อาเซียน (ASEAN)

รูปภาพของ pnp34337

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาเซียน(ASEAN) 

 

               สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉีนงใต้(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN)

เป็นองค์กรทางภูมิศาสตร์การเมือง และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ

                1. ไทย

                2. มาเลเซีย

                3. ฟิลิปปินส์

                4. อินโดเนียเซีย

                5. สิงคโปร์

                6. บรูไน

                7. ลาว

                8. กัมพูชา

                9. เวียดนาม

              10. พม่า

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม

การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ

               สมาชิก และการธำรง รักษาสันติภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่าง

ประเทศสมาชิก โดยอาเซียนมีสำนักงานศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย  อาเซียนนั้นได้ดำเนินการมาได้เพียง

2 ปี ในช่วงแรกๆทำให้ต้องมีการหยุดชะงักลง เพราะสาเหตุ ทางการเมืองระหว่าง ประทศอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย

              จนกระทั่งต่อมามามีฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้ จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค  "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"  และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ"

ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้น  ติมอร์ตะวันออก

               ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกที่มั่นคง

(เพื่อที่ผู้ปกครงของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศ) ความกลัวต่อการแพร่ขยายของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ ความศรัทธาหรือความเชือถือต่อมหาอำนาจภายนอกเสื่อมถอยลงในช่วงพุทธศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์ต่างกับการจัดตั้งสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุ่มอาเซียน

ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความชาตินิยม

ภูมิศาสตร์อาเซียน

               ปัจจุบัน สมาคมประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่

ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 560 ล้านคน ยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาข่ากาโบราซิ

ในประเทศพม่า ซึ่งมีความสูง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจีน อินเดีย บังคลาเทศ และปาปัวนิวกินี

               ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27-36 องศา 

พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าฝนเขตร้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าหาดทราย

ชายทะเล ป่าไม้ปลูก มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพริกไทย

วัตถุประสงค์

               1. ให้ความเคารพแก่เอกราชอำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิก

                   ทั้งหมด

               2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การุกรานดินแดนและการบังคับขู๋เข็ญ

               3. จะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่นๆ

               4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกันหรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ

               5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง

               6. ให้ควมร่วมมอืระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

สัญลักษณ์ของอาเซียน

 

               รูปรวงข้าวมัดรวมกัน 10 ต้น ซึ่งหมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศมารวมกัน

เพื่อแสดง ความเป็นมิตรภาพ และน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

       

  ประเทศบรูไน

ธงชาติบรูไน

 

 

ตราแผ่นดิน

แผนที่ประเทศบรูไน

เพลงชาติ  

               เพลงชาติบรูไน ชื่อ อัลเลาะห์ เปอลิฮารากัน สุลต่าน (อักษรรูมี Allah Peliharakan Sultan - ขอพระเจ้าทรงพิทักษ์่องค์

สุลต่าน) ประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษามลายูโดย เปงกิรัน ฮัจญี มูฮัมหมัด ยูซุฟ บิน อับดุลรอฮีม ทำนองโดย อาวัง ฮัจญี เบอซาร์

บินซากัป เมื่อปี พ.ศ. 2490 และประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อ พ.ศ. 2494

อักษรรูมี

Ya Allah lanjutkanlah Usia


Kebawah Duli Yang Maha Mulia


Adil berdaulat menaungi nusa


Memimpin rakyat kekal bahagia


Hidup sentosa Negara dan Sultan


Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

คำแปลไทย

ขอพระอัลเลาะห์ทรงอวยพรแด่พระองค์


จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


จงทรงปกครองราชอาณาจักรโดยธรรมและความสง่างาม


และจงทรงนำปวงชนให้เป็นสุขอยู่ชั่วกาลนานเทอญ


ขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐและองค์สุลต่าน


ขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรงพิทักษ์บรูไน นครแห่งสันติด้วยเถิด

ภาษาที่ใช้กันในประเทศบูรไน

                ภาษามาเลย์ เป็นภาษาที่ใช้ในราชการ ภาษาอักฤษ และภาษาจีน เป็นภาษาที่ใช้รองลงมา

ศาสนาประจำชาติ

               - ศาสนาอิสลาม 67%

               - ศาสนาพุทธ 13%

               - ศาสนาคริสต์ 10%

               - ศาสนาฮินดู

               ตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละพื้นเมืองและอื่นๆ

เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน

 

               บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศบรูไนอยู่ในเขตการปกครองบรูไน-เมารา

มีประชากร ประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมืองบรูไน ภายหลังเมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของอังกฤษแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อมา

เป็นบันดาร์เสรีเบกาวัน

               ปัจจุบันกรุงบันดาเสรีเบกาวันเป็นศูนย์กลางการเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นสถานที่

ผลิต น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติด้วย เมืองหลวงของบรูไนเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของประเทศ เช่น พระราชวังหลวง

ศูนย์ประวัติศาสตร์ บรูไนพิพิธภัณฑ์บรูไน สุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันออกคือ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน และ

กัมปงเอเยอร์ หมู่บ้านดั้งเดิมของ ชาวบรูไนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบรูไน

               กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันเป็นเมืองเดียวของบรูไนที่เรียกว่าเมืองได้เต็มปาก บันดาร์เสรีเบกาวันเป็นเมืองสวยสะอาด

ถนนในเมือง กว้างขวางและมีตึกรามบ้านเรือนทันสมัย มีสุเหร่าขนาดใหญ่อยู่กลางเมือง คือมัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน

ในบริเวณสุเหร่ามีสระขุด ขนาดใหญ่ประดับสถานที่ให้ดูเด่นสง่างาม ภายในสุเหร่าปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี และปูพรมสั่งทอ

พิเศษผืนใหญ่มหึมา นับว่าเป็นศูนย์รวมชาวมุสลิมในบรูไนและเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไน

               นอกจากมัสยิดโอมาร์ อาลี ไชฟัดดินแล้ว กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่งของบรูไน

อาทิ พิพิธภัณฑ์บรูไน กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ ซึ่งแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ำอย่างที่กัมปงเอเยอร์

นอกจากนี้ยังมีพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามมากคือ พระราชวังหลวง อิสตานา นูรัล อีมาน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมหลัง

จากเดือน รอมฎอน หรือหลังพิธีถือศีลอด

               ส่วนแรกของชื่อ Bandar มาจาก ภาษาเปอร์เซีย แปลว่า ท่าเรือ ที่หลบภัย ส่วนทีสองของชื่อคือ Seri Begawan มาจาก

คำว่า ศรีภควัน (Sei Bhagwan) ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ผู้ศักดิ์สิทธิ์

สกุลเงินในประเทศบรูไน

        - ดอลลาร์บรูไน

อาหารประจำชาติ

เป็นอาหารทีมีแผ่นแป้งโรตีเป็นส่วนประกอบ

 

ดอกไม้ประจำชาติ

ชุดประจำชาติ

 

http://th.wikipedia.org/wiki/

รูปภาพของ pnp31777

 

ทำไมลิงค์แรกดูไม่ได้อะ!! 

ได้ประเทศเดียวกันเลย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 261 คน กำลังออนไลน์