การวัดการกระจายของข้อมูล

รูปภาพของ sss27716

การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion) มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้พิสัย (Range : R)
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation หรือ Average Deviation : M.D.)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.,S,s)

 พิสัย (Range : R)
พิสัย หมายถึง การหาการกระจายของข้อมูลโดยนำข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด ลบกับข้อมูลที่มีค่าต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นช่วงของการกระจาย ซึ่งสามารถบอกถึงความกว้างของข้อมูลชุดนั้นๆ สำหรับสูตรที่ใช้ในการหาพิสัยคือ
พิสัย (R) = Xmax – Xmin
ตัวอย่าง 1.10 จงหาพิสัยจากข้อมูลชุดนี้ 25,19,32,29,19,21,22,31,19,20,15,22,23,20
วิธีทำ
สูตร พิสัย (R) = Xmax – Xmin
= 32 – 15
= 17
ข้อมูลชุดนี้มีพิสัย(R) เท่ากับ 17
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation หรือ Average Deviation : M.D.)
การหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(M.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

สูตร
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
ตัวอย่าง 1.11 จงหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(M.D.)จากข้อมูลชุดนี้ 25,19,32,29,19,21,22,31
วิธีทำ
1) หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล

     = 24.75

2) หาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(M.D.)
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

        = 45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(M.D.) ของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.,S,s)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าวัดการกระจายที่สำคัญทางสถิติ เพราะเป็นค่าที่ใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูลได้ดีกว่าค่าพิสัย และค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่
สูตร

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
หรือ

 


  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 181 คน กำลังออนไลน์