แบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ ป.4(จังหวัดของฉัน)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง   จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู๋ด้านล่าง)

๑. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลด้านวัสดุอุปกรณ์

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ          ข. เอกสารต่าง ๆ

ค. พิพิธภัณฑ์                   ง. วีดิทัศน์

 

๒. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนคร ฯ

ก. ตุ๊กตาชาววังดินเผา      ข. ผ้าซิ่นตีนจก

ค.มีดอรัญญิก                 ง.พัดใบกะพ้อ

 

๓.ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช ศึกษาได้จากที่ใด

ก. พัฒนาการของจังหวัด

ข.สภาพทางภูมิศาสตร์

ค. การปกครอง

ง.ประวัติความเป็นมา

 

๔. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ        ข.ประเพณีบวชลูกแก้ว

ค. แหลมตะลุมพุก               ง.พระวิหารหลวง

 

๕. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก.ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์

ข.นำข้อมูลมาเขียนบันทึก

ค.นำข้อมูลจากหลายๆ แห่งมาประกอบกัน

ง.ตีความข้อมูล

 

๖. ข้อมูลเปตุการณ์สำคัญของจังหวัดคือข้อใด

ก.ข้อมฃฃฃฃุลที่แสดงพัฒนาการของจังหวัด

ข.การปกครอง

ค.สภาพทางภูมิศาสตร์

ง.นิทานพื้นบ้าน

 

๗. วัดพระศรีสรรเพชญ์ จัดเป็นแหล่งข้อมูลในด้านใด

ก.ด้านสถานที่

ข.ด้านวัฒนธรรม

ค.ด้านบุคคล

ง.ด้านวัสดุอุปกรณ์

 

๘.ถ้าต้องการค้นหาข้อมฃุลเกี่ยวกับจังหวัดอันดับแรกที่ต้องทำคือข้อใด

ก.จัดระบบข้อมูล              ข. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ค.รวบรวมข้อมูล               ง.แสวงหาแหล่งข้อมูล

 

๙. การศึกษาประวัติศาสตร์ สิ่งใดสำคัญที่สุด

ก. ข้อเท็จจริง               ข. ข้อมูล

ค.ข้อสันนิษฐาน               ง.ข้อความ

 

๑๐. ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช ศึกษาได้จากที่ใด

ก. กำแพงเมืองเก่า             ข. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ค. ศาลพระเสื้อเมือง            ง.สระล้างดาบ

 

..............................................................

เฉลย

๑.ค

๒.ง

๓.ค

๔.ข

๕.ข

๖.ก

๗.ก

๘.ง

๙.ก

๑๐. ข

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์