แบบทดสอบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

รูปภาพของ ckvchumnian

                                       
                                    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ก่อนเรียน - หลังเรียน)
                                             
เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  จำนวน  20  ข้อ 
                                                   ................................................

                      จุดประสงค์ที่ 1   นักเรียนสามารถระบุประโยคที่เป็นสมการ  และระบุประโยคที่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
 
                      1.  ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   
                                 
.  4x  -  6  =  20         
     .  6x  +  3  <  18                                 
                                     
.  3x  +  7  >  10          
   .  3y  +  2  ¹  4        
                      2.  ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                
                                     ก
.         .  3y  -  4  ¹  4  +  3y 
              
                        .  4(y  -  5)  +  6   <  18   .  2(x  -  6)  +  4  =  12
                     3.  ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
                       
                                    
.  2(x  +  2)  -  6  ¹  10  
  .                                   
                                     
.  2(y  -  4)  +  7  >  12   
.  4x  +  3  <  8        
                    
4.  ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                       
                                     
.  2(4x  -  2)  ¹  12          
.  4y  -  20  ¹  10                                 
                                     
.  4x  +  4  =  4  +  4x     
. 
    
   
                  
จุดประสงค์ที่ 2  นักเรียนสามารถหาคำตอบจากสมการที่กำหนดให้ได้
   
                   
5.  3  เป็นคำตอบของสมการข้อใด                       
                                    
.  7(x  +  1)  -  6  =  22   
.  4(x  +  2)  +  5  =  21    
               
                     .  2(x  +  2)  +  8  =  22     .           
                  
6.  5  เป็นคำตอบของสมการข้อใด                       
                                   
.  7(x  +  1)  -  6  =  22      
.  4(x  +  2)  +  5  =  21                                            
                                    
.  2(x  +  2)  +  8  =  22      
.       
                 
7.  คำตอบของสมการ  y  +  4  =  4  +  y คือข้อใด
                                    .  3                                   .  4                       
                                   
.  จำนวนทุกจำนวน
                 .  ไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบ         
                  
8.  ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ  3(x  -  1)  +  2(x  -  5)  =  7(x  +  11)                       
                                  
.  -42         
                        .  -43                                 
                                  
.  -44        
                         .  -45

                 จุดประสงค์ที่ 3  นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

                 
9.  ถ้า  2x  +  5  =  10  แล้ว  x  มีค่าเท่าไร 
               
                  
.  2         
                        .  2.5                                 
                                  
.  3         
                        .  3.5                  
                
10.  จำนวนในข้อใดแทนค่าของ  y  ในสมการ  120  -  y  =  82 เป็นจริง                       
                                  
.  38          
                      .  202                                
                                  
.  840         
                      .  9840                  
                 
11  ค่าของ  x  ที่ทำให้สมการ  2(x  +  5)  -  5  =  25  เป็นจริงคือข้อใด                        
                                  
.  8        
                          .  9                                
                                 
.  10        
                        .  12                  
                 
12.  สมการ   การหาค่าคำตอบของสมการนี้ควรทำอย่างไรก่อน                       
                                 
.  นำ  3  มาหารทั้งสองข้างของสมการ        
                       
                                 
.  นำ  6  มาบวกทั้งสองข้างของสมการ       
                       
                                 
.  นำ  4  มาคูณทั้งสองข้างของสมการ                
                       
                                 
.  ทำขั้นตอนใน    ถึง    ข้อใดก่อนก็ได้

                 
จุดประสงค์ที่ 4  นักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้

                 
13.  สมการในข้อใดแทนข้อความ  3 เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่า  5 อยู่  8                                     
                                
.  3x  -  5  =  8        
           .  5  -  3x  =  8                
                                
.  8  -  5  =  3x                   .   5  -  8  =  3x                     
                 
14.  แดงมีเงินจำนวนหนึ่งแบ่งให้ปรานี 100  บาท  ยังเหลืออีก  120  บาท 
                         ข้อใดเป็นสมการที่สอดคล้องกับประโยคนี้    
         
                                     
                                
.  100  =  120  -  y        
      .  y  +  100  =  120                                          
                                 
.  y  -  100  =  120              
.   y  =  10                     
                 
15. มีไข่ไก่ 40 ฟอง ไข่แตกไปจำนวนหนึ่ง เหลือไข่  36 ฟอง ถ้าให้  x  คือจำนวนไข่ที่แตก
                        จะเขียนสมการได้อย่างไร    
         
                                     
                                
.  40  -  x  =  36        
          .  x  +  36  =  40                                          
                                
.  40  -  36  =  x                  
.   ถูกทุกข้อ
                 
16.  6 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งมากกว่า 30 อยู่ 15 เขียนเป็นสมการได้อย่างไร
         
                        .  6x  +  30  =  15               .  6x  -  30  =  15                                          
                                
.  6x  +  15  =  30               
.   30  -  6x  =  15

                  จุดประสงคี่ 5  นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
                  ของคำตอบที่ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

                  17. แบ่งเงินจำนวนหนึ่งให้เด็ก  5  คน ได้รับคนละ 8  บาท ยังเหลืออีก  2  บาท เงินจำนวนนั้นมีกี่บาท
       
                        .  18                                  .  42                            
                               
.  50    
                             .   52                              
                 
18. จำนวนคี่สามจำนวนเรียงกันรวมกันได้  27   ถ้าจำนวนน้อยที่สุดเป็น  x  จำนวนมากที่สุดจะเป็นจำนวนในข้อใด                           
                                ก
.  5        
                           .  9                            
                               
.  11    
                              .  15                              
                 
19. ส้ม 30 ผล ถูกแบ่งเป็นสองกองโดย 3 เท่าของกองมากเท่ากับ 7 เท่า ของกองน้อย  ส้มกองน้อยมีกี่ผล                       
                               
.  9        
                           .  12                            
                               
.  14    
                              .   16                             
                 
20. อีก 12  ปี  บิดาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของบุตร  ถ้าปัจจุบันอายุของบุตร และบิดาต่างกันอยู่  28 ปี 
                      
บุตรมีอายุกี่ปี
                                           
                                ก
.  2  ปี        
                        .  4  ปี                            
                               
.  5  ปี   
                              .   8  ปี
 
                                    ……………………………………………………….                    

 

Cool

 

1.ก 16.
2.ง 17.
3.ข 18.
4.ง 19.
5.ง 20.
6.ง
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ขอเชลยด้วยคับ

ขอเฉลยคับ

 

ตอบไปแล้วกรุณาติวข้อสอบและบอกว่าถูกกี่ข้อบ้าง

รูปภาพของ chanthawat

สวัสดีครับครูจำเนียร

หวังว่าครูจะสบายดดีนะครับ

ผมมาลองทำข้อ 19ดู

ถ้าคิดไม่ผิด กองเล็กมี9 ผลกองใหญ่21ผลหรือเปล่าครับ

 By Chanthawat ->>Your old student.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์