ลำดับเลขคณิต และ ลำดับเรขาคณิต

รูปภาพของ sss27716
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)  

          ถ้า

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว   จะมีสมบัติว่า

     

เมื่อ    d    เป็นค่าคงตัว เรียก  d  ว่า  "ผลต่างร่วม"(Common Difference)

          รูปทั่วไปของลำดับเลขคณิต

          ถ้า

 แทนพจน์แรกของลำดับ  

และ d  เป็นผลต่างร่วม

เขียนแทนรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้เป็น

          

          พจน์ที่ n  หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต

img1.gif

          พจน์กลาง 1  พจน์ของลำดับเลขคณิต

          ถ้าพจน์

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว  จะได้

            

          หรือ

 


 

ลำดับเรขาคณิต(Geometric Sequence) 

 

          ถ้า

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้วจะมีสมบัติว่าเมื่อ   

 เมื่อ  r    เป็นค่าคงตัวเรียก  r  ว่า  "อัตราส่วนร่วม"(Common Ratio)

          รูปทั่วไปของลำดับเรขาคณิต

          ถ้า

 แทนพจน์แรกของลำดับ  

          และ r  เป็นผลต่างร่วม

          เขียนแทนรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้เป็น

          พจน์ที่ n  หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต

  

img2.gif

          พจน์กลาง 1 พจน์ของลำดับเรขาคณิต

          ถ้าพจน์

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตแล้ว  

          จะได้

          หรือ

          หรือ