เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่องานวิจัย                    การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม  วิชาการใช้ห้องสมุดชื่อผู้วิจัย                        นางประภัสสร   ทิมทองกลุ่มสาระการเรียนรู้      ภาษาไทย บทคัดย่อ  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาห้องสมุด โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีภาพประกอบ และทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1  จำนวน 35 คน โดยให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่องในบทเรียนที่ครูสอน และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละพร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติมผลการศึกษาปรากฏว่า        จากการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความคิดเห็นในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาการใช้ห้องสมุด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   (จากตารางที่ 1 ) แสดงให้เห็นว่า โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) ได้ 3.61 และผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่ม่เติม หลังจากนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  86.76 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 60.74

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์