การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร”  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้ศึกษา     นางแหวนทอง   เกตุคัมธิวัตร์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   

บทคัดย่อ

 

                กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่คนไทยต้องศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจเป็นสื่อกลางในการสืบทอดวัฒนธรรม  สามารถถ่ายทอด อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นมรดกสืบต่อกันมา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กำหนดให้กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ
ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียน  การจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการอ่านออกและเขียนได้ในมาตรา แม่ ก กา นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดอื่นๆที่ยากต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผ่านมาประสบปัญหานักเรียนขาดทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน ส่งผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย    เรื่องการอ่านและการเขียนคำ ในมาตรา แม่    กา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4    

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะและแผน
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำ ในมาตราแม่ ก กา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1/4   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเทศบาล 2 
“อิสาณธีรวิทยาคาร”  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา  255
0  จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียรู้จำนวน 
21แผน แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 21ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำการทดลองใช้แบบฝึก
ปีการศึกษา 2550  ระหว่างวันที่
4  มิถุนายน  2550  ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2550  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test

               

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำ ในมาตรา แม่    กา  กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4  มีประสิทธิภาพ  81.74/84.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80 / 80 ที่ตั้งไว้                  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตรา แม่    กา กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.4602 หมายถึงผลการเรียนของนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นร้อยละ
46.02
                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและ
การเขียนคำ ในมาตรา แม่    กา  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่
1  อยู่ในระดับมาก
               โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตรา
แม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนเป็นอย่างดี  และสามารถนำแผน
การจัดการเรียนรู้และแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนำไปใช้สอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนได้  นอกจากนี้แผนการจัด
การเรียนรู้และแบบฝึกเสริมทักษะยังช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นด้วย  ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์