แม่ฟ้าหลวงรับโควตา คัดเรียนป.ตรี

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 ด้วย ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
         3.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
         4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         5.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ
         6.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.5)ไม่ต่ำกว่า 2.50
         เอกสารการสมัคร
         1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์)
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
         4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.5)โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียน
รวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย
         5. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT
         * ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*
         กำหนดการรับสมัคร
         -สมัครออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
         -สมัครด้วยตนเอง วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
         ขั้นตอนการสมัคร
         -สมัครออนไลน์ (วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553)
         สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th/โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์