หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

รูปภาพของ hadwittaya1234

(สำเนา)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2547

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547”
  ข้อ 2 ให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2547) เป็นต้นไป
  ข้อ 3 ในประกาศนี้
   สพฐ.       หมายถึง   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   สพร.       หมายถึง   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
   กพร.       หมายถึง   กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ
   สศศ.       หมายถึง   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
   สพท.       หมายถึง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   เขตพื้นที่การศึกษา   หมายถึง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายถึง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และ
              ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
   เลขาธิการ สพฐ.      หมายถึง   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ผอ.สพท.      หมายถึง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ข้าราชการ      หมายถึง   ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญ
   ข้าราชการสังกัด สพฐ. หมายถึง  ข้าราชการทุกคนที่รับเงินเดือนจาก
               เงินงบประมาณของ สพฐ.
   มีตัวอยู่จริง      หมายถึง    จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง
               ในหน่วยงานปัจจุบัน
   สำรองวงเงิน      หมายถึง   การสำรองวงเงินเลื่อนขั้นและหรือกันเงินเลื่อนขั้น
  ข้อ 4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสังกัด สพฐ. ให้ถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ.ว้าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค. ที ศธ 1305 / 313 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ซึ่งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้
  ข้อ 5 เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
   5.1 เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง”  และ “การมาทำงานสายเนือง ๆ” ยกเว้นการลาตามข้อ 7 (8) ของ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
         5.1.1 เกณฑ์ที่ถือว่าลาบ่อยครั้ง
(ก) ลาเกิน 6 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
(ข) ลาเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสำนักงาน
สำหรับข้าราชการที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทำการ และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
         5.12 เกณฑ์ที่ถือว่ามาทำงานสายเนือง ๆ
(ก) มาทำงานสายเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ
ในสถานศึกษา
(ข) มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง สำรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ
ในสำนักงาน
  กรณีข้าราชการที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับสำนักงาน ให้ใช้เกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง” ตามข้อ 5.1.1 (ข) และเกณฑ์ “การมาทำงานสายเนือง  “ ตามข้อ 5.1.2 (ข)
   5.2 การแบ่งกลุ่มโควตาและวงเงินสำหรับการเลื