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
         2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความในโปรแกรมการรับสมัครสมบูรณ์ ครบถ้วนแล้ว โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ บนกระดาษขาว ขนาด A 4 ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
         2.2 หลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบ (ฉบับที่ได้รับจาก ธนาคาร) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครและวิชาที่สมัครสอบลงในหลักฐานการ โอนเงิน โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง
         2.3เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1:4) หรือใบรับรองผล การศึกษา (ฉบับจริง)
         2.4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง)


         3. การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับ โปรแกรมการรับสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ โดย
         3.1ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง สำนักงาน เลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ  10200
         3.2ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพ ฯ คลิกเพื่อดูแผนที่
         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร 0-2221-5874ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์