สรุปมาตรฐานและตัวชี้วัดการศึกษา(หลักสูตรแกนกลางปี ๒๕๕๑)

ความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางจากหลักสูตร๒๕๒๑สู่หลักสูตร๒๕๕๑

             จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๔๔ที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการ การนำหลักสูตรไปส