ข้อสอบปลายภาควิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ม.2(ตอนที่ 2)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

ข้อสอบปลายภาควิชาสังคมศึกษา ม.2 (ตอนที่ ๒)

26.    ทรัพย์สินที่ทางราชการเก็บจากเอกชน เรียกว่าอะไร
               ก. ส่วย                            ข. อากร                ค. ภาษี              ง. ฤชา


      27.    ระบบเงินตราสมัยอยุธยาเป็นแบบใด
               ก. เงินพดด้วง                  ข. เบี้ย                   ค. เหรียญกษาปณ์                 ง.ถูกทั้ง ก และ ข


    28.   สมัยใดเก็บอากรสวนเป็นเงิน
               ก. สมเด็จพระนารายณ์           ข. สมเด็จบรมไตรโลกนาถ
               ค.พระนเรศวร                         ง.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ


      29.    ชายไทยที่ถูกเกณฑ์แรงงานจะต้องมีอายุเท่าใด
                ก. 16  ปี       ข.    18  ปี         ค.       19  ปี          ง.  20   ปี


      30.   ภาษีที่เรียกเก็บตามความกว้างของเรื่อเรียกว่าอะไร
                ก.ภาษีปากเรือ        ข.ภาษีจังกอบ           ค.ภาษีสมพัตสร                ง.ภาษีตลาด


      31.   สินค้าเข้าที่ทางการสมัยอยุยากวดขันมากที่สุดคืออะไร
                 ก. ผ้า                            ข. เครื่องถ้วยชาม             ค. เครื่องเหล็ก           ง. เครื่องอาวุธ


     32.  ระบบศักดินาเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยใด
                ก. สุโขทัย                     ข. อยุธยา                         ค. กรุงธนบุรี             ง. รัตนโกสินทร์


     33.   บุคคลที่มีโอกาสเปลี่ยนฐานะมากที่สุดระดับสามัญชนคือใคร
                ก. ไพร่                    ข. ทาส                        ค. พระสงฆ์               ง.ทหารชั้นผู้น้อย


   34.   บุคคลใดได้รับการยกเว้นถูกเกณฑ์แรงงาน
              ก. ไพร่              ข.  ทาส                 ค. พระสงฆ์            ง. ทหารชั้นผู้น้อย


   35.  วรรณกรรมที่ใช้อ่านในพิธีสาบานตน  คือข้อใด
              ก. ลิลิตยวนพ่าย    ข. ลิลิตไพรีพินาศ    ค. โองการแช่งน้ำ    ง. มหาชาติคำหลวง


     36.  ไพร่สมคือ ชายฉกรรจ์อายุกี่ปี
              ก.  16  ปี             ข.  18  ปี               ค.  20  ปี                ง.  21  ปี


      37.  ชายฉกรรจ์จะต้องมาเข้าเวรรับราชการแบบใด
              ก. ทำงานราชการ  1 เดือน ทำงานบ้าน  1 เดือนสลับกัน
              ข. ทำงานราชการ  6 เดือน  ทำงานบ้าน  6  เดือน
              ค.  ทำงานราชการ  9  เดือน ทำงานบ้าน  3  เดือน
              ง.   ทำงานให้ราชการทั้งปี


        38.   ทีใดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณี
               ก.  ตลาด                  ข. วัด                     ค. วัง                              ง. บ้าน


        39.   ประเทศใดมักโจมตีซ้ำเติมไทย  เมื่อไทยมีศึกกับพม่า
               ก. ลาว                       ข. ญวน                  ค. เขมร                         ง.มอญ


        40.  ประเทศใดถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของไทย
                  ก. ลาว                           ข. ญวน                      ค. มอญ                             ง. พม่า


          41.  ผู้ชนะสิบทิศคือผู้ใด
                  ก. พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้         ข. พระเจ้าบุเรงนอง      
                  ค. พระเจ้านันทบุเรง   ง.พระเจ้าอลองพญา

 

          42.  สงครามใดที่ไทยได้รับความเสียหายมากที่สุด
                  ก. สงครามพม่าขอช้างเผือก                      ข.สงครามสมเด็จพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
                  ค. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1     ง. สงครามเสียกรุงศรีครั้งที่ 2


       43. หลังสงครามครั้งใดที่ทำให้พม่าไม่กล้ายกทัพมาโจมตีไทยอีก
                  ก. สงครามพม่าขอช้างเผือก                     ข. สงครามสมเด็จพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง
                  ค. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1      ง.สงครามยุทธหัตถี


           44. กษัตริย์องค์ใดสมัยอยุธยาที่ยกทัพไปรบถึงเมืองพม่า
                  ก. สมเด็จพระนเรศวร                              ข. สมเด็จพระนารายณ์
                  ข. สมเด็จพระเอกาทศรถ                          ง. ถูกทั้ง ก  และ  ข


            45.  ผ้าไหม ผ้าแพร เครื่องกระเบื้อง เป็นสินค้าที่มาจากประเทศใด
                  ก. อิหร่าน                      ข. จีน                       ค. มอญ                     ง.เวียดนาม


            46.  สาเหตุใดที่ทำให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
              ก.  พม่าใช้อุบาย                                             ข. ทหารพม่ารบเก่งกว่าไทย
                  ค. ทหารไทยเสียขวัญและกำลังใจ                  ง. กษัตริย์พม่าเก่งกว่ากษัตริย์ไทย


            47. ลัทธิสยามวงศ์  เกิดขึ้นกับสงฆ์ประเทศใด
                  ก. ลังกา                        ข. จีน                      ค. อินเดีย                  ง. เขมร


            48.  วิชาการต่อเรื่อประเทศใดเก่งที่สุด
                  ก. จีน                           ข. โปรตุเกส             ค. ฮอลันดา               ง. สิงคโปร์


49. กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 สมัยใด
ก.  พระเจ้าเอกทัศน์      ข. พระเจ้าอุทุมพร    ค. พระเจ้าเสือ          ง. พระเจ้าท้ายสระ


           50.  บ้านบางระจัน  อยู่ในจังหวัดใด
                          ก. พิษณุโลก                   ข. สิงห์บุรี               ค. อ่างทอง          ง. สุพรรณบุรี


         
 
       
       

       
                 
     
       
       

ไม่มีเฉลยหรอคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 313 คน กำลังออนไลน์