พระจอมเกล้าธนบุรี รับป.ตรีโครงการเรียนดี

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
         2. มีความประพฤติเรียบร้อย
         3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
         5. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
         หลักฐานการสมัคร
         1.ฟอร์มใบสมัคร
         1.1สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล- แบบข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียน ให้ทำการ Download ได้ที่
www.kmutt.ac.th/admission ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการ Save. ใส่
แผ่น CD พร้อมทั้ง Print แบบฟอร์มข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียน จำนวน1 ชุด ประทับตรา
โรงเรียนเพื่อยืนยันรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร
         1.2สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูล
         - นักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยฯhttp://www.kmutt.ac.th/admission จากนั้นพิมพ์เอกสารการสมัครเพื่อลงนามผู้สมัคร และนำให้โรงเรียนรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
         หลักฐานการสมัคร
         1.สำเนาระเบียนผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาเท่านั้น
         2.สำเนาคะแนน GAT - PAT
         3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ใบสมัคร
         5.เอกสารหลักฐานความสามารถพิเศษ / (Portfolio) ให้ส่งสำเนาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
         6.หากแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน และ ส่งเอกสาร / หลักฐานไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทั้งสิ้นวิธีการนำส่งเอกสาร
         1. ด้วยตนเอง ณ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
         2. ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจะดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ รวบรวมเอกสารส่งไปยังมหาวิทยาลัยจ่าหน้าซองโดยตัดกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างติดหน้าซอง
         การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
         -มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ที่www.kmutt.ac.th/admission
         -หลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องทำการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามกำหนดการของ มหาวิทยาลัย ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัย