รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล ด้วยเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล  ด้วยเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ชื่อผู้วิจัย                นางนุชเนตร  รัตนนวน                                ครูชำนาญการ   หน่วยงาน            โรงเรียนเทศบาล  1 บ้านจะบังติกอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานีปีที่พิมพ์                2552 บทคัดย่อในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ  ประจำปีการศึกษา  2552   ภาคเรียนที่  2  จำนวน  29  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  27  แผน เกมการศึกษา27  เกมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการคิดเชิงเหตุผล จำนวน 1 ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า t-test                  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้                ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2   หลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยภาพรวมและจําแนกรายด้านนทุกดานอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบว่าสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ส่งเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 535 คน กำลังออนไลน์