ข้อสอบปลายภาควิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ม.2 (ตอนที่1)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

วิชา สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวนข้อสอบ  50 ข้อ  เวลา  1  ชั่วโมง
.................................................................................

1. กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบกี่สาย
ก. 3  สาย      ข.  4  สาย     ค.  5  สาย    ง.  6  สาย


2.    ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยา
             ก. แม่น้ำป่าสัก      ข. แม่น้ำลพบุรี         ค. แม่น้ำเจ้าพระยา      ง.  แม่น้ำแม่กลอง


3.    สาเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าคืออะไร
             ก.  มีถนนหนทางที่ดี       ข.  มีทรัพยากรป่ามาก    
             ค. มีแม่น้ำมาก          ง.  มีทะเลใกล้เมือง


 4.   อาชีพใดเป็นอาชีพหลักของกรุงศรีอยุธยา
           ก. เกษตรกรรม    ข. อุตสาหกรรม       ค. การประมง          ง. หัตถกรรม


 5.  กษัตริย์องค์ใด อภิเษกกับพระราชธิดาเมืองสุพรรณบุรี
           ก. พระเจ้าอู่ทอง          ข. พระเจ้าไชยศิริ            ค. พระเจ้าศรีวิชัย           ง. ขุนหลวงพระงั่ว  


 6.  ราษฎรไม่สามารถมาให้แรงงานตามที่ถูกเกณฑ์ได้ รัฐจึงให้ส่งอะไรแทน
           ก. ภาษี              ข. อากร               ค. สิ่งของ                 ง. บรรณาการ


  7.  พื้นที่ใดที่มีน้ำท่วมนานถึง   6 เดือน
           ก. ธนบุรี           ข. อยุธยา             ค. สุโขทัย                ง. กำแพงเพชร


  8.  การที่มีน้ำท่วมถึง 6 เดือน เหมาะสมในด้านใด
          ก. คมนาคม        ข. ยุทธศาสตร์      ค. กสิกรรม             ง. อุตสาหกรรม


  9.  ปฐมกษัตริย์ของอยุธยาคือใคร
         ก. พระเจ้าอู่ทอง    ข. พระเจ้าไชยศิริ     ค. พระเจ้าศรีวิชัย          ง.ขุนหลวงพะงั่ว


  10.  กษัตริย์ขึ้นมาครองราชย์ด้วยความชอบธรรม เรียกประเพณีว่าอะไร
         ก. พิธีสืบราชสมบัติ  ข. พิธีปราบดาภิเษก   ค. พิธีบรมราชาภิเษก   ง. พิธีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ


  11. ระบบการศาลและกฏหมายไทยรับแบบอย่างจากประเทศใด
          ก. อินเดีย            ข. จีน                ค. ขอม                         ง. ลังกา


   12. ไทยได้รับอิทธิพลการใช้ราชาศัพย์จากประเทศใด
           ก. พม่า                              ข. ลาว                             ค. เขมร                       ง.ญวน


    13. กษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ เราได้รับอิทธิพลจากชาติใด
           ก. พม่า                              ข. ลาว                             ค. เขมร                        ง. ญวน


    14. บุคคลใดมีศักดินาสูงสุด
            ก. พระมหาอุปราช          ข. พระยา                         ค.ไพร่                          ง. พระสงฆ์


   15. การค้าสมัยอยุธยามักอยู่กับพ่อค้าประเทศใด
            ก. ไทย                             ข. จีน                               ค.อินเดีย                      ง.ลังกา


    16.  สิ่งของที่ราษฏรนำมาให้รัฐแทนแรงงานตนเองเรียกว่าอะไร
            ก. ภาษี                              ข. อากร                           ค. ส่วย                        ง.บรรณาธิการ


   17.   ลัทธิเทวราชาได้รับอิทธิพลจากข้อใด
             ก. อิทธิพลของอินเดีย    ข. อิทธิพลของพม่า   ค. อิทธิพลของมอญ  ง. อิทธิพลของไทยใหญ่


     18.  ไทยกับญวนเคยทำสงครามกันในพื้นที่ประเทศใด
             ก.ลาว                             ข.มอญ                          ค.เขมร                           ง.พม่า


     19.  พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา หมายถึงอะไร
             ก. การสาบานตนของประชาชน                       ข. การสาบานตนของพระภิกษุ
             ค. การสาบานตนของขุนนางข้าราชการ            ง. การสาบานตนของทาส


      20.   วิทยาการของชาติตะวันตกที่สำคัญในสมัยอยุธยา คือด้านใด
              ก. การทหาร             ข. การปกครอง           ค. การโภชนการ          ง. การแพทย์


      21.   บุคคลใดมีศักดินาต่ำสุดรองจากทาส
              ก. พระมหาอุปราช       ข.พระยา                        ค.พระสงฆ์                 ง. ไพร่


      22.   กฏหมายลักษณะทาสประกาศใช้สมัยใด
               ก. พระนเรศวร        ข. พระเอกาทศรถ        ค.พระเจ้าปราสาททอง   ง.พระมหาธรรมราชา


    23.   ประเทศเพื่อนบ้านที่มีประสิทธิภาพทางการทหารใกล้เคียงกับอยุธยา คือ ประเทศใด
               ก. พม่า                     ข. ญวน                        ค. ลาว                      ง. ถูกทั้ง ก และ ข


    24.   การปฏิรูปการปกครองในสมัยอยุธยาข้อใดไม่ถูกต้อง
               ก. กรมเมือง   สกุหกลาโหม                           ข. กรมคลัง  โกษาธิบดี
               ค. กรมวัง  ธรรมาธิกรณ์                                 ง. กรมนา  เกษตรธิกรณ์


      25.    หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ผูกขาดสินค้า
               ก. พระคลังสินค้า          ข.กรมคลัง             ค.กรมนา          ง.กรมเวียง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 261 คน กำลังออนไลน์