ประเทศลาวค่ะ

รูปภาพของ pnp31830
 
 
 


----->>ประวัติการก่อตั้งประเทศอาเซียน 

            เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศคือ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียต้องการจะสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้แก่ประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามร่วมกันขจัดปัญหาความแตกต่างทางการเมืองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึงได้คิดก่อตั้งสมาคมขึ้น โดยไม่มีประเทศมหาอำนาจอยู่เบื้องหลัง

----->> วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง         

        1. เพื่อช่วยเหลือกันในการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจและความกว้าหน้าทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
             2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             3. เพื่อให้ความร่วมมือในการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการค้าและการคมนาคมขนส่ง
             4. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการศึกษา วิทยาการ อาชีพและการบริหา

 

 
 
 
สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนคือ ต้นข้าวสีแหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ ซึ่งหมายถึง  ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
----->> ธงชาติของประเทศลาว
 
 
 
 
 
 
 
 
------>>ตราแผ่นดิน
 
 
 
----->>แผนที่ประเทศลาว
 
 
 
 
 
 
 ----->> เมืองหลวงของประเทศลาว
 
 เวียงจันทน์ เป็น