ใบความรู้ เรื่อง การตอบข้อสอบแบบอัตนัย

รูปภาพของ silakrusamartข้อสอบแบบอัตนัย  หมายถึง  ข้อสอบที่ต้องเขียนตอบตามความรู้และความเข้าใจของผู้ตอบ  อาจมีกำหนดความยาวหรือไม่ก็ได้  การตอบข้อสอบแบบอัตนัยนั้น  สามารถสะท้อนให้เห็นถึงทักษะและความสามารถหลายๆ  ด้านของผู้ตอบ  เช่น  ทักษะการคิด  ไม่ว่าจะเป็นการคิดเพื่อหาเหตุผล  การคิดเพื่อแสดงทรรศนะ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สะท้อนให้เห็นถึงทักษะการเขียน  การใช้คำ  การเรียบเรียงประโยค  การใช้ภาษาได้อย่างดีอีกด้วย          

                การเตรียมตัวสอบ

                ข้อสอบแบบอัตนัยนั้น  มักจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบในแนวกว้าง  การเตรียมตัวสอบ  นักเรียนไม่ควรใช้วิธีท่องจำเพียงอย่างเดียว  แต่ควรทบทวนบทเรียนด้วยการทำความเข้าใจในแต่ละประเด็นให้ถ่องแท้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นมีทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อย  ประเด็นหลักแต่ละประเด็นเกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์กับประเด็นย่อยใดบ้าง  แต่ละประเด็นมีความหมายอย่างไร  มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด                          (การใช้ Mind Mapping จะช่วยเรื่องนี้ได้มาก)           

 

                การเขียนคำตอบ

                1.  ตอบให้ตรงประเด็น การตอบข้อสอบต้องให้ตรงประเด็นที่คำถามต้องการ  เช่น  ถามว่าใครต้องระบุบุคคล  ถามว่าที่ไหนต้องบอกสถานที่  ถามว่าอย่างไรต้องอธิบายวิธีการ  ถามว่าเพราะเหตุใด  ต้องชี้แจงเหตุผล  เป็นต้น

                2.  ตอบให้ทุกประเด็น คำถามบางข้อประกอบด้วยคำถามย่อยๆ หลายข้อ  นักเรียนต้องตอบให้ครบทุกคำถาม  หากขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง อาจทำให้เสียคะแนนได้

                3.  การขยายความในแต่ละประเด็น ในการตอบคำถามแต่ละประเด็น ไม่ควรให้สั้นหรือห้วนจนเกินไป (นอกจากคำสั่งจะระบุให้ตอบสั้นๆ)  ควรมีการให้รายละเอียดเพื่อขยายความในคำตอบให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

                4.  การยกตัวอย่างประกอบ คำถามบางข้อ นอกจากจะต้องตอบให้ตรงประเด็นและขยายความ     ให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้ว  อาจต้องยกตัวอย่างประกอบด้วยจึงจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน  การยกตัวอย่างนั้นนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับประเด็นคำตอบและคำนึงถึงความถูกต้องของตัวอย่างที่นำมาอ้างด้วย

                การใช้ภาษาในการเขียน

                ในการเขียนตอบข้อสอบ   เขียนความเรียง หรือบทความใดใดก็ตาม  มีข้อที่ควรคำนึงในการเขียนดังต่อไปนี้

                1.  ใช้คำให้ถูกต้อง    กล่าวคือ  ต้องให้ถูกต้องตรงตามความหมาย  ถูกต้องตามหน้าที่ของคำ  ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  นอกจากนี้  การใช้คำบุรพบท  ลักษณนาม  ก็มีหลักเกณฑ์ที่ต้องศึกษา  ผู้เขียนจึงต้องระวังในการใช้คำเหล่านี้ เช่น

                -  เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนผู้ต้องหา                               -  เขาผลีผลามเดินออกจากห้องไป

                -  เราไม่ควรจะย่อท้อแก่อุปสรรคใดใด                           -  เจ็ดตำรวจกำลังล้อมจับสองโจร

                -  โบราณสถานทุกชิ้นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

                2.  เรียบเรียงประโยคให้เหมาะสม    การเขียนประโยคควรเป็นไปตามหลักภาษาไทย  ไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ  การเรียงส่วนขยายต้องวางติดกับคำที่ถูกขยาย  ประโยคต้องไม่ฟุ่มเฟือย  พยายามเขียนให้กระชับแต่สื่อความได้ดี

                -  และแล้ว  ประตูก็ถูกเปิดออกโดยสาวน้อยนางหนึ่ง

                -  ฉันไปเยี่ยมน้องสาวที่ถูกรถชนที่โรงพยาบาล

                -  คำภาษาพูดนั้นถ้าเลี่ยงได้ ก็ควรจะเลี่ยงเสีย ในกรณีที่เลี่ยงได้

                3.  ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระดับ เราแบ่งภาษาออกเป็นระดับตามความเหมาะสมในการใช้โดยคำนึงถึงกาลเทศะและบุคคล  โดยทั่วไปจะแบ่งดังนี้

                        3.1  ภาษาทางการ เป็นภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการ  เช่น  การเขียนหนังสือราชการ  กล่าวคำปราศรัย  คำกล่าวรายงาน  เป็นต้น  นักเรียนต้องใช้ภาษาระดับทางการในการเขียนเรียงความ  บทความ และเขียนตอบคำถาม  ตอบข้อสอบ

        -  สุนทรภู่ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2329  บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ  เมืองแกลง  จังหวัดระยอง

ในปัจจุบัน  ส่วนมารดานั้น เล่ากันว่าเป็นชาวเมืองฉะเชิงเทรา  เมื่อให้กำเนิดสุนทรภู่แล้วก็หย่าร้างกัน

บิดากลับไปบวชที่เมืองแกลง  ส่วนมารดาได้สามีใหม่

                    3.2  ภาษากึ่งทางการ ใช้ในโอกาสที่ต้องการลดความเป็นทางการลง  เช่น  การอภิปรายกลุ่มการประชุมในหน่วยงานเดียวกัน

                     -  สุนทรภู่ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2329  คุณพ่อท่านเป็นคนกร่ำ  เมืองแกลง  เดี๋ยวนี้เป็น     จังหวัดระยอง  ส่วนคุณแม่ท่าน  เล่ากันว่าเป็นชาวเมืองแปดริ้ว  เมื่อสุนทรภู่ท่านเกิดแล้วก็หย่ากัน   คุณพ่อไปบวชที่เกิดเมืองแกลง  ส่วนคุณแม่ได้สามีใหม่

                3.3  ภาษาพูดหรือภาษาปาก เป็นภาษาที่ใช้สำหรับพูดสนทนากับบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนม

ด้วยอาจเป็นภาษาสแลงหรือภาษาถิ่น  ภาษาพูดนี้  ไม่นิยมใช้ในการเขียนที่เป็นทางการ  โดยเฉพาะการเขียนเรียงความ  เขียนตอบคำถาม และเขียนตอบข้อสอบ

                       -  สุนทรภู่  ท่านเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2329  พ่อเป็นคนบ้านกร่ำ  เมืองแกลง  เดี๋ยวนี้เป็น จังหวัดระยอง  ส่วนแม่ เขาว่าเป็นคนแปดริ้ว  เมื่อคลอดสุนทรภู่แล้วหย่ากัน  พ่อกลับไปบวชที่แกลง แม่ได้สามีใหม่

                4.  การเขียนตัวสะกด  และเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง     ตัวสะกดการันต์  นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ  คำใดที่ไม่แน่ใจเขียนอย่างไร  ควรตรวจสอบดูเสียก่อน  และอย่ายึดการเขียนที่เห็นทั่วไปว่าถูกต้องทั้งหมดในปัจจุบันมีการเขียนคำบางคำที่ยึดเอาเสียงเป็นเกณฑ์  เช่น

                                ฉัน                              เขียนเป็น               ชั้น

                                เขา                             เขียนเป็น               เค้า

                                ยายคนนี้                       เขียนเป็น               ยัยคนนี้

                                อย่างนั้นอย่างนี้               เขียนเป็น               ยังงั้นยังงี้
                อนึ่ง  การเว้นวรรรคตอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวัง  เพราะถ้าเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง  อาจจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้

สร้างโดย: 
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์