ฮาร์ป

รูปภาพของ sss27782

ฮาร์ป (Harp)

http://www.melodyhouse.co.th/harp.jpg

ฮาร์ป คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายแตกต่างจากเคร