บทบาทของบุคคลที่เสริมสร้างวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
  
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”ของปวงชนชาวไทย ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระนามในสูติบัตรเมื่อแรกประสูติ คือ “เมย์
บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยสังเขป
 1)  ด้านการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทรงมีส่วนในการเผยแพร่พระไตรปิฏกสากลสู่โลก  โดย  "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์"  ซึ่งสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานในการก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์  และ  "กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฯ"ซึ่งสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานในการก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์  และ  "กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ฯ"  ได้ร่วมจัดทำพระไตรปิฏกเพื่อพระราชทานและประดิษฐานพระไตรปิฏกในนานาอารยประเทศ  และต่อมาทรงสนับสนุนการจัดทำพระไตรปิฏกเป็นภาษาโรมัน  และได้เผยแผ่พระไตรปิฏกฉบับสากล  ภาษาโรมันชุดสมบูรณ์ 40 เล่มชุดแรกของโลก
2)  ด้านอักษรศาสตร์  สมเด็จ ฯ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศมากมาย  เช่น  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเยอรมัน  ภาษาละติน  ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนทรงพระปรีชาสามารถทั้งการเขียน  การพูด  การแปลและการสอน  และทรงมีพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ 11 เรื่อง  เช่น  เวลาเป็นของมีค่า  เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์  แม่เล่าให้ฟัง  และพระนิพนธ์บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง  พระนิพนธ์เหล่านี้ให้ทั้งความรู้  ความบันเทิง  และยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอักษรศาสตร์ของไทยด้วยพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5  พระนิพนธ์แปล 3 เรื่อง พระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยว 10 เรื่อง  
3)  ด้านศิลปวัฒนธรรม  สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงรับโรงละคนเล็ก  "นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก"  (โจหลุยส์)  ไว้ในพระอุปถัมภ์  เมื่อ พ.ศ. 2550  เป็นการสืบสานหุ่นละครเล็กที่มหรสพเก่าแก่ของไทย
                    กล่าวโดยสรุป  ปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันมีคุณค่าต่อคนไทยหลายอย่างได้เกิดการสูญหายหรือถูกละเลย  อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย  เช่น  การเปลี่ยนแปลงของสังคม  การรับวัฒนธรรมต่างชาติ  ทัศนคติและค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นเยาวชนรุ่นใหม่จึงควรตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับสังคมได้โดยวิธีใดบ้าง        
 1.)  ช่วยกันรักษาภาษาไทยที่ถูกต้องไม่ใช้คำที่วัยรุ่นไทยชอบใช้ผิดๆ
                                               2.) ช่วยเผยแผ่และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความดำรงตั้งมั่นอยู่ในความดี                     

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

นางสาว  มินทิรา ขาวขำ   เลขที่ 8 ม. 4/3

            นางสาว รัชนีกร  สุรชัยสิทธิโชค    เลขที่ 28 ม.4/3

           นาย จิรายุ  ทับทิมหิน ม.4/3        เลขที่ 15 ม.4/3

นาย กิติกร  ใจกล้า       เลขที่ 16  ม.4/3

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์