ข้อสอบปลายภาควิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ม.1(ตอนที่ ๑)

รูปภาพของ ppsmoorati
Cool

วิชา  สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำนวน    50  ข้อ   เวลา   1  ชั่วโมง ( ตอนที่๑ มี 25 ข้อ)

...................................................................................................................................................................................

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

1. ตำบลลบ้านเชียงอยู่ในจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี         ข.  แม่ฮ่องสอน      ค.  อุดรธานี      ง.   ขอนแก่น


2.    การค้นพบอารยธรรมที่บ้านเชียงอยู่ในยุคใด
ก.  ยุคหินใหม่             ข.  ยุคหินกลาง      ค.  ยุคหินเก่า     ง.  ยุคโลหะ


3.   คนสมัยโบราณในยุคประวัติศาสตร์มักจะจารึกไว้ในวัตถุใด
ก.  แผ่นดินตากแห้ง     ข.  แผ่นหิน           ค.  แผ่นอิฐ       ง.  แผ่นคอนกรีต


4.   ยุคประวัติศาสตร์คือยุคใด
ก.  ยุคที่มีการจดบันทึกแล้ว             ข.  ยุคที่มีนักประวัติศาสตร์ที่ฉลาด
ค.  ยุคที่มีการสะสมอาวุธ                 ง.  ยุคที่มีนักประวัติศาสตร์ใช้หมึกเขียนแล้ว


5.    สันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่ขุดพบในประเทศไทยอยู่ในตระกูลใด
ก.  มองโกลลอยด์        ข.  นิกรอยด์      ค.  ออสตราลอยด์     ง.  ยูปาลอยด์


6.  กษัตริย์พระองค์แรกที่ขึ้นครองกรุงสุโขทัย คือใคร
ก.  พ่อขุนบางกลางท่าว               ข.  พ่อขุนบาลเมือง
ค.  พ่อขุนผาเมือง                         ง.  พ่อขุนรามคำแหง


7.   บุคคลใดเป็นผุ้นำในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก.  พ่อขุนบางกลางท่าว          ข.  พ่อขุนบาลเมือง     ค.  พ่อขุนรามคำแหง     ง.  พระร่วง


8.  กษัตริย์ที่ปกครองสุโขทัยมีทั้งหมดกี่พระองค์
ก.   6  พระองค์         ข.   7 พระองค์      ค.  8 พระองค์      ง.  9  พระองค์


9.  สุโขทัยเป็นอาณาจักรคนไทยทางบริเวณใด
ก.  ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน           ข.  ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
ค.  ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง           ง.  ลุ่มแม่น้ำบางปะกง


10.  กรุงสุโขทันเป็นอาณาจักรของไทยกี่ปี
ก.  100  ปี                ข.  150  ปี               ค.  200  ปี                  ง.  300

ปี
11.  กษัตริย์ที่ปกครองสุโขทัยอยู่ในราชวงค์ใด
ก.  ราชวงค์ปราสาททอง                ข.  ราชวงค์อู่ทอง
ค.  ราชวงค์พระร่วง                        ง.  ราชวงค์บ้านพลูหลวง


12.   ขอมสิ้นอำนาจในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยใคร
ก.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                 ข.  พ่อขุนบาลเมือง
ค.  พ่อขุนรามคำแหง                       ง.  พ่อขุนสามชน


13.  การปกครองสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด
ก.  อนาธิปไตย            ข.  สมบูรณาญาสิทธิราช
ค. ประชาธิปไตย         ง.  เสรีนิยมประชาธิปไตย


14.  ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองขึ้นอยู่กับใคร
ก.  ประชาชน          ข.  ขุนนาง            ค.  ทหาร         ง.  พระมหากษัตริย์


15.  พ่อปกครองลูก  เป็นการปกครองสมัยใด
ก.  สุโขทัย               ข. อยุธยา              ค.  ธนบุรี        ง. รัตนโกสินทร์


16.   ถ้าราษฎรเดือดร้อนสามารถสั่นกระดิ่งได้เกิดในสมัยใด
ก.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                ข.  พ่อขุนบาลเมือง
ค.  พ่อขุนรามคำแหง                      ง.  พ่อขุนสามชน


17.  กระดิ่งมีไว้ที่ประตูพระราชวังเพื่อทำอะไร
ก.   ติดไว้เพื่อความสวยงาม               ข.  เป็นธรรมเนียมของพระราชวัง
ค.  ให้ขุนนางได้ใช้เวลาจะเข้าเฝ้า       ง.  ให้ราษฎรที่เดือดร้อนสั่นกระดิ่งแจ้งเรื่องราว


18.   กษัตริย์ที่นำเอาพระธรรมของพุทธศาสนามาช่วยในการปกครองสมัยสุโขทัยคือใคร
ก.  พระเจ้ารามคำแหง        ข.  พระเจ้าอู่ทอง        ค.  พระมหาธรรมราชา    ง. พระเจ้าปราสาททอง


19.   การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นแบบใด
ก.  ประชาชนมีอำนาจสูงสุด          ข.  ทหารมีอำนาจสูงสุด
ค.  ขุนนางมีอำนาจสูงสุด               ง.  กษัตริย์มีอำนาจสูงสุด


20. เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด
ก.   หัตถกรรม           ข.  อุตสาหกรรม          ค.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน      ง. เกษตรกรรม


21.  การทำการเกษตรกรรมในสุโขทัยเป็นแบบใด
ก.  เลี้ยงตนเอง                                      ข.  ขายที่อื่น
ค.  สามารถเก็บขายได้ระยะยาว            ง. ส่งเลี้ยงทหารที่จะไปสงครามหมด


22.  ผลิตผลที่สำคัญคือพืชชนิดใด
ก.  ข้าวโพด             ข.  ยางพารา               ค.  ข้าวเจ้า            ง.  ข้าวเหนียว


23.   ผลของสงครามไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจะผูกพันกับพืชชนิดใด
ก.  ข้าวโพด              ข. ยางพารา                ค. ข้าวเจ้า                ง. ปอ


24. ข้าวเจ้ามักปลูกกันในที่ใด
ก.  ที่ราบสูง              ข. ที่ราบลุ่ม               ค. ภูเขา                  ง. ที่ราบเชิงเขา


25.   ผู้คนสมัยสุโขทัยมักตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใด
ก.  ที่ราบลุ่ม             ข. ริมแม่น้ำ                ค.  เชิงเขา         ง.  ถูกทั้ง ก และ ข

 

ไม่ มี คำตอบ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์