แพทย์กสพท.รับ 1,340 คน


          กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยหลักเกณฑ์และการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
ผ่านระบบรับตรง ( Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง
ลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์ และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน ทั้งนี้เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
          คณะ/สถาบัน Website จำนวนรับโดยประมาณ*
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
www.md.kku.ac.th จำนวนรับ 25 คน
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.md.chula.ac.th จำนวนรับ 200 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.med.cmu.ac.th จำนวนรับ 45คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.med.tu.ac.th จำนวนรับ 60 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
www.med.nu.ac.th จำนวนรับ 30 คน
          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
www.ra.mahidol.ac.th จำนวนรับ 150 คน
          คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
www.si.mahidol.ac.th จำนวนรับ 250 คน
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
www.rsu.ac.th จำนวนรับ 30 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
www.medicine.swu.ac.th จำนวนรับ 120 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Medinfo.psu.ac.th จำนวนรับ 40 คน
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
www.vajira.ac.th จำนวนรับ 70 คน
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า**
www.pcm.ac.th ชาย จำนวนรับ 60 คน หญิง จำนวนรับ 40 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.dent.chula.ac.th จำนวนรับ 70 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
www.dt.mahidol.ac.th จำนวนรับ 80 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.dent.cmu.ac.th จำนวนรับ 30 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
www.dent.psu.ac.th จำนวนรับ 20 คน
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
www.dent.swu.ac.th จำนวนรับ 20 คน
          **สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด และเป็นเพศหญิงไม่เกิน 40 คน ดูรายละเอียดได้ที่ website ของวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป
          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2552
          2.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร)
          3.ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับกสพท ในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันไว้เรียบร้อยแล้ว
          4.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสกอ. ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)
          5.ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์ ขอให้ดูรายละเอียดใน Website ของแต่ละสถาบัน และระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกอบ
          6.เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันเอกชน) การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ
           กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ทาง Internet
          -ชำระเงินค่าสมัคร 1 สิงหาคม-4 กันยายน 2551 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
          -ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551
          -สอบวิชาเฉพาะ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551
          -ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณเดือนธันวาคม 2551
           วิธีการสมัคร
          -สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กสพท 01) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สถาบันได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ลำดับ ตามลำดับความต้องการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ และกดยืนยันข้อมูลใบสมัคร แล้วผู้สมัครสอบจะได้รับ
          1.เลขที่อ้างอิงสำหรับชำระเงิน
          2.แบบฟอร์ม กสพท.01 รายละเอียดข้อมูลผู้สมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของกสพท.
          3.เอกสารแบบฟอร์ม กสพท.02 เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์มหาชน จำกัด ได้ทุกสาขา ภายในวัน เวลาที่ระบุ
          -ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ (ไม่รวมถึงลำดับการเลือก) ผู้สมัครต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม กสพท.03 ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย ส่งไปยังสถานที่ที่ประสงค์จะสมัคร โดยแนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนและหลักฐานการชำระเงิน
          -หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนลำดับที่เคยสมัครไว้แล้ว จะต้องสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกครั้งที่ขอเปลี่ยนลำดับโดยมีเงื่อนไข คือ
          1.ทำการสมัครเปลี่ยนลำดับใหม่ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
          2.มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อน ก่อนการเปลี่ยนลำดับนี้แล้ว
          3.จะเปลี่ยนลำดับได้ต้องหลังจากการชำระเงินค่าสมัครสอบครั้งก่อนผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 วัน
          4.ชำระค่าสมัครใหม่จำนวน 715 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
          5.ส่งหลักฐานการสมัครสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมสำเนาใบชำระเงินไปยังฝ่ายรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2551
          ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก โดย กสพท. จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่ได้มีการชำระเงิน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2551 จำนวน 715 บาท เรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับใด ๆ ทั้งสิ้น
          เอกสารประกอบใบสมัครสอบวิชาเฉพาะ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
          1.เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (กสพท.01)
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
          3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป จัดใส่ซองจดหมายเล็กหรือถุงพลาสติกใส ปิดผนึก เขียนหน้าซองว่า “รูปถ่ายจำนวน 4 รูป”
          4.หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 หรือเทียบเท่าสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือขนาดไม่เกิน 5x10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่ถึงมือผู้สมัคร พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซอง ๆ ละ 5 บาท เพื่อกสพท.จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
          6.เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร
          7.ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น สถานที่ส่งเอกสารรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบ) ตึกอานันทมหิดลชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330
          8.กำหนดภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับเอกสารที่นำมาส่งด้วยวิธีอื่นในกรณีที่ส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้าและต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2551
          การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาข้างต้น
การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
          -นำเอกสารการชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท.02) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน
ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 700 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 15 บาท รวมเงินที่ชำระผ่านธนาคาร 715 บาท
          -ทางศูนย์รับสมัครสอบจะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว
          -ให้ผู้สมัครสอบทุกคนตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ ที่เว็บไซต์
www.si.mahidol.ac.th/consortium ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและใบแจ้ง
          กำหนดการสอบ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ให้ Print หน้าจอ ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ (กสพท.06) ส่งโทรสารมาที่ 0-2411-5038, 0-2411-4142 และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบ กสพท.06 ไปแสดงที่กองอำนวยการสอบในวันสอบเพื่อรับบัตรแทน
          -กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สนามสอบวิชาเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสงขลา  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดขอนแก่น สนามสอบอื่น ๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติม
          ผู้ที่มีความประสงค์จะดูคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2550 และ 2551 ในรอบที่ 1 ของแต่ละสถาบันเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกลำดับคณะ ขอให้คลิกดูได้ที่
www.si.mahidol.ac.th/consortium
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104771 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน” นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 393
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์