แบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ ป.4(จังหวัดของฉัน)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

คำชี้แจง   จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู๋ด้านล่าง)

๑. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลด้านวัสดุอุปกรณ์

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ          ข. เอกสารต่าง ๆ

ค. พิพิธภัณฑ์                   ง. วีดิทัศน์

 

๒. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนคร ฯ

ก. ตุ๊กตาชาววังดินเผา      ข. ผ้าซิ่นตีนจก

ค.มีดอรัญญิก                 ง.พัดใบกะพ้อ

 

๓.ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช ศึกษาได้จากที่ใด

ก. พัฒนาการของจังหวัด

ข.สภาพทางภูมิศาสตร์

ค. การปกครอง

ง.ประวัติความเป็นมา

 

๔. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ        ข.ประเพณีบวชลูกแก้ว

ค. แหลมตะลุมพุก               ง.พระวิหารหลวง

 

๕. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก.ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์

ข.นำข้อมูลมาเขียนบันทึก

ค.นำข้อมูลจากหลายๆ แห่งมาประกอบกัน

ง.ตีความข้อมูล

 

๖. ข้อมูลเปตุการณ์สำคัญของจังหวัดคือข้อใด

ก.ข้อมฃฃฃฃุลที่แสดงพัฒนาการของจังหวัด

ข.การปกครอง

ค.สภาพทางภูมิศาสตร์

ง.นิทานพื้นบ้าน

 

๗. วัดพระศรีสรรเพชญ์ จัดเป็นแหล่งข้อมูลในด้านใด

ก.ด้านสถานที่

ข.ด้านวัฒนธรรม

ค.ด้านบุคคล

ง.ด้านวัสดุอุปกรณ์

 

๘.ถ้าต้องการค้นหาข้อมฃุลเกี่ยวกับจังหวัดอันดับแรกที่ต้องทำคือข้อใด

ก.จัดระบบข้อมูล              ข. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ค.รวบรวมข้อมูล               ง.แสวงหาแหล่งข้อมูล

 

๙. การศึกษาประวัติศาสตร์ สิ่งใดสำคัญที่สุด

ก. ข้อเท็จจริง               ข. ข้อมูล

ค.ข้อสันนิษฐาน               ง.ข้อความ

 

๑๐. ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช ศึกษาได้จากที่ใด

ก. กำแพงเมืองเก่า             ข. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ค. ศาลพระเสื้อเมือง            ง.สระล้างดาบ

 

..............................................................

เฉลย

๑.ค

๒.ง

๓.ค

๔.ข

๕.ข

๖.ก

๗.ก

๘.ง

๙.ก

๑๐. ข

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 180 คน กำลังออนไลน์