ประกวดร้อยกรองออนไลน์

          ประเภท และระดับชั้นของการประกวด
          1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - กาพย์ยานี 11
          2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - กลอนสุภาพ
          3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป - โคลงสี่สุภาพ

          รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
          1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกร้อยกรอง แต่ละประเภท และแต่ละระดับชั้น โดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตัดสิน การประกวดในแต่ละเดือน และให้มีคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศในแต่ละเดือน มาตัดสินเลือกผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศ
          2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อฯแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
          3. เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 3 ช่องทาง คือ
          • ส่งผลงานทางเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ  ( http://www.thaipoet.net/ )
          • ทางอีเมล์ ( info_thaipoet@yahoo.com )
          • ทางไปรษณีย์ ( “กองประกวดร้อยกรองออนไลน์ฯ” เลขที่ 59/21 หมู่ที่ 9 ซอยศิริโสภา ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดร้อยกรอง” )
          **การส่งทางไปรษณีย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามหลักฐานการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ**
          4. นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด เผยแพร่ผ่านเวบบอร์ด ในเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
          5. แจ้งผลการตัดสินในแต่ละเดือน ผ่านเวบไซต์ของสมาคมนักกลอนฯ
          6. แบ่งการพิจารณาเป็นรายเดือน และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภท แต่ละระดับเป็นรายเดือน(แบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ อีก 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
          7. นำผลงานของผู้ชนะในแต่ละเดือน มาพิจารณาและตัดสินในรอบสุดท้าย เพื่อพิจารณาหาผู้ชนะการประกวด ในแต่ละระดับชั้น เพื่อคัดเลือกและตัดสินในชั้นสุดท้าย (ชนะเลิศ 1 คน และรองชนะเลิศ 2 คน อาจมีรางวัลชมเชย หรือรางวัลพิเศษ แล้วแต่กรณี)
          8. ผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในแต่ละเดือน , ผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศในรอบสุดท้าย (3 เดือน) จะมีการพิจารณานำผลงานมารวมเล่ม ในนามของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยด้วย

          หลักเกณฑ์การพิจารณา
          1. เป็นงานเขียนร้อยกรอง ตามฉันทลักษณ์ ที่กำหนด โดยมี ความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท และเป็นงานของผู้เขียนคนเดียว (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการส่ง)
          2. เป็นผลงานที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง และ ไม่เคยเผยแพร่ตีพิมพ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ
          3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          4. ผู้ส่งผลงาน ต้องให้ชื่อ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับที่สะดวก เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ใช้นามแฝงในการประกวด ก็ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และ ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยัน การรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่ง ผลงานไม่แจ้งชื่อ-สกุล รวมถึง สถานที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิ การส่งผลงานได้
          5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ ของฉันทลักษณ์และวรรณศิลป์ ตามรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทนั้น ๆ
          6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะพิจารณาถึงความสมบรูณ์และความงามของ “รสความ” ความสมบรูณ์และความงามของ “รสคำ” ใช้ถ้อยคำภาษาถูกต้อง เนื้อหาสาระสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม
          7. การตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาจากการให้คะแนนรายบุคคล ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการฯแต่ละชุด เป็นผู้มีสิทธิในการชี้ขาดว่า ผลงานใด สมควรได้รับรางวัล
          8. คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ที่คณะกรรมการกำหนด
          9. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
          10. กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
          11. ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เป็นของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย


          ระยะเวลาดำเนินการ
          • เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นไป และเสร็จสิ้นโครงการเดือนธันวาคม 2553
          • ประกาศผลรอบสุดท้าย ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553
          • มอบรางวัลใน “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2553 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

          รางวัล
          1.รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศรายเดือน (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 3 ครั้ง
          • กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          •ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศ อันดับ 1   เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศอันดับ 2    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
          • กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          •ชนะเลิศ       เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศ อันดับ 1   เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศอันดับ 2    เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
          • โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
          •ชนะเลิศ  เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศ อันดับ 1   เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

          2. รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบสุดท้าย (รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ถ้าจะมี) จำนวน 1 ครั้ง
          • กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          •ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
          • กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          •ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี
          • โคลงสี่สุภาพ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
          •ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก
          •รางวัลอื่น ๆ ถ้ามี

          หัวข้อการประกวด
          • หัวข้อการประกวดประจำเดือนสิงหาคม (16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2553 ประกาศผล 30 กันยายน 2553)
          - ระดับมัธยมศึกษาต้น : ชีวิตผาสุก
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ทางแยก
          - ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป : ทอรักถักรุ้ง

          • หัวข้อการประกวดประจำเดือนกันยายน (16 กันยายน - 15 ตุลาคม 2553 ประกาศผล 31 ตุลาคม 2553)
          - ระดับมัธยมศึกษาต้น : เยาว์
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เขลา
          - ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป : ทึ่ง

          • หัวข้อการประกวดประจำเดือนตุลาคม (16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2553 ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2553)
          - ระดับมัธยมศึกษาต้น : จิตสาธารณะ
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ห้วงแห่งมโนสำนึก
          - ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป : ปรากฏการณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์