การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร”  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้ศึกษา     นางแหวนทอง   เกตุคัมธิวัตร์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   

บทคัดย่อ

 

                กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่คนไทยต้องศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจเป็นสื่อกลางในการสืบทอดวัฒนธรรม  สามารถถ่ายทอด อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นมรดกสืบต่อกันมา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กำหนดให้กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ
ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียน  การจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการอ่านออกและเขียนได้ในมาตรา แม่ ก กา นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดอื่นๆที่ยากต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผ่านมาประสบปัญหานักเรียนขาดทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน ส่งผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย    เรื่องการอ่านและการเขียนคำ ในมาตรา แม่    กา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4    

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะและแผน
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำ ในมาตราแม่ ก กา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1/4   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเทศบาล 2 
“อิสาณธีรวิทยาคาร”  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา  255
0  จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียรู้จำนวน 
21แผน แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 21ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำการทดลองใช้แบบฝึก
ปีการศึกษา 2550  ระหว่างวันที่
4  มิถุนายน  2550  ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2550  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test

               

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำ ในมาตรา แม่    กา  กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4  มีประสิทธิภาพ  81.74/84.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80 / 80 ที่ตั้งไว้                  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตรา แม่    กา กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.4602 หมายถึงผลการเรียนของนักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นร้อยละ
46.02
                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและ
การเขียนคำ ในมาตรา แม่    กา  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่
1  อยู่ในระดับมาก
               โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตรา
แม่ ก กา กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนเป็นอย่างดี  และสามารถนำแผน
การจัดการเรียนรู้และแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนำไปใช้สอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนได้  นอกจากนี้แผนการจัด
การเรียนรู้และแบบฝึกเสริมทักษะยังช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นด้วย  ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์