รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล  ด้วยเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ชื่อผู้วิจัย              นางนุชเนตร  รัตนนวน

                                   ครูชำนาญการ

หน่วยงาน            โรงเรียนเทศบาล  1 บ้านจะบังติกอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

ปีที่พิมพ์                2552 
บทคัดย่อ   
        ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ประจำปีการศึกษา  2552   ภาคเรียนที่  2  จำนวน  29  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  27  แผน เกมการศึกษา27  เกมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการคิดเชิงเหตุผล จำนวน 1 ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า t-test     ผลการศึกษาปรากฏดังนี้     วามสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2   หลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยภาพรวมและจําแนกรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ส่งเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์