การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ชั้น.4 เรื่องการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบ 5E

เรื่อง       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ โดย   ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา   นางบุญสนอง   สิรินันทเกตุ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  บทคัดย่อ                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 / 9    จำนวน  40  คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2552   โรงเรียนสีชมพูศึกษา  อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายวิธีการศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษายังไม่เข้าขั้นการทดลอง(Pre-Experimental  Design) ใช้รูปแบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design  (หนึ่งกลุ่มสอบก่อน- สอบหลัง )               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   (5Es ) วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่อง  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติจำนวน  8  แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาในการสอน  16  คาบ  คาบละ  55 นาที      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม      เรื่อง  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  ทั้งหมด  40  ข้อ  40  คะแนนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) สถิติที่ผู้ศึกษาใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                 ผลการศึกษาพบว่าพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยค่าเฉลี่ย( ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ 33.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  2.72  และค่าเฉลี่ย ( )  ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเท่ากับ 20.05  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.39 ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์