ห้องเรียนภูมิศาสตร์

รูปภาพของ kjnporntipa

ให้นักเรียนทำรายงานทวีปเอเซียและออสเตรเลีย คนละ 1  ประเทศส่ง สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 
ห้อง ม 2/4
ห้อง ม 2/5
ห้อง ม 2/6
ห้อง ม 2/9
ห้อง ม 2/10
เมื่อนักเรียนส่งรายงานเป็นฉบับแบบword แล้ว ให้ส่งเป็น word 2003 เพราะจะอ่านได้ง่าย
หรือให้ส่งผ่าน porntipachi@sanook.com
รายงานที่ส่งแล้วจะตอบและให้ข้อคิดเห็น หลังจากนั้น ให้ทำเป็น po wer point ส่งด้วย โดยมีคำถามเกี่ยวกับป
ระเทศนั้น ด้วย 10 ข้อ พร้อมเฉลย ส่งเป็น cd ด้วย คะแนน เอกสาร 10 คะแนน
คะแนน power point 30 คะแนน
ส่งปลายเดือน สิงหาคม นี้ นะคะ

รายงานวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ประเทศลาว เสนอ อาจารย์  พรทิพา                  ชิเดนทรีย์ จัดทำโดย ด.ช. รัชชานนท์    ตระกูลสา              ม.2/5  เลขที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)