แบบทดสอบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

รูปภาพของ ckvchumnian

                                       
                                    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ก่อนเรียน - หลังเรียน)
                                             
เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  จำนวน  20  ข้อ 
                                                   ................................................

                      จุดประสงค์ที่ 1   นักเรียนสามารถระบุประโยคที่เป็นสมการ  และระบุประโยคที่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
 
                      1.  ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   
                                 
.  4x  -  6  =  20         
     .  6x  +  3  <  18                                 
                                     
.  3x  +  7  >  10          
   .  3y  +  2  ¹  4        
                      2.  ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                
                                     ก