ข้อสอบปลายภาควิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ม.3

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา    1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………

คำชี้แจง   จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด


๑.ศาสนามีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร
ก. ศาสนาทำให้สังคมแข่งขันเอาชนะกัน
ข. ศาสนาทำให้สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
ค.ศาสนาทำให้สังคมเฉื่อยชาพัฒนาช้า
ง.ศาสนาทำให้สังคมในภพหน้าเป็นสังคมแห่งสวรรค์

 

       ๒.   คนเมื่อมีโอกาสทำชั่ว ทำบาป แต่เขาไม่ทำ เพราะเหตุใด
          ก. เพราะมีหิริ โอตัปปะ                            ข. เพราะมีอิทธิบาท ๔
               ค. เพราะมีฆราวาสธรรม ๔                      ง. เพราะมัสังคหวัตถุ ๔

       ๓.   ข้อใดเข้าหลักพูดส่อเสียด
               ก. พูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
               ข. พูดให้เขาเกลียดชังกัน แตกแยกกัน
               ค. พูดเสริมความให้มากกว่าเป็นจริง
               ง. พูดให้ผู้ฟังเจ็บใจ อับอาย

 

       ๔.  การไม่โลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรา ทำให้เกิดผลดีอย่างไร
               ก.  ทำให้สังคมไม่เดือดร้อน
              ข. ทำให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
               ค. ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีศีลธรรม
               ง. เป็นผู้มีระดับจิตใจสูง เป็นคนดี มีเกียรติในสังคมได้รับการยกย่อง

 

       ๖.  คนที่พยาบาทปองร้ายทำให้เกิดโทษอย่างไร
               ก. จิตใจเศร้าหมองไม่ฝ่องใสร้อนรุ่มตลอด     ข. วิตกกังวลตลอดเวลา
               ค. หงุดหงิดมีโทสะเสมอ                                 ง. ประสาทเครียด หัวใจเลื่อม

     ๗. ถ้าต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างความดี ความดีที่พึงกระทำต้องกระทำอย่างไรจึงจะบรรลุ
            ได้สมบูรณ์
               ก. ปฏิบัติตามศีล ๕ ธรรม ๕                           ข. ปฏิบัติตามศีล   ๘
               ค. ปฏิบัติตามศีล  ๑๐                                       ง. ปฏิบัติตามมรรค ๘ หรือกุศลกรรมบถ ๑๐

       ๘. ผู้ใดเห็นว่าอยุธยาแตกแน่ใด้รวบรวมทหารตีฝ่าออกมา
               ก. พระเจ้าเอกทัศน์                                           ข. พระยาวชิรปราการ
               ค. พระยาจักรี                                                    ง. พระเจ้าอุทุมพร

       ๙.  ในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เราควรปรับปรุงในด้านใด
             ก. ความกล้าหาญ                                                 ข. ความเด็ดเดี่ยว
             ค. ความเข้มแข็ง                                                   ง. ความสามัคคี

      ๑๐. เมืองแรกที่พระเจ้าตากเข้าโจมตีเพื่อกู้เอกราชคือเมืองใด
              ก. กรุงธนบุรี                                                        ข. จันทบุรี
              ค. ระยอง                                                              ง. พิษณุโลก

      ๑๑.  หลังจากพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว สิ่งแรกที่พระองค์ทำคือ
              อะไร
              ก. นิมนต์พระสงฆ์กลับวัด                                     ข. แจกข้าวสารและเงิน
              ค. รวบรวมคนไทยและอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น  ง.สร้างคูคลองป้องกันพระนคร

     ๑๒. วัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยกรุงธนบุรีคือวัดใด
              ก. วันอินทาราม                                               ข. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
              ค. วัดราชบพิตร                                               ง. วัดสระเกศ

    ๑๓.  วัดประจำรัชกาลที่ ๑ คือวัดใด
              ก. วัดอรุณราชวราราม                                      ข. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
              ค. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม                             ง. วัดราชาธิวาส

     ๑๔.  วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากในสมัยใด
              ก. รัชกาลที่ ๓                                                    ข. รัชกาลที่ ๔
              ค. รัชกาลที่  ๕                                                   ง.รัชกาลที่ ๖

     ๑๕. ธนบัตรเริ่มใช้ครั้งแรกสมัยใด
              ก. ก. รัชกาลที่ ๔                                                 ข. รัชกาลที่ ๕
              ค. รัชกาลที่  ๖                                                     ง.รัชกาลที่ ๗

      ๑๖.  ผู้ริเริ่มกิจการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยคือผู้ใด
              ก. เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์                                    ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
              ค. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์                              ง. หมอบรัดเลย์

       ๑๗. โรงเรียนหลวงสำหรับราษฏรแห่งแรกคือโรงเรียนใด
              ก. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                                  ข. โรงเรียนเบญจมราชาลัย
              ค. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม                               ง. โรงเรียนวัดราชาธิราส

       ๑๘.  การศึกษาแผนใหม่เริ่มโดยพวกใด
             ก. คนไทย                 ข. คนต่างชาติ             ค. พวกมิชชันนารี            ง. คณะราษฏร์

       ๑๙.  ทางรถไฟสายแรกของไทยคือสายใด
             ก. กรุงเทพ สมุทรปราการ                             ข. กรุงเทพ บางปะอิน
             ค. กรุงเทพ  อยุธยา                                        ง. กรุงเทพ  สระบุรี

       ๒๐. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ ๒๔ มิถุนายน
               ๒๔๗๕ คือ
               ก. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                  ข. พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา
               ค. จอม พล. แปลก พิบูลสงคราม             ง. พล.อ. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช

    ๒๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติเมื่อไร
               ก. ๑๒ มกราคม ๒๔๗๗                          ข. ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
              ค. ๒ มีนาคม  ๒๔๗๗                              ง. ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๖

      ๒๒. หน่วยงานการปกครองที่เล็กที่สุดและใกล้ชิดกับราษฏร์มากที่สุด คือหน่วยงานใด
              ก. หมู่บ้าน                     ข. ตำบล                     ค. อำเภอ                  ง. จังหวัด

      ๒๓.  หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
              ก. ตำบล                        ข. อำเภอ                    ค. กิ่งอำเภอ               ง. กรม

    ๒๔. บุคคลสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เมื่ออายุ
              เท่าไร
               ก. ๑๗ ถึง ๖๐ ปีบริบูรณ์                   ข. ๑๕ ถึง ๗๐ ปีบริบูรณ์
               ค.  ๑๘ ถึง ๗๐ ปีบริบูรณ์                 ง. ๑๖ ถึง ๖๐ ปีบริบูรณ์

      ๒๕.  ชายไทยทุกคนต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหาร เมื่อมีอายุเท่าไร
               ก. ๑๗ ปีบริบูรณ์          ข. ๑๘ ปีบริบูรณ์        ค. ๒๐ ปีบริบูรณ์       ง. ๒๑ ปีบริบูรณ์

      ๒๖. การทะเบียนราษฏร ได้แก่การลงบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องอะไร
               ก. การเกิด การตาย                                   ข. บ้านที่อยู่อาศัยหรือภูมิลำเนา
               ค. การอพยพขนย้ายที่อยู่ของราษฏร        ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

      ๒๗. คนเกิดในบ้าน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดภายในเวลาเท่าไร
               ก. ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเกิด                ข. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเกิด
               ค. ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันเกิด               ง. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันเกิด

      ๒๘. คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับ
               แจ้งแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพภายในเวลาเท่าไร
               ก. ภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย          ข. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
               ค. ภายใน ๑๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย           ง. ภายใน ๒๐ ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย

     ๒๙. ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิง
             ยอมสมรสด้วยหมายถึง
              ก. ของหมั้น                ข. สินสอด               ค. สินสมรส               ง. สินส่วนตัว


     ๓๐. ข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญา
              ก. จำคุก                      ข. กักขัง                    ค. ปรับ                       ง. การบังคับให้ชำระหนี้
   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 166 คน กำลังออนไลน์