มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเรียนระบบโควตา

         มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน /นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำเร็จการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาจึงเปิดรับสมัครนักเรียน /นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  27 สิงหาคม 2553


         คณะและจำนวนรับ
         คณะแพทยศาสตร์  รับจำนวน 35 คน
         คณะเภสัชศาสตร์  รับจำนวน  45 คน
         คณะพยาบาลศาสตร์  รับจำนวน  56 คน
         คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับจำนวน   140 คน
         คณะวิทยาศาสตร์  รับจำนวน  322 คน
         คณะเทคโนโลยี   รับจำนวน  305 คน
         คณะสัตวแพทยศาสตร์และ สัตวศาสตร์   รับจำนวน  175 คน
         คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์  รับจำนวน  126 คน
         คณะวิทยาการสารสนเทศ   รับจำนวน 408 คน
         คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับจำนวน   230 คน
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  รับจำนวน   140 คน
         คณะการบัญชีและการจัดการ   รับจำนวน  1,645 คน
         คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   รับจำนวน  445 คน
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับจำนวน  377 คน
         วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  รับจำนวน  560 คน
         คณะศึกษาศาสตร์  รับจำนวน  334 คน
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน   180 คน
         วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  รับจำนวน  60 คน


         คุณสมบัติผู้สมัครโควตารับตรงทั่วประเทศ 
         1. ต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
         2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน (รายละเอียดตามตารางเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ หน้า 44- 64)
         3.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน
(รายละเอียดตามตารางเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ หน้า 44 - 64)
         4.ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 หรือ ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ในรายวิชาที่มีคะแนนสูงที่สุด


         คุณสมบัติโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา    
         1.ต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
         2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
         3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
         3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ
         3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ
         3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ
         3.4 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
         3.5 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย
         4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่
         4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ
เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ฟันดาบสากล ยูโด
เปตอง รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด คาราเต้โด เรือพาย บริดจ์ ลีลาศ และครอสเวิร์ด
         4.2 ชนิดกีฬาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก หมากกระดาน
จักรยาน เป็นต้น
         5. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อทดสอบความสามารถทางการกีฬาได้เพียง 1 ชนิด
กีฬา เท่านั้น
         6. คณะกรรมการการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาได้พิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
         7. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาพิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


         คุณสมบัติโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
         1.ต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
         2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
         3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่างๆ ดังนี้
         3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง
         3.2 ประเภทขับร้องหมอลำ , ลูกท่งหมอลำ
         3.3 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง
         3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
         3.5 ประเภทดนตรีสากล
         4.ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรอง จากทางสถาบัน
         5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
         6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
         7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้เพียง 1ประเภท เท่านั้น
         8. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารและ/หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ
         9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารและ / หรือผลงานตามข้อ 4 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (สีชมพู) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
         10.ผู้ที่ผ่านคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมาย
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         11.ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้องผ่านการทดสอบความสามาถด้านศิลป - วัฒนธรรม และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


         การซื้อใบสมัคร
         1. จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันนี้ถึงวันที่  14 กันยายน 2553ในวันและเวลาราชการ
         - ระหว่างวันนี้ถึงวันที่  10 กันยายน 2553 จำหน่าย ณ กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         - ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2553 จำหน่าย ณ อาคารพลศึกษา (สถานที่รับสมัคร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
         2. จำหน่าย ณ โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับสมัครฯ ระหว่างวันนี้ถึงวันที่  10 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ


         วิธีการสมัคร
         -สมัครผ่านสถานศึกษา 
         -สมัครด้วยตนเอง (รายบุคคล) เตรียมหลักฐานดังนี้
         1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ 1) 4 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)
         2.สำเนาใบประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         3.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
         4.สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม เช่น เกียรติบัตร   แฟ้มสะสมงาน จำนวน 1 ชุด ( กรณีสมัครประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือปรเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
         -สมัครผ่านอินเตอร์ ทางเว็บไซต์ http//: http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/
ระหว่างวันนี้ถึงวันที่  27 สิงหาคม 2553
         สนใจสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา    อาคารบรมราชกุมารี   ชั้น 2มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150 โทร 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1322, 1329, 1354  โทรสาร 0-4375-4377ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์