พระจอมเกล้าธนบุรี รับป.ตรีโครงการเรียนดี

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
         2. มีความประพฤติเรียบร้อย
         3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
         5. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
         หลักฐานการสมัคร
         1.ฟอร์มใบสมัคร
         1.1สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล- แบบข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียน ให้ทำการ Download ได้ที่
www.kmutt.ac.th/admission ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการ Save. ใส่
แผ่น CD พร้อมทั้ง Print แบบฟอร์มข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียน จำนวน1 ชุด ประทับตรา
โรงเรียนเพื่อยืนยันรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร
         1.2สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูล
         - นักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยฯhttp://www.kmutt.ac.th/admission จากนั้นพิมพ์เอกสารการสมัครเพื่อลงนามผู้สมัคร และนำให้โรงเรียนรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
         หลักฐานการสมัคร
         1.สำเนาระเบียนผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาเท่านั้น
         2.สำเนาคะแนน GAT - PAT
         3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ใบสมัคร
         5.เอกสารหลักฐานความสามารถพิเศษ / (Portfolio) ให้ส่งสำเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
         6.หากแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน และ ส่งเอกสาร / หลักฐานไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทั้งสิ้นวิธีการนำส่งเอกสาร
         1. ด้วยตนเอง ณ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
         2. ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจะดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ รวบรวมเอกสารส่งไปยังมหาวิทยาลัยจ่าหน้าซองโดยตัดกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างติดหน้าซอง
         การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
         -มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ที่www.kmutt.ac.th/admission
         -หลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องทำการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามกำหนดการของ มหาวิทยาลัย ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (โครงการเรียนดีม.6)
         สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.kmutt.ac.th/admission/Admission54/Exc_54/Exc.pdfข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์